Sibalenhon Web Forum

web-forum-animination.gif

Welcome to our Sibalenhon Web Forum and feel free to share your views/outlooks for the development of our beloved island Sibale!

Maliy kamo, kita'y mag-kamustahan ag mag suyat it ato mga pananaw at kuro-koro, subaleng usa kina sa parayan adong lalung mapaganda pa nato ka ato pinalanggang banwa!

Click to view Sibalenhon Web Forum Archives

NOTE: Should you require assistance in signing up to this site, please send an email to Merwin F. Mosquera: masquemx@yahoo.com. He can help you to create your personal account. In your email, please do not forget to mention your desired username and password.

To update your personal profile and change your username and password, please double click HERE.

— Forum Scope —
— Match —

— Forum Options —

Min search length: 3 characters / Max search length: 84 characters

Lost password?
sp_TopicIcon
Chat Box Archives - March 2008
RSS
Avatar
tomsmxt
3
April 25, 2013 - 8:22 am
Awaiting Moderation

Avatar
AffolaHop
2
March 27, 2013 - 3:40 pm
Awaiting Moderation

Avatar
masquemx
94 Posts
(Offline)
1
March 2, 2008 - 7:58 pm

------------------ MARCH 24, 2008 ---------------------

------------------ MARCH 23, 2008 ---------------------

23 Mar 08, 09:38 PM
Merwin M: Hello.. karamuiy akong naitype nak bisaya para sa ato dictionary --- paki review yang.. http://www.sibale.amorfrancis......omment-382
23 Mar 08, 08:19 PM
Job Atillano: Pay kinay hina sa Riyadh, ingwa kasi ako it mga kakakilayang ACWA ka inra Visa. Power Plant ang deselination ka inra ingtatrabahuan. Ak ipangutana ugang kung sador ninra.
23 Mar 08, 08:12 PM
boyfetesio: ACWA, buko nako kato sador joel, uya pa kato nako narurunggi rili, dahil ngani ra sa rako it SAUDI ARABIA.
23 Mar 08, 07:35 PM
Merwin M: Riin rili sa KSA kinang ACWA...
23 Mar 08, 07:30 PM
Merwin M: Hello Joel, ingga ka't phone number it ACWA, taw-an sa ako! Joel, nio yaki ka imo discipline? Tungkong sa allowances, depende sa mga companya rili...
23 Mar 08, 07:09 PM
jfmosquera: ingga busa ing tataong oppurtunity sa ako..salamat sa inro magiging opinion..usa kato sa magiging patnubay nako sa pagsabat sa inra..
23 Mar 08, 07:05 PM
jfmosquera: balaang ingga it natao sa ako it idea kung niong klaseng kompanya ling ACWA Power Development.. Si uncle Flos ara?
23 Mar 08, 07:01 PM
yosneb: buyang,buyangan,buyan,budog(not ripe)bugto(snap)buyag(separate)bulis(last)
23 Mar 08, 06:59 PM
jfmosquera: manong bensoy, nio ka imo masisiling sa ACWA Power Development??
23 Mar 08, 06:58 PM
yosneb: batang(anod na troso}baybag,bayagbag,bangkulit,baydo,balingag,bangkulongan(sea cucumber),bayay-bayay,bayadan(crab empty shell)buko-buko,balikwa,biidli,bidlis(urine),bikaka,binasbas,budoboy(hitik )
23 Mar 08, 06:55 PM
jfmosquera: Manong boy, Manong merwin ag siumang tagasaudi..Kaadong company Acwa Power Development?? Kamusta ka trato sa mga tawo it kali? Tig pila ka transpo at housing allowance raha
23 Mar 08, 10:38 AM
boyfetesio:

------------------ MARCH 22, 2008 ---------------------

22 Mar 08, 09:06 PM
Merwin M: Nicon, asing nagwa-walop ka yang, buligi baga kami it pag-rukay it mga rilang Sibalenhon... salamat!
22 Mar 08, 08:59 PM
Nicon Fameronag: Walop!
22 Mar 08, 08:35 PM
boyfetesio: sos nabadaan ray ako.....
22 Mar 08, 08:09 PM
boyfetesio: may hapon pala, kamusta kamo?
22 Mar 08, 08:03 PM
yhen feudo: hehehe muzta??
22 Mar 08, 08:03 PM
yhen feudo: eiii!!!!!!!!!!
22 Mar 08, 08:03 PM
boyfetesio:
22 Mar 08, 07:53 PM
yhen feudo: ellloooooooooowwwwwwww sibalenhonssssssss!!!!!!!!!!!!!!!1
22 Mar 08, 07:11 PM
vane: hi!!!!!!
22 Mar 08, 07:11 PM
vane: Hi!!!! nid some chatm8s!!!!
22 Mar 08, 06:24 PM
jfmosquera: buta, bisaklat, bareta, bontok,
22 Mar 08, 04:03 PM
Merwin M: Bukayo, pa kabale ig bukayo, uya ray nakakatagam it bukayo... Binu-ungan...Baguy it nidog... Baguy (idamo)...
22 Mar 08, 01:18 PM
yosneb: bong,kumusta?
22 Mar 08, 01:15 PM
yosneb: karl,maado ra reli.pero mas maado siguro raha,musta!
22 Mar 08, 10:47 AM
boyfetesio: ma agsam anay it mga itik...
22 Mar 08, 10:41 AM
boyfetesio: bisong, pabisong yangiy subaling di byahi pa roto.
22 Mar 08, 10:40 AM
jfmosquera: bahura..nabahura.uya biyahe
22 Mar 08, 10:37 AM
boyfetesio: joel, panghuyom yaki kita ano, pay mababadaan it motor hehehe.
22 Mar 08, 10:36 AM
boyfetesio: buyag, byuda or balo, baduok, baldi, bakita, karamo pa yaki...
22 Mar 08, 10:31 AM
jfmosquera: Bakuyor, yaki abat malimtan
22 Mar 08, 10:26 AM
boyfetesio:
22 Mar 08, 10:25 AM
lim ferriol: may spirit of our Lord Jesus Christ be with us all as we commemorate His death on
the cross. Basi pang kita ay mag-kausa sa ika-uuswag it ato islang sibale.
22 Mar 08, 10:20 AM
lim ferriol: My dear Kahimanwa,
22 Mar 08, 10:08 AM
boyfetesio: bangag, nasirat nidog kina.
22 Mar 08, 06:13 AM
klfededlin: kumusta manong?
22 Mar 08, 06:13 AM
klfededlin:
22 Mar 08, 04:54 AM
yosneb: kali pa,Batareya(ina gutomiy kag mga amo ruto}balisungsung,balaso,balibang,bangku,bangkito
22 Mar 08, 04:15 AM
rhiza:
22 Mar 08, 04:15 AM
rhiza: dubai ay traffic at masikip..sa madmaing mabahong pana at patan
22 Mar 08, 04:13 AM
yosneb: hi Rhiza,musta na dubai?
22 Mar 08, 04:02 AM
rhiza: hehehe
22 Mar 08, 04:02 AM
rhiza: di ako maalam ng ASI
22 Mar 08, 04:02 AM
rhiza: ankul bensoy
22 Mar 08, 04:02 AM
rhiza:
22 Mar 08, 04:02 AM
rhiza: hello..hello..sibalenhon
22 Mar 08, 02:31 AM
jfmosquera: maado pag inasuyat karamong narurumrum. beri beri, bakita, buno, busong,
bunggo, banlag, busal, bulgor, binunga, baliskar, busak, bili, buyag, biniray, barilon, busbos.

