Sibalenhon Web Forum

web-forum-animination.gif

Welcome to our Sibalenhon Web Forum and feel free to share your views/outlooks for the development of our beloved island Sibale!

Maliy kamo, kita'y mag-kamustahan ag mag suyat it ato mga pananaw at kuro-koro, subaleng usa kina sa parayan adong lalung mapaganda pa nato ka ato pinalanggang banwa!

Click to view Sibalenhon Web Forum Archives

NOTE: Should you require assistance in signing up to this site, please send an email to Merwin F. Mosquera: masquemx@yahoo.com. He can help you to create your personal account. In your email, please do not forget to mention your desired username and password.

To update your personal profile and change your username and password, please double click HERE.

— Forum Scope —
— Match —

— Forum Options —

Min search length: 3 characters / Max search length: 84 characters

Lost password?
sp_TopicIcon
SUYAT SA RILANG SIBALENHON
RSS
Avatar
masquemx
94 Posts
(Offline)
1
June 9, 2008 - 2:09 pm

Hello Bing,

Kamusta ikaw ngasing? Ako ay ina-buyong sa imo! Pag ikaw ay ako narurum-ruman, ako ay napapahidum yang! Uya ako it mahimo kung buko ay muyatan yang kag imo letrato nag ako ging papakahipir sa ak wallet!

Rugay nak panahong wayang gadur ra kita nakita tuna’t kitay mag-gradweyt sa high school.

Mauno ka ngasing? Rayaga ka pa baga ikaw? Siguro hasta ngasing ikaw ay seksi ag maganda pa gihapon!

Narurum-ruman pa nako it kag kita’y mga estudyante pa - pagkaramo kitang kasadyahan nak inding gadur nako malimtan! Gusto nakong ako ay perming rahagto sa inro bayay ag kita’y nag-i-isturyahan it kung nio-nio, sa atubangan ay sinabag nak mais (pag tig-mais), ag kung minsa ay kinaydong pinungo ag yinumakan nak balenghoy!

Pag-abot it Sabado, pag waya buhat, kita’y magkaibhanan nak nagpapang-madabas! Kung minsa’y kita’y na picnic pa sa Maisuting Baybyay, kaibhanan ka ato mga barkada! Gulpi kitang kasadyahan nak inding gadur nako talaga malimtan!

Indi nako maintindihan sa ak sarili kung asing ni-o kaleng ak nararamdaman - gustong-gusto kitang nakikita pirmi!

Minsan, pag-ingga it pista sa mga barangay, napa-agto kita ag na-iba sa mga baylehan! Gusto gusto nakong ikaw ay ako perming nakaka-bayle!

Ka imo mga guya ay nakakarayahig! Gusto nakong mag-diga it ako klarong naramdaman sa imo, kada yang indi nako kali mabisaya sa imo it diretso! Ako ay ina-kuyba-an it todo! Pulos payupar yang ka ak nahihimo! Siguro ra miskan papauno, imo kato nahahalata nak ako ay di-gusto sa imo!

Pag-ingga ngani ako nababalitaan nak nagpapangrayaga sa imo, indi nako matiis nak indi mag-selos, ilam yang kung kato ay imo nahahalata sa ako!

Tan-a, pag-nabasa nimo kaleng ak suyat sa imo, maruruman nimo ako, ag makabaton gihapon it sabat rahalin sa imo!

Matoor yang, hanggang ngasing, permi ka pa nakong narurum-ruman!

Hala, rili yang anay kaleng ak suyat, basi pang ikaw ay perming maado ag masadya! Nag-aasa nak sa ato pag-kita uli, imaw pa gihapon kita tuyar it kato – masadya ag maadong magka-amigo!

Naghahanrum,

Manny

Avatar
masquemx
94 Posts
(Offline)
2
June 8, 2008 - 9:55 pm

Hi!

Kamusta kamo nanay ag tatay, pati kang manong, manang ag toto!

Sa mga tiyuhon ag tiyahon raha sa Sibale, kamusta gihapon sa inrong tanan!

Kang nanang ag tatang, haruan yang ako sa inra pagkamo’y magpatukar sa bukir!

Mauno ngasing ka bunga it nidog? Tig-pila ray ka kilo it kopras?

Mauno ka paragat ag pamukot it mga tawo? Kaado pa baga kag inro sayap ag yada?

