Taga Sibale Ako Poem by Evelyn Fajanilan

Taga Sibale Ako

“Tay mapauli” kag ing marurunggan
Sa mga tawong hali sa kalungsuran
Perming nabibisaya “Ako’y inabuyungiy
“Mama ag Papa ak mapauliey”.

Indi ig baydo kag ganda it Sibale
Sa mga Malls ag Fastfoods nak rahale
Oho Maynila, kaganda ig runggan
Pero lugar it uya katahimikan.

Salamat sa tuig nak naglipas
Pagsubok it tadhana ako’y nakalampas
Ing yado man ako sa Sibale it ako mga siki
Magbalik ruto ay uya nako ig limti.

Kaibhanan sa buhay kag mangarap
It magandang kinabuhi adong uya hirap
Aber nagtitiis it buyong,nag aayaba’t nanay ag tatay
Matibaw yang it a usa mabati ay agay.

Kina ka ugaling namana bilang Sibalenhon
Natiis sa tanang bagay, kahirap man akayanon
Kada ing hahangaan riin man dar-on
Naisisiling Permi “I am proud to be a Sibalenhon”

Evelyn Fajanilan

Evelyn Fajanilan

Evelyn Fajanilan

Posted by under Literary and Poems. Posted on November 19, 2008. Modified on June 2, 2010 .

Share on Facebook

6 Responses to “Taga Sibale Ako Poem by Evelyn Fajanilan”

 1. Rorouni says:

  Ang galing galing naman, andami palang makatang taga Sibale…..

 2. Lim says:

  Ako’y na-touch it kaling tula ni evelyn dahil tatlong tuigey akong uya nakakapa-uli sa Sibale ag grabey guihapon kaling kabuyong. I would agree with her siling ngani ay ” there is no place like home.”

 3. Thank you for posting my poem. I can’t measure my happiness to let others know the unique feelings of a Sibalenhon. This poem is a product of my deepest appreciation to those people behind this website.More power and Godbless! Thank you for such inspiration you have added into my life. Inspiration—-to express the silent message from my heart through this website.

 4. leo mosquera says:

  ako ing pupuri si evelyn sa ida tula nak nakaka yuha……. pag kaayo ka ig human it tula nak nababagay sa mga tga sibalinhon nak tuyar nato….. nawa ay imo maabot kinang imo mga hangaron abir mahirap ayam nako kya kina nimo.
  aya gi suko…. kayang kaya kina nimo, bilang ka batch nimo kina kag ako maisuting ma bibisaya tungkol sa imo pag kaayo ka. god bless you…

 5. MarcJeff says:

  WOW … WHAT A SUPER GREAT GIRL TO BE PROUD-OF …. to be called ….

  THE REAL SIBALENHON …. I’m proud of you Evelyn.

 6. Evelyn says:

  sALamat po sa mga comments….hayaan po ninyo ,e-share ko pa po yung iba pang karanasan,kwento at iba pang feelings sa website na to…..bilang sibalenhon…nakakainspire kasi kamo…pag may time ulit aq….pass ko iba pang tula.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.