------------------ MARCH 21, 2008 ---------------------

21 Mar 08, 09:02 PM
boyfetesio: sigi ako gihapon paso na iqama
21 Mar 08, 09:00 PM
yosneb: yadaw anay kita.mapa tira pa, pasoy kaling Iqama.
21 Mar 08, 08:56 PM
boyfetesio: taga tinago kuno sida, subali arang anak ni weynard, buko nako gihapon nako sida kilaya
21 Mar 08, 08:53 PM
yosneb: Boy,pay buko nako sida kilaya.pakilay-an baga sa ako.hariin sida?
21 Mar 08, 08:52 PM
boyfetesio: sibale yan eh....
21 Mar 08, 08:49 PM
maggieoodles: wow! i nver knew sibale had a site until now. I used to spend my summer vacations in bakhawan with my family. So far, I think it is the moooost beautiful place on earth!
21 Mar 08, 08:34 PM
boyfetesio: hi binsoy ,kilaya baga nimo kaling si lui fabunan, ingga kuno sida it asi dics. nak tagalog asi.
21 Mar 08, 08:32 PM
yosneb: rugang anay kita,Batuwanan,Binaroto,Bagatawo,bangar,bugdong,bagusbos---bangi-bangi,(karamo kina sa Tinago,ag Suyor)nag liliwas pag hunas
21 Mar 08, 08:27 PM
yosneb: hala pay wa-ey ra ka.Ma "'bili'"anay....(kaligos)
21 Mar 08, 08:21 PM
yosneb: poy,nag paning-ugto pa it kuman kada ngasing yang nako nabasa.poy perming ako narurumruman si pinsan Ato,kag Enero lamay ni inay gab i gab-i asa bayay sida.pag kasadyong tawo.
21 Mar 08, 08:09 PM
yosneb: musta kang Amon mag kaibhanan kamo?
21 Mar 08, 08:07 PM
yosneb: poy kumusta?hali ako sa Jeddah.ikaw hariin ka?
21 Mar 08, 07:31 PM
poy: yosneb,hariin ka ngasing
21 Mar 08, 07:28 PM
yosneb: siguro ay mas marali kali matapos kung ma bulig-bulig kita.digital camera siguro mas maado.he he.
21 Mar 08, 07:16 PM
yosneb: Sa tanang mabakasyon o mapauli sa Sibale,kung ingwa kamo rayang camera siguro
mas maado kung bay-an nato it retrato kung nio man ka ato makita nak mga bagay-bagay.tuyar sa: hadop,ensikto,yangam etc.
21 Mar 08, 05:44 PM
boyfetesio: apilay ka naiisip. busiaw.
21 Mar 08, 05:42 PM
boyfetesio: buga, uri ng pang gagamot
21 Mar 08, 05:40 PM
boyfetesio: barato, baraso
21 Mar 08, 05:37 PM
jfmosquera: buyar, bakiar, bidlis, bualaw, butun (puno or lugar), baguntor, boko-boko,
bud or, biduso,
21 Mar 08, 04:19 PM
boyfetesio: parihas rili s alkhobar malapit na taginit talaga
21 Mar 08, 04:19 PM
boyfetesio: ako ay mga mayo pa. para indi mag pakadobli ka patar nato ay pinduta
ang asi dics&ency. sa taas tapoclik mo ang tips sa pag translate sa asi
21 Mar 08, 04:15 PM
jfmosquera: kaado ra.. medyo mainitey..pauli ako it april 28..
21 Mar 08, 04:14 PM
jfmosquera: bunit, binunitan, bunitan, bayanak
21 Mar 08, 04:08 PM
boyfetesio: kamusta jan sa qatar
21 Mar 08, 04:06 PM
jfmosquera: batoon, batuwan, bongoy, bongoyan, bogdong, bunot, buya, buwa, bukir, bisyo (trabaho), buong, binuongan,
21 Mar 08, 03:48 PM
jfmosquera: sio ka tawo. bukayo, butong, boybo (karamo kali sa mga sapa.kasarap
nak halo sa rinug an), baybadon, baybag,
21 Mar 08, 03:40 PM
meg: testing
21 Mar 08, 03:40 PM
meg: testing
21 Mar 08, 02:21 PM
boyfetesio: byotai, banra, banda bada-i, bastos, biskutso, (toasted bread)
21 Mar 08, 02:17 PM
boyfetesio: matuna ray ako miskan byernis santo, bitos, -bulati sa tyan na
maliliit. bitso, -parang donut na pahaba. byokabok or bukabok, yong matigas na
parting gitna ng kamoting kahoy. boysit, bakhawan,bilat
21 Mar 08, 01:47 PM
boyfetesio: halata talaga nak byernis santo.....