Ako ay ina-hilas it bislar ag pakasam nak di-puga it arangha! Rugay ray nak waya natagam it kinaydong balenghoy ag rabuan nak mais! Kayasaw it santol at batuwanan! Gusto nakong mag-higop it sabaw it butong! Ging hahanap nako ka ginat-ang tawan ag pati pinangat nak ibis!

Maramo pa baga kamong alagang hadop? Mauno ka kita it inro tinrahan? Baleng pulos utang ray - igug-badar pa man namo it matrikula ngasing nak buyan! Sa uno ka inro pahalabas it nidog?

Yaki, maunoy ka inro yawas? Naghahapros pa baga kinang inro likor? Baleng kina ay sa inro pag-upos? Kinang biha, aya baga ninro nipakalata sa pasamanos ag kabhaan it bayay! Kinang tura para isag sa hapon, hipira sa tagong lugar! Kung sarang, badaiy kamo ni panabako! Kaunan yang niro it kendi kung kamo ay makaramdam it hilab! Alaga-i ka inro yawas it maado!

Kamusta yaki si nanang ag si tatang? Kaya pa baga ninrang mag-rukay sa uma? Nag-mama ag nagmamaskada pa baga sinra? Si-o ka nagtatawog it bunga? Maramo pa baga sinrang mga nakatagong ruyugrugay, apog ag budo?

Sa tiyo ag tiya, kamustahan yang sa inra? Sige pa baga ka sangot ag suyop ninra it tuba? Mauno ka inra alagang baktin? Basta higtan yang it maado sa puno it pidapi para indi makabuhi ag makapang-ibok it mga tinanum ag utanon! Karamo pa baga sinrang alagang baka ag kambing? Sigarudaha yang nak buko sa mahanrig naka-higot ag naka-agsam ka inra hadop para indi mabadugtong!

Tan-a si manong ag si manang ay perming nakakabulig sa inro; sa pag-laba ag pag-yaya in banig, sa pagsag-ob ag si-ak it kahoy! Matag-uyanon ray, kailangang maramo kitang mga pang-rabok, miskan kina ay paywa ag udo! Habang mainit ka silak it adlaw, magbuyar it maramong panran!

Si toto ay nag-uuno? Kamusta ka ida pag-eskuwela? Baleng pulos idamo yang kanatutun-an - mag-idamo it lastiko ag mag-patlaw it baru-baroto! Silingga nak mag-aray it maado, ag buko pulos idamo, o kada ay magbuyang nak di tari ay siit it arangha!

Kinang ato mga kayungot, mauno ra sinra? Kamusta yang ganat? Basi pang sinra ay pulos maado, waya gi-pipinaluko!

Kamusta yang gihapon sa ako mga “kaberks”, tan-a sinra gihapon ay nagsisikap nak makatapos it pag-eskuwela ag makapag-trabaho gihapon, kaysa yang naka-istambay ag maghapong nag-iinuman – nakakapurhisyo sa alagang hadop it ibang tawo!

Kamusta yang uli sa inro! Permi kita pangamuyo sa Diyos nak taw-an it matigson ag makusog nak yawas!

Nagtatahur ag nagpapalangang anak!

Manny

Avatar
masquemx
94 Posts
(Offline)
3
June 8, 2008 - 9:52 pm

Maadong adlaw sa tanan!

‘Sensya reli sa ako gimik, waya ako it maisip, ako’y naghuman yang it malip-ot nak suyat! Baleng rili ay makaisip ag makahimo kita it istorya sa ato sariling rila! Puede gihapon kamong maghimo it inro suyat, o sumabat rili sa ako suyat, nasasa-imo kina! Kung kamo ay libre yang, purbahi natong pagyamanon ka ato sariling rila! Ka pinakamagandang suyat ay ingga it premyo pagka-kita ay nagkita-kita sa Abril 2009!

‘Musta yang!

Forum Timezone: UTC 8
All RSS Show Stats

Administrators:
Amor

Moderators:
Webmaster
Amor
masquemx

Top Posters:

backspace_18: 41

roldf: 19

Lim: 10

ghengf: 9

ghengf: 3

jenille abao: 3

Newest Members:

ABENIR

jaygladishcajes

pinoypiper

cmercado09

@winardf

hanrom1205

Forum Stats:

Groups: 6

Forums: 19

Topics: 116

Posts: 176

 

Member Stats:

Guest Posters: 6

Members: 757

Moderators: 3

Admins: 1

Most Users Ever Online: 85

Currently Online:
1 Guest(s)

Currently Browsing this Page:
1 Guest(s)