Asi Dictionary & Encyclopedia

Volunteers sa pag-human it diksyunaryong Asi

Volunteers sa pag-human it diksyunaryong Asi

Volunteers sa pag-human it diksyunaryong Asi  Nag-hahanap kita it mga volunteers nak makakabulig rili sa pag-human it dikyunaryong Asi.  Kag mga ma-volunteer ay ataw-an it rakong role riling website para makabulig rili sa ato patigayun nak diksyunaryo. Ka mga kinahangyang volunteer ay mapapa-iba rili sa limang (5) nak grupo:  Group A (Contributors) :  Sida it taga isip, taga-patar ag taga-butang it mga bisayang Asi

read more

Posted by masquemx on March 19, 2008

Tips sa pag-translate it bisayang “Asi”

Tips sa pag-translate it bisayang “Asi”

Tips para sa pag-translate it mga Asi nak bisaya.  Kinanghayan ka pag research. Kung indi sida ma-i-translate sa English, isipon sa pinakamayungot nak bisaya sa Tagayog basi sa pag-kaintindi it bisayang “Asi”. Kung indi sida ma-i-translate sa Tagayog, isipon sa pinakamayungot nak bisaya sa English basi sa pagka-intindi it bisayang “Asi”. Pag natugkar-riy kag pinakamayungot nak bisaya, kina man ay

read more

Posted by masquemx on March 19, 2008

HTML Scripts for Asi Dictionary

HTML Scripts for Asi Dictionary

Note: Kung gusto ninrong mag-bulig sa pag-format it ato “Asi Dictionary”, kali kag “HTML Scripts”. Bale “Copy & Paste” yang, tapos inro a-islan yang kag ( xxxx ) it kinahangyan nak bisaya. Sunra yang kaling sample nak asa ubos. Maganda tan-a kung bulig bulig kita pramas marali nato kali matapos. Baleng waya pa it usang tuig ay tapos kali nato.

read more

Posted by masquemx on March 19, 2008

Asipedia

Asipedia

“Asipedia” is a Sibalenhon Online Encyclopedia. This is being developed thru combined efforts by all concerned Sibalenhons to put into remembrance and preserve rich cultures and heritages of Sibalenhons in terms of art, music, literature, beliefs, customs, practices, social behavior, tillage, and other related information about Sibalenhon from old age to the present time. Example of these terms are: “Tadyaw”,

read more

Posted by masquemx on March 15, 2008

Asi Dictionary

Asi Dictionary

—————————————— ASI DICTIONARY ( The Sibalenhon Online Dictionary ) ( Asi-English-Tagalog ) —————————————— This “Asi Dictionary” is a “Sibalenhon Open Online Dictionary” and still under constrction. This is a collective effort of all concerned Sibalenhons, started on March 13, 2008, as it was discussed online thru “Chat Box” to develop our own “ASI” Dictionary, which is pretty good idea. Therefore,

read more

Posted by masquemx on March 13, 2008

Asi Dictionary (Asi-English-Tagalog)

Asi Dictionary (Asi-English-Tagalog)

—— “ASI” DICTIONARY ELECTRONIC PAPER (DRAFT ONLY ) ——– Paunang Bisaya: Maadong ideya nak kitang mga Sibalenhon ay ingwa baga it sariling “Diksyunaryo ag Ensayklopedya” adong ka ato sariling rila ay indi nato malimtan sa pagrayan it mga panahon… kali ay magpaparumrum sa ato mga namukyatang mga sinaunang kultura ag mga kanunu-ang tradisyon it mga Sibalenhon… mga kayamanan nak dapat

read more

Posted by masquemx on March 13, 2008

“Asi” Encyclopedia

“Asi” Encyclopedia

—— “ASI” ENCYCLOPEDIA ELECTRONIC PAPER (DRAFT ONLY ) ——- Paunang Bisaya:  Maadong ideya nak kitang mga Sibalenhon ay ingwa baga it sariling “Diksyunaryo ag Ensayklopedya” adong ka ato sariling rila ay indi nato malimtan sa pagrayan it mga panahon… kali ay magpaparumrum sa ato mga namukyatang mga sinaunang kultura ag mga kanunu-ang tradisyon it mga Sibalenhon…  mga kayamanan nak dapat

read more

Posted by masquemx on March 13, 2008

– A –

– A –

Abaga Abaniko Abanse Abante Abat Abatan Abi Abirman Abo Abog Abot Aboy Abuhan Abuno Abunuhan Abur Abuso Abut Abutan Abyadan Adag Adagan Adlaw Adlaw-adlaw Adobo Adukar Adungkar Adutong Aga Agaw Agawa Agbayadun Agha-on Agiw Aglipay Aglipayon Agnas Agung-ong Agrangay Agsam Aguada Agwadan Agwat Agwati Ak Akar Akas Akasan Akasya Akay Ako Ako-a Akug Akusar Aladin Alangan Alanganon Alburoto Alibutor Aligukoy

read more

Posted by masquemx on March 1, 2008