------------------ MARCH 20, 2008 ---------------------

20 Mar 08, 11:49 PM
boyfetesio:
20 Mar 08, 09:32 PM
Amor: teka ayusin ko pla yung search page, offline muna ako... brb
20 Mar 08, 09:09 PM
Merwin M: Amor... paki-bulig gihapon it paghimo it page para sa bawat letra... nahumaniy nako kag Letter A...
20 Mar 08, 09:08 PM
Merwin M: Hi Amor, purba yang kato... bulige baga ako sa pag format it pina-front page
it kaling Asi Dictionary... puede baga nimong butangan it search tool para marali kapag hanap it usang letra... ty.
20 Mar 08, 09:05 PM
gbferrolino: sa banwa .. tinago
20 Mar 08, 09:04 PM
Amor: Manong Merwin, tlga bagang naka private katong A?
20 Mar 08, 09:04 PM
Amor: Cge manong Boy, bye...ingat subang masobrahan it sakro! :lolz
20 Mar 08, 09:03 PM
boyfetesio: mahalin anay ako, subaling maka lulip pa it mga asi nak bisaya. subaling
maka sakroy pa it litrang A.
20 Mar 08, 08:59 PM
Amor: taga riin ka sa sibale gary bernard?
20 Mar 08, 08:58 PM
gbferrolino: opo salamat uli ...
20 Mar 08, 08:57 PM
Amor: hina sa ako ngayan, paki click yang..
20 Mar 08, 08:54 PM
gbferrolino: taw an baga..
20 Mar 08, 08:54 PM
gbferrolino: sa email yangey ciguro ...
20 Mar 08, 08:53 PM
Amor: hariin abi kato? asa picasa? flicker? anyway, pwede nimong i butang rile
kang link tapos i-add yang nako sa gallery.. pwede ra guihapon nimo i-email sa ako.
20 Mar 08, 08:51 PM
gbferrolino: subang insolep yangey salamat
20 Mar 08, 08:51 PM
gbferrolino: indi pede rili s opisina ...
20 Mar 08, 08:51 PM
gbferrolino: halan i upload anay nako ..
20 Mar 08, 08:50 PM
Amor: oo manong asa Sapang Palay. Uya ra asawa si Auntie Norie, si Auntie Mely,
Uncle Joe, Uncle Mike at Mama yang it di asawa..
20 Mar 08, 08:49 PM
Amor: hi, gbferrolino, taw-an sa ako tung link, i-add yang nako.
20 Mar 08, 08:49 PM
boyfetesio: amor sabta kinang si gbferrolino
20 Mar 08, 08:48 PM
boyfetesio: sa sapangpalay sinra? pay ngakaasawa ra si auntie norie ano.
sya ang mga bestfriend kung kamaganak, mga kaibhanan namo sa pag dayo it baylihan it kag nag bibinata ako hehehe
20 Mar 08, 08:47 PM
gbferrolino: maayong gab-i sa inro .. mapangutana yang.. puno mag upload it pics rile sa ato gallery ?
20 Mar 08, 08:44 PM
Amor: asa Masudsud. Sa Mama ag sa Auntie Norie
20 Mar 08, 08:43 PM
boyfetesio: ayyy hiin ngasing sida, sio ka nag aalaga sa ida?
20 Mar 08, 08:41 PM
Amor: manra! mag 90 years old na si tatay sa april 7
20 Mar 08, 08:40 PM
boyfetesio: pay pag karamo tana kung napapa ngutana si mamay doning ano?
20 Mar 08, 08:38 PM
boyfetesio: ag (and), amo (monkey)
20 Mar 08, 08:37 PM
Amor: yati nganing buko nako sador... although parang nagets ra guihapon nako thru the sentence.
20 Mar 08, 08:34 PM
boyfetesio: hahaha. ayus! ayusay kinang mga amo naipatar.
20 Mar 08, 08:32 PM
Amor: nio katong kamada?
20 Mar 08, 08:30 PM
boyfetesio: HALA KAMADAHAY KINA ADONG INDI IG PAKA DOBLI HEHEHE
20 Mar 08, 08:28 PM
Amor: imaw ngani, nabasay nako tong iba...
20 Mar 08, 08:28 PM
boyfetesio: kamusta Amor? adoy nag liwas ka karamoiy nak amo nai patar, s
ilipa yang rili sa chat box, ingga pa talaga it litrang A, maramo pa nak gador
ka nakatago nak A.
20 Mar 08, 08:23 PM
yosneb: pay waya pa,Ayoyago.(earthworm)
20 Mar 08, 08:22 PM
Amor: hello...
20 Mar 08, 08:10 PM
boyfetesio:
20 Mar 08, 07:58 PM
Cris Ferrera: ak makaon anay. nagraraguok key kaling bituka. Maliy kamo makaon.
Tinuyang Tuna ag alimasag ka suya. Bawal ang karne kasi mahay nak adlaw.
20 Mar 08, 07:55 PM
jfmosquera: di birthday ni prophet mohammad ngasing.
20 Mar 08, 07:55 PM
jfmosquera: aulion, sa ibang part it gcc, uya pasok..sa dubai, bahrain ayam nako uya
20 Mar 08, 07:54 PM
boyfetesio: rili sa amo ay karamuan ay di pasok, mahigpit rili kisa sa ibang GCC.
20 Mar 08, 07:54 PM
jfmosquera: bakay, balakyanon,
20 Mar 08, 07:51 PM
jfmosquera: sa ibang part it gcc, uya pasok.. sa dubai, bahrain..ayaw nako uya
20 Mar 08, 07:50 PM
boyfetesio: di pasok kami, piro hali ako ngasing sa kwarto nako,
20 Mar 08, 07:49 PM
boyfetesio: bilibugan. busri, bika,
20 Mar 08, 07:49 PM
jfmosquera: bislar, burbor,
20 Mar 08, 07:48 PM
jfmosquera: manong boy di pasok kamo raha sa saudi?
20 Mar 08, 07:47 PM
jfmosquera: bakak, baktas, banwa, bagoy....baguyan, buho, bobo
20 Mar 08, 07:44 PM
boyfetesio: ka bulugan ay tagayog ibig sabihin non ay TAKAY.
20 Mar 08, 07:44 PM
jfmosquera: badyang, bisaya, baruto, biga, bala ang, boslo, boto, bang aw, basi pang....
20 Mar 08, 07:41 PM
Cris Ferrera: bakadan (salba bida), bukoy( young coconut), bad-or, bareta, bugrit(tae), baldiyo....
20 Mar 08, 07:38 PM
jfmosquera: Bal-ong, baybay, bukar, batikuyon, balinghoy, bantuyon, bugiw, butaw,
batlaw, binhor, binlor, bagakay, batag, budo, buyong (gamot), boyong (lungkot), baktin, bulugan, bunak,......
20 Mar 08, 07:21 PM
Cris Ferrera: bang-og(amoy it tae), bolitas(para sa mga seaman yang, hehe), buoy,
bugit (ran), baskar, baliw-ang, buar, bihor, busoy, batiis, bagoy(idamo)
20 Mar 08, 07:18 PM
boyfetesio: sador kato na m.roger, kasi kainuman nida raha kuno permi.
20 Mar 08, 07:16 PM
yosneb: oo,kilaya nako sida.hariin sida rile?sa Westin Jeddah hotel ako nag ta trabaho
20 Mar 08, 07:16 PM
boyfetesio: ayangani ni isipa nak mabastos, basta salitang asi, ibutang.
20 Mar 08, 07:13 PM
Cris Ferrera: buswang, buada(crocodile),bayon, bangkwang, bayatong(monggo), bayurbor, bayor, baruto, bag-ang(ngisi), buyboy(asing pay kabastusey ra kali) hehe
20 Mar 08, 07:10 PM
boyfetesio: mas maramong maiba, mas maado para marali makatapos kita sa patigayon nak kali. kung ingga pa it naiisip para sa litrang A ipasok yang, miskan bulis.
20 Mar 08, 07:07 PM
Cris Ferrera: maiba baga sa inro. pangrugang sa letrang B: Bagyas, batas(tae), balisawsaw, batuwan(wild tree), busay(ing kakahadlukan nak inggwa kunot nagpapakita), bangkukang (galis), bud-o(young male goat)
20 Mar 08, 07:06 PM
yosneb: tama ka Cris!
20 Mar 08, 07:06 PM
boyfetesio: kinang zaldy yang it pay buko nako kilaya, kilaya nimo ka ako hali na si amy? hina sinra ag ida asawa si willy
20 Mar 08, 07:03 PM
yosneb: boy,kilaya nimo si Zaldy Fetalco,Roger Fabregas,ag ida hale nak si Tita?rahali sinra sa Jeddah.
20 Mar 08, 07:02 PM
boyfetesio: ok yang rili sa al khobar, nag aagaw ka yamig ag init ngasing, sa next month ay tag init tiy.
20 Mar 08, 07:01 PM
Cris Ferrera: sio kaling si yosneb? Si Bensoy nak fabiala? tama baga ako?
20 Mar 08, 07:00 PM
boyfetesio: ruha ka meaning it buytok, (manok nak na buytok ag binugkos nak kogon.
20 Mar 08, 06:59 PM
Cris Ferrera: imaw ngani alas 11 kuno ruto.nagsisil ipan kami sa web cam ay asing nawagit. Kamusta raha?
20 Mar 08, 06:59 PM
yosneb: bugiw,buho,butang,bulig,buligan,buligi,binado,buyak,buyaker,buslek,bayagon,bukog,badaw,badawi,bang-og,baghot,bahog,bahugan
20 Mar 08, 06:57 PM
boyfetesio: nak asing riin gi tuyaghot kato cris, subaling nag ubayiy kato, gabiy roto sa inra ay hehehe
20 Mar 08, 06:54 PM
boyfetesio: sa litrang B, gihapon, ban'og, bad'or, busoy, buya, bubor, buytok,bugkos, bungkos, bugsay, buyati, buk'an, bail.
20 Mar 08, 06:54 PM
yosneb: balagwit,baklar,baliw-ang,bantoy,bungkag,bungkog,bungkugan,bayor(bird) bayor(wave) baskar,busa,butlig,busri,buskar,buga(coral stone)busangul,busi-aw,buroy,bulador,buy-og,bukyar,bituon,bungog,bungo,
20 Mar 08, 06:54 PM
Cris Ferrera: asing pay uyaey tawo
20 Mar 08, 06:53 PM
Cris Ferrera: zaira online ka pa?
20 Mar 08, 06:51 PM
Cris Ferrera: Manong Boy nagchachat kami ni bong ay asing nawagit sida
20 Mar 08, 06:48 PM
boyfetesio: kamusta raha sa jeddah?
20 Mar 08, 06:42 PM
yosneb: bangkuwang,bangyaw,bayato,bangkil,bangil,
20 Mar 08, 06:40 PM
yosneb: Tuna ray kita.kahirap mag isip pag nahuhuli.Sa letrang B,pay makuli-ey sa A.(bayanak,bado,badugtong,bada,badyang,badyangiy,bagakay,batag,balinaw-naw,bakoy,bakor,bangkaw,balati-an,batil,bangil,bahura,
20 Mar 08, 06:33 PM
zaira: kamusta ka tanang taga sampong miss ko na po kayong lahat
20 Mar 08, 06:29 PM
yosneb: boy,kilayay ka nako.
20 Mar 08, 01:29 PM
lim ferriol: kamusta mga haliko? Imaw pa kali it mga asi words: apitong, ayap-ap, aghar,atis, antigo, aluhipan, arenola, almeroy, alibutor, ampiyas.
20 Mar 08, 02:36 AM
jfmosquera: maadong gab i sa inro. Inggat mga nakatokang letra sa sa kada tawo? pay maado kato..taw i ako it ako assigment, apurbasan kung nio ka maibubulig.
20 Mar 08, 12:58 AM
boyfetesio: kilaya ka nako yosneb. si werner ako taga punta.
20 Mar 08, 12:57 AM
boyfetesio:
20 Mar 08, 12:46 AM
nonoy senorin: hi toto still there yes got your message at YM just now good am
20 Mar 08, 12:20 AM
nonoy senorin: katungkaiy,nagsil-ip yang. gud am
20 Mar 08, 12:19 AM
ppaz: hi manong nonoy.got your note, hope you got my reply
20 Mar 08, 12:13 AM
Amor: hala gud am na pla!
20 Mar 08, 12:13 AM
Amor: Good pm Manong Nonoy!

