Sibale

Ni Napoleon Fadri

Ka sentro it Pilipinas kung muyatan sa mapa
Sa parteng subatan ay imo makikita
Pitong mga maintek nak banwa
Probinsya it Romblon ka nakakasakop sa ida

Sa mga banwang kali
Ingwa it ingsisiling isla it maghale
Purong “asi” ka inra linguahe
Tutar sa Bantoon, Simara, ag Sibale

Sa maghali nak isla
Sibale ka pinakamisot sa inra
Imaw pa it pinakamayado sa probinsya
Kada durong nagtataka
Kung asing Romblon ka nakakasakop sa ida

Dapat yang gani ta-a ay sakop it Mindoro
Dahil mas mayungot kato
Marali ka pagtabok it mga tawo
Sa pagraya it mga produkto

Bantog sida sa ngayang Sibale
Banwa it Concepcion ka ayaba reli
Sidam nak baranggay kanamamalabi
Nak sa sio man ay hanrang magsirbe

Maski maisot man gani nak banwa
Sa biyahedor ay bantog sida
Dahil sa rekudo nak maganda
Baling pahuwayan sa pagbiyahe ninra

Kopras ka unang produkto reling banwa
Nak ing raraya sa Mindoro ag Lucena
Karamuang tawo reli ay magug-uma
Kada sa pagkaon sinra ay abunda

Sari-saring tanom kana udon reli
Singapor, balinghoy, ube ag kamote
Talip nak malasa, umag nak pangbeldura
Baleng pangregalo sa mga bisita

Baga man waya poltre ag tansahan
Ay kumpleto ra sa mga hadupan
Ingwa it manok, kambing, baka ag baktinan
Nak nakahanra sa mga kagipitan

Masarap ka nag-iistar sa sariling banwa
Maski ikaw ay usang magug-uma
Lalo-iy kung masipag ka
Sa pagkaon indi mag-agwanta

admin

Posted by under Literary and Poems. Posted on December 1, 1999. Modified on July 1, 2007 .

Share on Facebook

8 Responses to “Sibale”

 1. Ivan says:

  Padayon Sibale!…mabuhi kamo tanan..Mabuhi kitang mga Asi..

 2. Josh Fadri says:

  Hello po sa lahat.

 3. zaira abainza says:

  taga masudsud ka kuno siguro pirmi kang nag co computer nho. kilaya ako nimo jason la lang ask ko lang

 4. kilala mo ako weeh ”’ di nga??

 5. cno nag sabi nataga masudsud ako ha? kilalamo ba talaga ako? oy ate zaira wag kakalimotan ang sibalenhon web furom yon talaga ang chat box isturyahan kitang roha oky?

 6. werner says:

  mabuhay SIBALE!

 7. yheyhen feudo says:

  hello!!!

 8. yheyhen feudo says:

  wow grabe pagkaayo maghuman it tula…

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.