Ing Hihigugmang Sibale Academy Poem by Lui Fabunan

ING HIHIGUGMANG SIBALE ACADEMY
By: Lui Fetilo Fabunan

Nagruruyom nak hapon, nak nupay panayumsom
Hilaw nak kwadan, nakapilipot ka sayong
Mga maguyang, nakayuhor ag marasay it daigon
Maampo sa ato Ginoo nak mabinuligon

Sa huni it kilyaw ag kilis it ragat
Sa hudop it hangin nak nupay habagat
Mayaming nak aga-aga ay napapainrahat
Sa hadag it sayong ag matayom nak kidlat

Anyo 1964, kali ay inabrihan
Mayungot sa Biduos, rapit sa subatan
Sibale Academy kag ingtaong ngayan
Nak siumang makatapos rile ay indi malimtan

Salamat kang Tatang Dasing Fabroa, usa sa nagpundar
Ida naisipang magtugrok sa ato sariling lugar
Indiiy magtabok sa marayom nak kalalawran
Nak kung makusog, ka ato bitukay baga ingkakalikar

Sa iskol nak ingtugrok ay nakamasir it hadag
Mga maestro ag maestra ay waya mga kasing sipag
Ka inra mga leksyon ay malinaw nak inghahat-ag
Inggway it pag-asa nak makatapos ka mga anak

Pag-abre it klase, buyan it Hunyo
Mga estudyante ay nagpabisong ag nagpahuramento
Mga maguyang ay nag iskusar ag puro suportado
Makatapos it eskwela para ka buhay ay maging maado.

Iskuraw it tong una ay sa pananamgo yangiy makaeskwela
Sa usang Sibalenhong pobre ag makuli sa kwarta
Kada pagyunsor sa imo Sibale Academy ay pagkasadya
Ka mga tagi pusoon ay nagyuyukso ag nagpapalakpak pa

Ikaw ay naging rayan, paagto sa ibang mga lugar
Nak kung amo tuk-an ay nupay rakong bungkag
Imo kami ingpasuga sa mahadag nak iwag
Nak pagpaapot namo ay pagkarakong hadag

Kung buko sa imo inghihigugmang iskol, indi kami maging tuyar
Ingruromrom ka imo tugon ag mga laygay
Ingbagtong it maado pagpilhig it bayay
Kada kami ay nakatapos ag nakaabot sa mga mayadong lugar.

Sibale Academy, pagkaado ka imo adhikaon
Sa amo nak naging estudyante ay nagsirbing hamon
Mag-aray it hanuyos ag maging mabinuligon
Sa amo mga maguyang ag sa masunor pang mga henerasyon

Sa diploma nak ingtao nimo sa amo
Ingplastar sa ringring, ing hipir it maado
Kag iba’y ingraya kung riin man ka paagto
Inra ing gamit sa paghanap it trabaho.

Pagkarakong bulig ka, Oh, inghihigugmang iskol
Dahil sa imo, natupar ka ang mga adhikaon
Ka imo mga pangaray ay uya ni papayong
Abir mahabagaton o nagsusubasko.

Libuton man namo ka bug-os nak Pilipinas
Ikaw ay ausa ag uya kaparehas
Nagsisirbing hadag ka sa amo mga landas
Makusog man ka bayor ay indi mahabas.

Indi mabilang nak pasalamat sa imo Sibale Academy
Huyam sa imo kung nio man kami
Sa amo kabubuton ikaw ay magpermi
Ka imo kaayaman ay indi maperde.

amor

Posted by under Literary and Poems. Posted on February 5, 2011. Modified on February 5, 2011 .

Share on Facebook

2 Responses to “Ing Hihigugmang Sibale Academy Poem by Lui Fabunan”

  1. mercyf says:

    Nice Lui 🙂 .. medyu nagtwist yang kag ako utak ruto ah? hehe… pang nosebleed.. regards to all sibalenhons and alumni of sibale academy.

  2. jackie fetilo fabunan says:

    nice one bro!!! keep it up….godbless…not rayom k mga words..may painagmanahan tlaga..hehhehe

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.