------------------ MARCH 19, 2008 ---------------------

19 Mar 08, 11:54 PM
Amor: group c typist ako haha.. pinaka marali para sa ako... pag asa group C pwede baga guihapon maging grp B kung gustong magtao it meaning? o usa yang ka apili-on?
19 Mar 08, 10:59 PM
Merwin M: Thank you Amor, na-i-set nako'y kung pauno kali a-pag-bulig buligan... riing grupo ka?
19 Mar 08, 09:27 PM
Merwin M: Amor... need your help... paki-ayos ngani baga kaleng HTML Scripts... pag-ako ina-copy and paste roto sa comment... may kunting sabit yung mga link... indi nako masikup-sikop busa... ha ha ha ... TY.
19 Mar 08, 09:25 PM
Merwin M: Hi Amor... nakita'y nako kag imo ging rugang... hala pag-bulig bulig kali nato... thank you
19 Mar 08, 09:19 PM
Amor: Manong Merwin, ingga ako it ing butang sa imo comment, naka italics, buko ako sure sa iba.
19 Mar 08, 07:22 PM
yosneb: Boyfetesio,Taga Banwa ka baga?
19 Mar 08, 05:53 PM
boyfetesio: asa, abat, abiy, hayyy ni pa ara?
19 Mar 08, 05:49 PM
boyfetesio: rili rabuno sa alkhobar ay asa litrang A payang hehehe
19 Mar 08, 05:40 PM
yosneb: Bagting,Bakay,Baktas,Bakoy,Bagoyan,Bagoy,BanwaBatikuyon,Bagtong,Banawog,Bagwit,BIidu-os,Binu-ongan,Bungkus,Bugas,Bungkag,Bukay,Bukayo,Bislar,Bukaw,Budos,Bor-bor,Borboran,Burbor(isra)Bugrit.insulip ray
19 Mar 08, 01:25 PM
Merwin M: Alambre, Abaya (isturbo), Abayahun, Abay, Ariya, Adlawan, Adlawadun, A- (prefix), Apag- (prefix), Ayug-og, Akag, Anghoy, Abokado, Amihan, Ama-i, Amat, Amariles, Almuranas, Abaka
19 Mar 08, 11:34 AM
kamusta kayo lahat dyan: jhunfabregas@yahoo.ca regards sa inyong lahat dyan sa sampong missed you all god bliss
19 Mar 08, 11:32 AM
kamusta kayo lahat dyan: ok kamusta kayong lahat dyan sa Sampong malamig pa dito sa canada regards sa lahat ng taga sibale
19 Mar 08, 10:45 AM
andy: meron po akong friend na john paul fallarme...kilala nyo po ba sya? taga Sibale po sila
19 Mar 08, 10:45 AM
andy: meron po akong friend na john paul fallarme...kilala nyo po ba sya? taga Sibale po sila
19 Mar 08, 10:44 AM
andy: meron po akong friend na john paul fallarme...kilala nyo po ba sya? taga Sibale po sila
19 Mar 08, 10:32 AM
boyfetesio: ingga pa ako it i rugang,Adur ador.
19 Mar 08, 10:05 AM
jfmosquera: Buko, Buhi, Bunga
19 Mar 08, 10:04 AM
jfmosquera: Banjo, Bag-o, Bagyo, Batlaw, Batas, Bagting, Badyang, Bakhaw,Baruto, Baryo, Bandera, Banderahan, Basyo,Banilar, Bayubay, Bihor
19 Mar 08, 10:02 AM
jfmosquera: Badyang, ako ay marugang it maramo sa ibang letra..Palagay ninro, di ba mas maadong ipiprint nato kali?
19 Mar 08, 09:43 AM
jfmosquera: Marugang ako. Agta. Ausang gagdor kag nairugang, hagtoy kag iba. Siguro mas maado kung ato makakabulig kag mga maguyang ruto sa sibale.. siguradong mas maramong ayam sinra kesa sa ato.

