“Asi” Encyclopedia

Thursday, March 13th, 2008

—— “ASI” ENCYCLOPEDIA ELECTRONIC PAPER (DRAFT ONLY ) ——- Paunang Bisaya:  Maadong ideya nak kitang mga Sibalenhon ay ingwa baga it sariling “Diksyunaryo ag Ensayklopedya” adong ka ato sariling rila ay indi nato malimtan sa pagrayan it mga panahon… kali ay magpaparumrum sa ato mga namukyatang mga sinaunang kultura ag mga kanunu-ang tradisyon it mga Sibalenhon…  mga kayamanan nak dapat