Literary and Poems

MGA RILANG SIBALENHON
Mga Tula ag Kanta

Ing Hihigugmang Sibale Academy Poem by Lui Fabunan

Ing Hihigugmang Sibale Academy Poem by Lui Fabunan

ING HIHIGUGMANG SIBALE ACADEMY By: Lui Fetilo Fabunan Nagruruyom nak hapon, nak nupay panayumsom Hilaw nak kwadan, nakapilipot ka sayong Mga maguyang, nakayuhor ag marasay it daigon Maampo sa ato Ginoo nak mabinuligon Sa huni it kilyaw ag kilis it ragat Sa hudop it hangin nak nupay habagat Mayaming nak aga-aga ay napapainrahat Sa hadag it sayong ag matayom nak

read more

Posted by Amor on February 5, 2011

Rana It Nakarayan

Rana It Nakarayan

RANA IT NAKARAYAN ni: rod f. feudo I Kung ako ingrurumrum, mga panahon nak nagligar, Nupay usang karagatan, marayom indi matugkar; Pero sa tawong pursigidong tanan ay marumruman, Ka nakalipas pag inunos pay ausang tunga yang; II It katong mga panahon nak kita ay maintik pa, Pag mahadag ka buyan nag iidamo sa karsada; Tuna sa Suyor, sa Tinago, sa

read more

Posted by Amor on April 14, 2009

Banwang Tinubuan

Banwang Tinubuan

SIBALE sa imo ing pangayan; It KASTILA nak osang dayuhan; Humanga sa imo kadanhan; Kung sa mayado ikaw ay pag masran; Pinangutana it osang namamayan; “KABALE ano? (beautiful isn’t?) ni muyatan?” “SI, BALE” (Yes, its beautiful!) sabat it kag dayuhan; Kung kada ngayang SIBALE kag ing kaugalian.

read more

Posted by Amor on December 31, 2008

Taga Sibale Ako Poem by Evelyn Fajanilan

Taga Sibale Ako Poem by Evelyn Fajanilan

Taga Sibale Ako “Tay mapauli” kag ing marurunggan Sa mga tawong hali sa kalungsuran Perming nabibisaya “Ako’y inabuyungiy “Mama ag Papa ak mapauliey”. Indi ig baydo kag ganda it Sibale Sa mga Malls ag Fastfoods nak rahale Oho Maynila, kaganda ig runggan Pero lugar it uya katahimikan. Salamat sa tuig nak naglipas Pagsubok it tadhana ako’y nakalampas Ing yado man

read more

Posted by Evelyn Fajanilan on November 19, 2008

Sibale Poem by Jenille Abao

Sibale Poem by Jenille Abao

Sa wikang kastila nagmula ang pangalan, “Si bale” na ”yes beautiful” ang kahulugan, Magandang pangalang bagay sa’ming bayan, Na naging Sibale noong kalaunan. Tatlo ang pangalang mapagkikilanlan, Mga pangalang tawag dito sa’ming bayan, Maestro de campo ang dating pangalan, Concepcion at Sibale naman ang ngayo’y katawagan.

read more

Posted by Jenille Abao on November 10, 2008

Sibale Academy, Iwag Ka Namo It Kato, Ngasing ag Insulip

Sibale Academy, Iwag Ka Namo It Kato, Ngasing ag Insulip

By: Floserfino Fabroa Famarin Iwag ka dahil sa paghigugma it amo mga pinalanggang maguyang nag ka inggwa it sarang kami tanan nak imo mga anak para irangoy sa tampihon nak kalalawran maabot yang kag bawat amo adhikaon, habagaton man o masubasko ag kanaway. Ikaw it amo naging kuyaw-kuyaw sa pagsikap halin sa kapidapihan paagto sa mabungkag nak mga lugar. Sayong

read more

Posted by Amor on February 25, 2008

Kina-insulipang Waya’t Kahihingwatan …

Kina-insulipang Waya’t Kahihingwatan …

Kina-insulipang waya’t kahihingwatan … By: Merwin F. Mosquera Sa ayat it ragat, mahapros sa mata! Raya’t bibisar-on ka kahangit ay pay bayur, Miskan nio’t imong gaur, gusto kang payub-gon! Nio arang mamanwa kaleng ato napuyon? Tuk-i anay ninro, libu-o ay marayum; Mga hangit nak kalag, sa tampilan gi papalipur; Suuri baga ninro, sinra ay sikwaton; Agur ka at banwa ra

read more

Posted by Amor on February 25, 2008

Unidad sa Trahedya

Unidad sa Trahedya

By: Nicon Fameronag Pag hudop it tiral nak mait halin sa Pitogo ag sa Gubon ay rahan-rahang nagpayawor ka lana ag grasa nak sa nakalipas nak pilang adlaw ay ging asawa ag ging rapyasan ka mga pangpang it Mahaba ag Masursor. Kag lana ag grasa, nak yutaw sa pagpapamatuor nak indi puwedeng magyamor sinra sa tubi, ay halin sa M/V

read more

Posted by Amor on February 25, 2008

Sigulanon it Mactan

Sigulanon it Mactan

By: Lowe Fetilo Fabunan Anyo 1973, Mactan ay yumugrang Buyan it Hulyo, sigulanon it mga maguyang Sa banwa it Concepcion kung tuk-an sa mapa Parte it Romblon, Maestre de Campo kung ayabahon ninra. Eskribente ay nag istar sa isla Agor bantayan kag bapor nak ing sasakdan nida Sa mga namomoloyo, Jerry Cedeno kung ayabahon sida Ag rutoy sida nakapangasawa kang

read more

Posted by Amor on February 25, 2008

Ako ay Magog Bunit

Ako ay Magog Bunit

By: Limuel F. Ferriol Ako’y Sibalenhon sa Calabasahan nadayon Mga maguyang nako’y maboot ag mapagrumrom Hinubog kaming maging masipag ag masunoron Buhay sa Sibale dapat nak ipaguirumdom Katong panahon ako hina sa Sibale Nakatuon magbunit sa tatay nak de kalibre Mapanuyo it umang pag-abot it gab-i Lambiyong ag tulingan, mga pamaon nak pwerte Pas-an kaling bugsay, basket ag naylon Sakay

read more

Posted by Lim on February 24, 2008