------------------ MARCH 18, 2008 ---------------------

18 Mar 08, 07:29 PM
boyfetesio: angay, ( na angay baga kali?)
18 Mar 08, 07:19 PM
boyfetesio: adaw adaw, ay katong nag papanao it usang bagay. Agas, ay nakunan ng bata.
18 Mar 08, 07:16 PM
Merwin M: Buko nako sadur, ni-o kinang "Adaw-Adaw", bale rang "Badaw-Badaw"... he he he
18 Mar 08, 07:12 PM
boyfetesio: adaw adaw, sador ninro ka adawadaw?
18 Mar 08, 07:11 PM
Merwin M: Ha ha ha... kagutomiy ngani... ha ha ha
18 Mar 08, 07:11 PM
Merwin M: kung indi ninro ma-i-translate sa english, miskan sa tagayog o asi, paki describe yang... ato kina apag-tabangan... thank you...
18 Mar 08, 07:11 PM
lim ferriol: Ok merwin, matabang ako sa pag-translate it kinang ibang asi words. pero isag-anay nak ako ay ma-kaydo pa.
18 Mar 08, 07:09 PM
Merwin M: Para marali ninoro ma-filter, kopyaha ninro sa Excel file (copy & paste), then i-sort ninro ascending...
18 Mar 08, 07:09 PM
boyfetesio: hala badyang magdobli, basta usa yang ka iiba roto.
18 Mar 08, 07:08 PM
boyfetesio: kinang iba ay buko nako sador sa english, tuyar sa ayuton
18 Mar 08, 07:07 PM
lim ferriol: Boy, subang magka-kulitew kita sa kapapan-sil-ip, he, he, he. Napapaguya yang ako dahil pandodoley talaga kinang karamuan nak ing-patar nato.
18 Mar 08, 07:06 PM
Merwin M: Limuel/Boy/Bensoy, tunaiy ninro it translate ... ako nagpatikyariy iit pag-translate sa enlish --- sil-ip kali ninro --- http://www.sibale.amorfrancis......omment-347
18 Mar 08, 07:03 PM
lim ferriol: Merwin, ingsil-ipey nako tong imo listahan. talagang dobley kinang karamuan. ka kuyang yangey ay ma-translate kali sa tagalog or english.
18 Mar 08, 07:01 PM
boyfetesio: permi rang ako sil ip merwin ngasing adong indi ngani ig paka dobli.
18 Mar 08, 06:58 PM
Merwin M: Hala, sa letter A pa kita... kaleng mga unang ging patar ay naka-ibay rili sa ato listahan... sil-ipa anay.... http://www.sibale.amorfrancis......agalog.php
18 Mar 08, 06:56 PM
lim ferriol: laloey sa mga maguyangey nak Sibalenhon nak nakakasador it mga marayom nak asi words. God bless to this project and to all Sibalenhons and to you Merwin as proponent/facilitator of this project.
18 Mar 08, 06:55 PM
boyfetesio: ayunton, azupri, atag or maatag, adungkar, abuyman or abirman.
18 Mar 08, 06:53 PM
lim ferriol: OK Merwin, nasa letter "A" pa yang kita karamoiy kaling mga asi words nak nagyuyutaw. Ayam nakong karamo pang asi words that starts with letter"A" nak-uya pa nayuaw. Maisip pa kita ag ma-pangutana.
18 Mar 08, 06:48 PM
lim ferriol: Hala mga haliko ay tabang tabang kita sa pagpatigayon it kaling proyektong "Asi Dictionary". I would suggest that we seek help from Sibalenhon Educators to share their expertise about this matter.
18 Mar 08, 06:44 PM
lim ferriol: apritada, agor, atup, atupi, alisngaw, adar-on, aswang, asawa, apas, agaw, agawa, atrasi, asin, abay, alalay, alalayi, alambre, ampiyas, antor, awas, awasiy, alkitran, araro, arithmetic, agas, aga,
18 Mar 08, 06:29 PM
Merwin M: Boy, ako'y it makamada... baleng insulip maipapakita nako kung pauno nato kali akamadahon... pero kamo'y it ma-translate sa ingles ag tagayog... ha?
18 Mar 08, 06:27 PM
Merwin M: Limuel, Boy F., Bensoy: sil-ipa anay ninro kaling ak listahan, nagdu-dubliy busa --- http://www.sibale.amorfrancis......agalog.php...
18 Mar 08, 06:25 PM
lim ferriol: amuyawon, aladin, atubang, atubangan, alkansiya, atras, abaga, apila, asinta, asintado, aguada, akas, alimpupuyo, alangan, alanganon, arangkada, ampli, awtoridad, agsam, ansyano, agrangay, andar
18 Mar 08, 06:15 PM
lim ferriol: imaw kali it ako mai-share: ayam, ayama, ayaba, ayabaha, agaw, agawa, asi, ara, ano, amoy, amoya, aparador, amantaw, adlaw, adlaw-adlaw, arado, aradoha, awoy, awoyi, ako, akoa, akay, atis, arangha,
18 Mar 08, 05:54 PM
boyfetesio: ansyano, aghar, adutong, amamakoy, ati',adungkar, pauno ara kali kamadahon merwin, daok paman ako.
18 Mar 08, 05:21 PM
boyfetesio: pwedi rapit sa huli ka Ayuton.
18 Mar 08, 05:06 PM
yosneb: Rugangan baga...Amamawik,pay waya pa ak nababasa.barkada kina it aligukoy!pag kahirapiy mag isip sa letrang A
18 Mar 08, 01:22 PM
Merwin M: Aglipay, Aglipayon, Agong-ong, Agtu-a, Agtu-on, Akas, Alburoto, Alisto, Ambu, Amusan, Anay (Adv), Anay (n), Anayun, Ang-ang, Ankla, Antyuhos, Arupilan, Atrasado, Atrasi, Atupingig, Ayamat, Ayuda, Ayun

------------------ MARCH 17, 2008 ---------------------

17 Mar 08, 10:07 PM
Merwin M: Pagkaramo-y kaling ato i-translate sa tagayug ag ingles... hala baga....
17 Mar 08, 10:06 PM
Merwin M: Abatan, Abuhan, Agha-on, Alkitran, Amat, Amatan, Ambag, Ambagan, Angkas, Anunsyo, Ataduhon, Atuhun, Atungal, Atupag, Atupagon, Atupan, Ayama
17 Mar 08, 09:50 PM
Merwin M: Kamo ray... kamusta ag salamat sa inrong tanan...
17 Mar 08, 09:49 PM
Merwin M: arugangan pa... ingwa pa't naiisip.... Abuso, Abyadan, Abyay, Agbyadun, Aligukoy, Alistu, Ang-gi, Ang-gu, Angil, Apu-ap, Apu-at, Asintado, Atipuyong, Ayap-ap
17 Mar 08, 09:37 PM
Merwin M: Hala... tamaiy anay kali... kamoy it mag-rugang pa...
17 Mar 08, 09:35 PM
Merwin M: Adutong, Atras
17 Mar 08, 09:34 PM
Merwin M: Abansi, Abanti, Abog, Abuno, Abunuhan, Abur, Abutan, Adag, Adagan, Adubo, Adukar, Adungkar, Adur%D?dutong, Alibutor, Andar, Ani, Anil, Antar, Antur, Asukar, Asungot, Asus, Asuwang, Atagan, Atang, Atra
17 Mar 08, 08:34 PM
Merwin M: Aboy, Anak, Andu, Ansyanu, Apas, Apog, Apok, Apuhap, Apuk, Atado, Atag, Atay, Ati, Atis, Ato, Ayam
17 Mar 08, 08:25 PM
Merwin M: Aga, Agahan, Agaw, Agiw, Agnas, Agsam, Agwadan, Agwat, Agwati, Akas, Akasan, Akasya, Akug, Akusar, Amag, Ambi, Ambihan, Ambon, Amo, Amot, Amoy, Ampaw, Amusan, Amuyong, Aruy
17 Mar 08, 08:13 PM
Merwin M: sige, tuna anay kita sa letter A, rugangi pa ninro..
17 Mar 08, 08:11 PM
Merwin M: Abaga, Abaniko, Abat, Abe, Abo, Abot, Abut, Abutan, Aga, Agur, Ak, Akar, Ako, Almaciga, Ampas, Amuyawon, Ap-at, Apaw, Aput, Araru, Asi, Ata, Atup, Aya, Ayaba, Ayasan, Ayat, Ayuton…
17 Mar 08, 08:09 PM
Merwin M: ha ha ha ... mahirap basahon kali... huh!
17 Mar 08, 08:08 PM
Merwin M: Abaga%D?baniko%D?bat%D?be%D?bo%D?bot%D?but%D?butan%D?ga%D?gur%D?k%D?kar%D?ko%D?lmasiga%D?mpas%D?muyawon%D?p-at%D?paw%D?put%D?raro%D?si%D?ta%D?tup%D?ya%D?yaba%D?yasan%D?yat%D?yuton
17 Mar 08, 08:07 PM
Merwin M: Karamo-iy tan-a akong tinipon nak mga Asi words... kamo'y it mag translate sa tagayo ag inglis...
17 Mar 08, 08:06 PM
Merwin M: Boy, rahina ka pa?
17 Mar 08, 07:59 PM
boyfetesio: babayyyyyyyy
17 Mar 08, 07:58 PM
Amor: busy-busyhan ka mga tawo rile, haha..manong merwin ag manong boy, thanks 4 ur time... sign off na ako...till next time... basi pang ingga pa kamo it makabisaya rile.. bye! thanks!
17 Mar 08, 07:57 PM
boyfetesio: sabagay ok narin yon basta may huli.o suhot ka tangar.
17 Mar 08, 07:56 PM
boyfetesio: asing pay nabadaan ray ako
17 Mar 08, 07:53 PM
boyfetesio: yaki gani no, kayungot sa amo si mar sa imus,noong ma matay si aunti resty ay jan ako noon.pwedi biseklitahin ang layo nila sa amin
17 Mar 08, 07:52 PM
Amor: buko guihapon nako kilaya si Iday?
17 Mar 08, 07:51 PM
Amor: wla na ako balita since then, anyway, adoy rahali sinra nagbabakasyon, first week it april 3rd death anniv ni auntie resty diba?
17 Mar 08, 07:50 PM
Merwin M: Amor, indi gihapon nako mapakatan-raan, sa isip nako ay pay hale ni Iday...
17 Mar 08, 07:50 PM
Amor: ha? wala akong balita.. haha... kasi last time nako nakausap si manong mar, nag text sida using his saudi number, mejo marugayiy... si lilian ra, nagtxt using her smart roaming around august yta,
17 Mar 08, 07:48 PM
boyfetesio: amor si mar matagal na jan sa cavite hindi pa nakakabalik dito nagkita kami noon sa riyadh. si lilian nasa iloilo ngayon for vacation taga roon aswa nya. asing karugay kamo ka balita?
17 Mar 08, 07:47 PM
Amor: manong tomo?
17 Mar 08, 07:47 PM
Amor: sio si toto?
17 Mar 08, 07:46 PM
Amor: yap nabasa nako, nice idea kato....ka-ako ing butang ugang nak name ay Sibale recipes...
17 Mar 08, 07:46 PM
Merwin M: Siguro si Toto ay karamong isyi-share na food recipes and tips... karamo king matutun-an it kali sa pag-yuto...
17 Mar 08, 07:45 PM
Merwin M: Amor, nabasa baga nimo kag request ni Pedro (Toto) Paz re: food recipes, siguro maganda kung sa forum ay ingwa it "Recipes & Cooking", ni-o sa imo palagay?
17 Mar 08, 07:44 PM
Amor: pwede'y kamong mag post it sibale recipes sa web forum... pauno baga mag inaslom?
17 Mar 08, 07:40 PM
boyfetesio: ma pa mutong sa rungguan.
17 Mar 08, 07:39 PM
Amor: ah tlga mapauli ka guihapon?
17 Mar 08, 07:39 PM
Amor: manong boy nagkikita kamo raha na manong mar at lilian?
17 Mar 08, 07:39 PM
boyfetesio: paunahan yangiy kita sa mayo amor.
17 Mar 08, 07:38 PM
boyfetesio: kaing sisiling nak panayap ngasing sa sibale ay katong na ihi sa banig sa gabi hehehe, ingga pa sa banwa merwin.
17 Mar 08, 07:36 PM
Merwin M: Boy, uso pa baga ka panayap ngasing sa Sibale...
17 Mar 08, 07:36 PM
Amor: isag... hahaha! subang sa May sa reunion it Feudo...
17 Mar 08, 07:35 PM
boyfetesio: sauno ka imo pauli sa sibale amor?
17 Mar 08, 07:34 PM
Merwin M: Huyat yang kita it payuta...
17 Mar 08, 07:33 PM
Amor: si tatay tan-a ugang ay asa sapang palay pag nag pauli ako, imaw nako it assignment, :lolz
17 Mar 08, 07:33 PM
boyfetesio: sabagay merwin imay yang kali it ako trabaho, magtangar, subaling ingga it kumubit hehehe
17 Mar 08, 07:30 PM
boyfetesio: pangutana si lola gabi, ugaling ra yaki ay uyaiy sida ano hehehe.
17 Mar 08, 07:30 PM
Merwin M: Basta tangar yang kamo, siguradong inggang gadur it makubit...
17 Mar 08, 07:28 PM
boyfetesio:
17 Mar 08, 07:27 PM
Amor: daok rabuno ako...buko nako sador kada ngani nag request nak magka ingga it Asi Dictionary...:)
17 Mar 08, 07:22 PM
boyfetesio: buligi amor sa pag buo it asi dics.natunaaniy ra namo ni merwin.
17 Mar 08, 07:20 PM
Amor: hahaha!
17 Mar 08, 07:19 PM
boyfetesio: libangan paman kali rili nako amor,3times a day ka ak pandaw ara.
17 Mar 08, 07:16 PM
Amor: imaw ngani manong boy
17 Mar 08, 07:16 PM
boyfetesio: asi arang kayagwat ka suhot rili sa chat box
17 Mar 08, 07:16 PM
boyfetesio: asi arang kayagwat ka suhot rili sa chat box
17 Mar 08, 07:10 PM
Amor: i'm fine, lalong tumataba, haha! ikaw?
17 Mar 08, 07:06 PM
Job Atillano: hi amor...musta ka na?
17 Mar 08, 06:58 PM
Amor: hi manong merwin, may reply ako sa YM

