Unidad sa Trahedya

By: Nicon Fameronag

Pag hudop it tiral nak mait halin sa Pitogo ag sa Gubon ay rahan-rahang nagpayawor ka lana ag grasa nak sa nakalipas nak pilang adlaw ay ging asawa ag ging rapyasan ka mga pangpang it Mahaba ag Masursor.

Kag lana ag grasa, nak yutaw sa pagpapamatuor nak indi puwedeng magyamor sinra sa tubi, ay halin sa M/V Mactan, nak ging payupkan ag nakuyagwang it mga estranyong ging abit sa Sibale it mga miyembro it konseho it munisipyo it kag nagligar nak administrasyon.

“Nagpanikrag ka mga ampas,” imaw it siling ni Merwin Mosquera sa ida pahadag sa epekto it kag oil spill nak resulta it pagyayag sa Mactan.

Sa pagtin-aw it ragat, rahan-rahan gihapong nagtin-aw ka mga isyu nak pay bayay-bayay it yawa-yawa nak nakapalibor sa trahedya. Sa marakong bagay, nagtulin ka pagtin-aw sa aktibismo it mga Sibalenhon mismo, nak nagparungog it boses ag sentimento, base sa mga nagyu-aw nak komento reli sa Forum. Buko kali pikpik sa ato sarili, pero nagkakausa yaki kita miskan ka okasyon ay trahedya.

Sa mga nagpapanuyo it abasuyon, rumruma nak ging lihi kag problema sa pag-apruba it konseho sa pag-embanda it Mactan it kag Hunyo, sa panahong masyaro’y it tapi sa puwesto ka mga nakayupap-it dahil matatapos siy ka inra termino.

Mabug-at, marako, ag seryosong isyu ka pagbaligya it propriyedad. Mas marakong isyu kung ka pagbaligya ay sa karuymanan it gab-i nahimuha, pareho sa pagbaligya it Mactan. “This is a midnight resolution,” said Charito Fornal, writing from Ontario . Asing sinra’y nasamok?

Asing namako-mako kag Sangguniang Bayan nak ibaligya ka Mactan sa panahong matatapos siy ka inra termino? Nakudlat sinra nak mag-expire kag awtoridad it Calixto Enterprises halin sa Philippine Coast Guard? Nakudlat sinra nak pag mag-expire, indi iy sinra kabaoy it bag-ong permiso? Worse, nakukudlat sinra nak maaaring indi maaprubahan it bag-ong Sangguniang Bayan kag transaksyon, nak kag anta ay nagsusuhot sa kairayom-irayuman it miskan nakatabon nak ilong?

Inggwa it dahilan ka tanang klase it kudlat. Inggwa it kudlat nak nababadaran. Inggwa it kudlat nak mabutikawan. Waya it nakakasador kung ni-o ka dahilan it kudlat it kag mga promotor it kag pagbaligya.

Sa pinal nak usunan it sisi ay indi makapamahir it malimpyong damot ka administrasyon ni Mayor Lemuel Cipriano, dahil kung baga sa patibong, sa ida taan kag trahedya gi pisik: Nayusutan sida. O ing payusot?

Inggwa gihapon kali it dahilan, nak sa ngasing ay waya pa it nakakasador. Asing ging patugutan it opisina it tatang it banwa nak makapunro ka mga barko it kinang estranyong tiluhan? Dapat masahoy ka mga opisyales it Sibale sa pagsabat sa pangutanang kali, ag sa iba pang pangutanang nag-usbor.

Sa bag-ong nadiskubreng boses it mga Sibalenhon paagto sa pagkakausa, nakakakita ako it manipis man pero nagraramoy nak pag-asa. Pareho sa tiral nak nagpatin-aw sa ragat it Mahaba ag Masursor, kaling pag-asang kali ay nagtuturo sa direksyong sa iba pang isyu nak kahimtangan it ato sariling raga ka nakataya, kaya natong magbugkos sa pag-aro kung nio ka ato ikakaando.

Unidad sa Trahedya

By: Harold Feudo

Pagkabaleng mensahe halin sa at’ usang hale,
Nupay usang radom nak ing tubsok sa ako rughan;
Nagruyot ag nagrugo hanggang ako’y mapatibaw,
Usang mensahe nak sa Sibalenhon ay mapukaw;

Miskan ngani ka pangyayari ay usang trahedya,
Nakita ninro mga Sibalenho’y nagkausa;
Sa oras nak kinahangyan ka bulig ag presencia.
Bugit nak raan pramas makabunggo it suporta;

Mga kasimanwa nak rahagto man sa mayado,
Waya ig pabada, nag iknat ag nag tiko-tiko;
Indi mamutang sa usang hampig isip ay lito,
Indi matuyugan nioy ara ka nahinabu?

Sa usang banda, kung aisipon ikaw’y mahidum,
Mga kasimanwa nato ay perming narurumrum;
Ka isla nak ing yuntaran nupay wayag ruruyum,
Kada pag Siday inabuso, payar ninray kumkom;

Mapati kamo, ka Sibalenhon ay perming mukyat?
Ka mga abusado ay ityang ra nagugulat;
Mamalay yang rabuno sa inra’y inggwa’t naghuyat
Kalaboso ka tikrag, maramo ka naghihiwat;

Kaling usang trahedya nak ato ngasing ingranas,
Aya gi kabayaka nak kali ra ay malipas;
Mareresolve ka problema, tanan kita’y mahiwas,
Sa nagkakausang Sibale waya’t imposible;

Hangar namo sa mga opisyales it at’ banwa,
Magserbi kamo it klaro ag udon sa konsencia;
Ing tiwalaan kamo’t ato mga kasimanwa,
Ing aasahan pa ka mga magandang programa;

Ka mga Sibalenho’y yabut-yabut ka emosyon,
Inggwa’t hangit, lisor kag iba’y indi pa mabaton;
Naghuhuyat it inro pahadag ag sigulanon,
Pramas ra maunawaan ka klaro nak sitwasyon;

Tunaan ray nato ka pagbuo’t bag-ong Sibale,
Katong masadya mga kasimanwa ag at’ hale;
Kauswagan it banwa nak buko yang pansarili,
Pisan-pisan, bulig-bulig kita, kaya nato kali.

amor

Posted by under Literary and Poems. Posted on February 25, 2008. Modified on February 25, 2008 .

Share on Facebook

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.