------------------ MARCH 16, 2008 ---------------------

16 Mar 08, 05:39 PM
boyfetesio: mga kasimanwa, bulig bulig baga kita sa pag patigayon it sarili natong dictionaryo. puro asi nak bisaya yang, laay patariy kamo!
16 Mar 08, 10:06 AM
arlene: saying good day to all sibalenhons!
16 Mar 08, 06:02 AM
yosneb: Dante,kumusta ikaw?Medyo pagkarugayey nak waya kita nakita.Siguro mga 20 tuigey ano?Si TOITZ baga ay hariin?Taw-an baga sa ako kag ida #.Asa Sibale ako it kag Pebrero tong pag kamatay ni inay.I

------------------ MARCH 15, 2008 ---------------------

15 Mar 08, 06:57 PM
boyfetesio: hiin ka ngasing lim
15 Mar 08, 06:56 PM
boyfetesio: imaw ngani kali it problima, sa amo ka klasi nak halos yata kami 70 student ay pay a katunga iy ka ako kilaya.
15 Mar 08, 06:54 PM
lim ferriol: hala ay malargoy anay ako nak mapamukot pa. karamong yuta it lambiyong ngasing.
15 Mar 08, 06:53 PM
boyfetesio: si karl kilaya nako, it katong hali sida sa alkhobar ay na pang ulipon ugaling hehehe.
15 Mar 08, 06:53 PM
lim ferriol: Boy, kilaya nimo ka ako hali Ermon Ferriol baka ka-batch nimo. Hina sida sa Dubai.
15 Mar 08, 06:52 PM
boyfetesio: buko nako kilaya ka imo mga magulang. batch 77 ako
15 Mar 08, 06:51 PM
lim ferriol: Karl, kilaya baga nimo si Joselito ka-batch nato guihapon. Ka ako balita ay nasa Sibale sida.
15 Mar 08, 06:51 PM
boyfetesio: hiwalay kami it com.ngasing.dati ay samasama kami dito sa alkhobar.
15 Mar 08, 06:48 PM
lim ferriol: Si Delbert ay imaw it joker namo it katong kami ay nasa Academy. Ako ay medyo mahipos yang ag medyo mahud-anon it kato. Si Ralp ay maadong kaamigo guihapon. Nag-cha-chat kami reli, tumawag din minsan
15 Mar 08, 06:43 PM
lim ferriol: Boy, taga Calabasahan ako. Anak ako it Jose "Pepito" Enduma Ferriol ag Jovita "Joving" Famarin Fallarme Ferriol
15 Mar 08, 06:39 PM
boyfetesio: taga riin ikaw limferriol?
15 Mar 08, 06:35 PM
boyfetesio: hali nako sinra maguyang ako ninra
15 Mar 08, 06:35 PM
lim ferriol: ingga ngani ako it naging amiga nak naging peace volunter from USA katong ako nag-eeskwela pa raha sa Abada College. Nag-pangutana sida kung ingga it mababakay nak dictionary it ato bibisayahon? ka ako sabat ay uya! Dahil uya ra talaga. Kada kaling Asi dictionary ay dapat nak madayon dahil rakong tabang kali sa edukasyon ag sa turismo sa Sibale.
15 Mar 08, 06:28 PM
lim ferriol: How about Mr. Fetesio our mentor in Sibale Academy. He was my Practical Arts teacher.
15 Mar 08, 06:27 PM
lim ferriol: Tama ka Boy. Pinsan baga nimo o hali si Ralp ag Delbert Fetesio nak ako mga Ka-batchmates?
15 Mar 08, 06:13 PM
boyfetesio: tana ay mag derederitso ka pag patar nato rili sa pag patigayon it asi dics.
15 Mar 08, 06:07 PM
lim ferriol: Magtabang-tabang kita nak ma-realize kaling Asi dictionary not only here in electronic but also in print media.
15 Mar 08, 06:03 PM
lim erriol: Pero ingga ako it mga kilaya nak kahimanwa nato nak naka-abot yang sa ibang lugar ay daokey or limotey ka ato dialect. Kada maganda kaling kaisipan ni Merwin nak mag-kaingga it Asi dictionary.
15 Mar 08, 06:00 PM
lim erriol: Ako ay hanga sa mga kahimanwa nato nak miskan rugayey ag rahaey di e-estar ibang nasyon ay pagkayo pa ag indi malimtan ka ato unique dialect.
15 Mar 08, 05:57 PM
lim erriol: Hello! kamusta uli sa mga kahimanwa nako. Ako ay nagsusuporta reli sa ing-tunaney ni Merwin nak "Asi" dictionary. Ako ay pweding guihapon mag-share it mga bibisayahon nak ayam nako. Mabuhay ka Merwin!
15 Mar 08, 04:25 PM
Job Atillano: hello....
15 Mar 08, 01:04 AM
boyfetesio:

------------------ MARCH 14, 2008 ---------------------

14 Mar 08, 09:04 PM
nicon fameronag: hay
14 Mar 08, 06:23 PM
yosneb: a talaga,ay kumusta raha.Hali pa gihapon ako ako sa Jeddah.Rugayey ka raha?Kumusta pamilya?
14 Mar 08, 06:00 PM
karlfedelin: kumustay ka?
14 Mar 08, 05:59 PM
karlfedelin: haliy ako manong sa california.
14 Mar 08, 05:23 PM
yosneb: karl hariin ka ngasing?nakikiramay ako at ang aking pamilya sa naiwan ni u.jun.May his soul rest in peace.keep in touch!GOD BLESS
14 Mar 08, 07:57 AM
karlfedelin: kumusta manong bensoy?

------------------ MARCH 13, 2008 ---------------------

13 Mar 08, 08:34 PM
yosneb: kumusta sa tanang sibalinhon...
13 Mar 08, 07:43 PM
Merwin M: Hi Boy, nabasa kaling imo patar sa Asi Dictionary, pakisunor yang kag ato format para buko mahira sa pag-compile... maramong salamat....
13 Mar 08, 06:44 PM
boyfetesio: Merwin, mga 6:30 ka ak pagto dahill maagsam pa ako it mga itik
13 Mar 08, 06:41 PM
Merwin M: Boy, dayon kita insulip... convoy tayo... magkita kita it 6:00 AM bukas sa IPSA (Philippine Internation School in AlKhobar)... insulip yang ugang...
13 Mar 08, 06:40 PM
Merwin M: Basta suyatan yang ninro in the space provided for comments kag mga bisaya, kali ay ato i-arrange alphabetically...
13 Mar 08, 06:38 PM
Merwin M: Boy / Sa Tanan: Ging tuna-aniy nato ka pag-himo it Asi Dictionary, please follow this link --http://www.sibale.amorfrancis.com/asi-dictionary.php
13 Mar 08, 05:23 PM
boyfetesio: merwin, nio baga ngani ka rungaw insulip, dayon bagang gador?
13 Mar 08, 05:21 PM
boyfetesio: pag kaado manra kung mapadayon ka asi dics. lalo iy kung hali yang para masil ip nak raan kung buko sador ka bibisar on it ibang ato ka asi.
13 Mar 08, 02:35 PM
Merwin M: Ni-o ara kung inggwa kuno kita it “Asi Dictionary”, imaw kali ngasing ato pangabay! Kaya nato kaling humanon kung kita ay bulig-bulig, buko yang “Diksyunaryo”, pati “Encyclopedia”, mahuhuman kali nato
13 Mar 08, 02:35 PM
Merwin M: Hello uli sa tanang Sibalenhon, kamusta sa inrong tanan?
13 Mar 08, 02:15 PM
Job: Hala, tuna-i nato kali. Sio baga ka mapangayap it kali, ag ibutang reli sa ato website.
13 Mar 08, 12:17 PM
nonoy senorin: magpangutan anan yang kita reli, seguro ra ay sa rinamo nato ay inggwa it nakakahantop it mga marayom nak bisaya lalaoey si M Nicon ansyano kina sa mga marayom nak asi lenggwahe.... malargo anay...
13 Mar 08, 12:14 PM
nonoy senorin: Hala tuna ngasing waya it mabalhin it bisaya reli, mga linggwahe yangey nak patungor sa asi ado pating ka ato mga ginikanan ag mga busri ay makakahantop sa ato mga bibisar-on hehehe....mabuhi k tanan
13 Mar 08, 12:09 PM
nonoy senorin: Napasimyat yang ray nupay nabubuyong yang baga sa sibale kada permi nak nagpapasiladon reli sa timaan. Maado kina hali ko Amor adong indi malimtan ka mga bibisar on it ato maisot nak banwa.
13 Mar 08, 01:04 AM
jfmosquera: ako ay agree sa suggestion ni amor.. karamoiy kitang nalilimtan nak mga bisaya.. sauno ka ato tuna?
13 Mar 08, 01:00 AM
boyfetesio: ako manra ay karamong nababasa rili nak indiak maintindihang raan ang ibg sabihin, sana nga merong asi dics.
13 Mar 08, 12:58 AM
boyfetesio: nakakaun kato amor? hhehehehe joke lang!
13 Mar 08, 12:05 AM
Amor: Bali kung inggwa kita it Asi Dictionary rile, what do u think?

------------------ MARCH 12, 2008 ---------------------

12 Mar 08, 11:39 PM
boyfetesio:
12 Mar 08, 10:52 PM
Amor: sa mga nag reregister, please use valid email address po, bumabalik lang sa akin yung sini-send kong login details. Kung may problem naman kayo sa pag login email me or Manong Merwin. Thanks!
12 Mar 08, 10:35 PM
Amor: ikaw nga jan, nasa Dubai ka diba? Mas marami ka ngang pera sa akin eh... haha! kumusta ka? belated happy bday!
12 Mar 08, 10:34 PM
Amor: tagal n tayo di nagkikita, almost 10 years na? naku friend di naman ako magaling, promise! akala nyo lang yun
12 Mar 08, 10:16 PM
Job: nice website...
12 Mar 08, 10:16 PM
Job: isang karangalan na magkaroon ako ng kaklase na kasing galing mo
12 Mar 08, 10:16 PM
Job: long time no hear
12 Mar 08, 10:16 PM
Job: Hi classmate amor
12 Mar 08, 10:14 PM
Amor: hi Job, kumusta?
12 Mar 08, 06:15 PM
boyfetesio:
12 Mar 08, 03:57 PM
karlfedelin:
12 Mar 08, 10:23 AM
boyfetesio:
12 Mar 08, 08:50 AM
Amor: hi Mr. Dante Mercado, may friendster po ang Sibale Online, just visit http://profiles.friendster.com/sibale
12 Mar 08, 02:06 AM
boyfetesio: maadong aga raha sa sibale!
12 Mar 08, 01:42 AM
barbie xuo:
12 Mar 08, 01:05 AM
barbie xuo: sio ka di taan rili masangit tan-a pay uya unor nag-saltay cguro.

------------------ MARCH 11, 2008 ---------------------

11 Mar 08, 10:17 PM
rene penuliar:
11 Mar 08, 10:07 PM
dante mercado: kumuxta..!!!
11 Mar 08, 10:06 PM
dante mercado: ..sio it ingat friendster rile..aley kitakits kita ruto.hehe
11 Mar 08, 10:05 PM
dante mercado: asi kumuxatay sa sibale....??
11 Mar 08, 06:26 PM
boyfetesio: ma panuba tana uya rat na nonot!
11 Mar 08, 06:24 PM
boyfetesio:
11 Mar 08, 06:21 PM
Zero Cool: Hi sa mga tga sibale especially sa mga Figurasin clan,mosquera clan.
11 Mar 08, 06:03 PM
boyfetesio:
11 Mar 08, 11:11 AM
mercyf: ..love sibale very much...
11 Mar 08, 11:08 AM
mercyf: hi ninong nonoy... musta po?

------------------ MARCH 10, 2008 ---------------------

10 Mar 08, 11:03 PM
Job: Belated Happy Birthday, Manong Harold Feudo

10 Mar 08, 06:29 PM
boyfetesio: nag silip yang anay......

------------------ MARCH 09, 2008 ---------------------

9 Mar 08, 05:01 PM
Ralph Fetesio: M. Nonoy kamusta ra raha
9 Mar 08, 04:50 PM
nonoy senorin: asing pay malas ka payawor permi waya suhot ka tangar bawa ako na sil-ip kamusta sa tanang napaparayan reli....
9 Mar 08, 04:45 PM
lim ferriol: ralp, salamat sa pagtawag. send na lang ako e-mail sa yo. akoy ma-garahe anay nak mapanihi pa.
9 Mar 08, 04:39 PM
Ralph Fetesio: fetesio@yahoo.com
9 Mar 08, 04:29 PM
lim ferriol: ralp, syenya na nasa kwaro ka ak cellphone. dito ako office room ko nsa bahay. you can call now hudotey nako ka cellphone.
9 Mar 08, 04:28 PM
lim ferriol: Imaw, nagpapatabaey ako ngasing. basaha kinang ako mga jokes raha sa hayakhakan blues cguradong mapapaguya kamo!
9 Mar 08, 04:27 PM
Ralph Fetesio: asing uyat nasabat akoy nagtatawag
9 Mar 08, 04:27 PM
Ralph Fetesio: taga maynila
9 Mar 08, 04:26 PM
karlfedelin: abasahon yang isag ng inro storyahan
9 Mar 08, 04:26 PM
karlfedelin: akoy masapoy anay.hehehe
9 Mar 08, 04:25 PM
lim ferriol: Ralp, tagariin ka imo napangasawa, tga Sibale baga guihapon?
9 Mar 08, 04:25 PM
karlfedelin: kumusta ralph kag imo mga alagang tupa?
9 Mar 08, 04:24 PM
Ralph Fetesio: sige adong mapaalaga iy it kambing
9 Mar 08, 04:24 PM
karlfedelin: lim,hanraan ng yawas pag pauli namo ni ralph sa 2009
9 Mar 08, 04:24 PM
Ralph Fetesio: +649 211758469
9 Mar 08, 04:24 PM
karlfedelin: ralph,baka mga june ka ang paanha.
9 Mar 08, 04:23 PM
lim ferriol: cell# nako ay 09285022157 ikaw?
9 Mar 08, 04:20 PM
Ralph Fetesio: kaakas it paon itsang di titiksiwa ra
9 Mar 08, 04:20 PM
lim ferriol: Uya tulingan ngasing, makusog sa yawor. Kamusta ra ka buniton raha Ralp?
9 Mar 08, 04:18 PM
Ralph Fetesio: Lim ano land line mo dyan
9 Mar 08, 04:18 PM
lim ferriol: Ralp, mag-post ka guihapon it mga pictures SAHA batch 86. tatloy kami ruto si karl, ako ag si delbert.
9 Mar 08, 04:17 PM
Ralph Fetesio: uya sinugbang tulingan raha?
9 Mar 08, 04:16 PM
lim ferriol: Ralp, makitagay ka sa amo ni karl kasarap ling ako sinugbang pulutan.
9 Mar 08, 04:14 PM
lim ferriol: Karl, nakitay nako tong inro litrato sa SAHA. gwapo pa guihapon ikaw ag mataba. datey matba ako kada yang ay nagdyeta ako dahil sa high blood ag kuyangey cguro sa inom kada nag-niwang.
9 Mar 08, 04:12 PM
lim ferriol: sinugbang pugot ag budos, ka sawsawan ay toyo nak ing-pugaan it arangha
9 Mar 08, 04:12 PM
Ralph Fetesio: sauno ka inro paali
9 Mar 08, 04:11 PM
Ralph Fetesio: hina kapa Karl
9 Mar 08, 03:51 PM
karlfedelin: ralph, nio ka balita raha?
9 Mar 08, 03:40 PM
Ralph Fetesio: b
9 Mar 08, 03:32 PM
karlfedelin: nio ng imo sinugba?
9 Mar 08, 03:32 PM
karlfedelin: limuel, kumusta hali ko?
9 Mar 08, 03:21 PM
lim ferriol: Karl, rahina ka pa? Ingga tan-a ako reli it tuba ag sinugbang pulutan!
9 Mar 08, 03:18 PM
lim ferriol: kamusta? sio ka mga naka-paninggaha ngasing reli?
9 Mar 08, 12:11 PM
karlfedelin: maado pa ikaw nak asinsadoy.
9 Mar 08, 12:10 PM
karlfedelin: hali yang sa cavite.
9 Mar 08, 12:00 PM
dante mercado: ay ikaw nganat hariin ka ngasing?
9 Mar 08, 12:00 PM
dante mercado: maado ra gihapon...
9 Mar 08, 06:41 AM
karlfedelin: kumustadante?

------------------ MARCH 08, 2008 ---------------------

8 Mar 08, 09:48 PM
dante mercado: mzta sa tnan
8 Mar 08, 08:51 PM
Amor: thanks to all who submitted their names in the prof.list. Please be patient though if i can't post it immediately. I will update the list one of these days.
8 Mar 08, 07:32 PM
barbie fabreag: mzta sa tanan?
8 Mar 08, 07:32 PM
barbie fabreag: kaado ay
8 Mar 08, 07:31 PM
barbie fabreag: maadong gab-e!
8 Mar 08, 06:51 PM
jfmosquera: maadong hapon sa inro
8 Mar 08, 06:30 PM
Ralph Fetesio: asi! kuno
8 Mar 08, 06:22 PM
zero cool: la lng
8 Mar 08, 06:18 PM
Ralph Fetesio:
8 Mar 08, 04:43 PM
karlfedelin: kumusta?
8 Mar 08, 04:41 PM
karlfedelin:
8 Mar 08, 03:36 PM
rene penuliar:
8 Mar 08, 11:39 AM
neyra f. cuevas: Ate deying kumusta na, butangan ka inro ngayan sa list of professionals pati si ate joan,pinky,ate rose,aimee ag iba pang ato kamag anak.

------------------ MARCH 07, 2008 ---------------------

7 Mar 08, 09:21 PM
zero cool: la bang tambay d2
7 Mar 08, 08:29 PM
zero cool: c o ka nka on line ngasing
7 Mar 08, 06:40 PM
Job Atillano: Maadong hapon gihapon.
7 Mar 08, 05:03 PM
lui809155: maadong hapon
7 Mar 08, 02:13 PM
boyfetesio: uyat na kubit rili sa ak tangar, siguro kilangan humanap it maadong timaan.....
7 Mar 08, 01:52 PM
boyfetesio: asing uya abuta ray si harold, ka ila nak pay pay sulipan.
7 Mar 08, 01:49 PM
boyfetesio: gulping ak ing babasa harold,pay sira ulo tuloy dahl nag guguya ay a usa ra sa kwarto.
7 Mar 08, 01:34 PM
rold: nagbabasa pa siguro it hayakhakan blues si Boy..
7 Mar 08, 01:33 PM
rold: hina ka Boy?
7 Mar 08, 11:44 AM
mercyf: for cheap hosting account... visit http://www.3froghosting.com
7 Mar 08, 11:43 AM
mercyf: thanks...
7 Mar 08, 11:43 AM
mercyf: hi, everyone! am currently updating my new website... you may visi http://artistgheng.com for updates later on...
7 Mar 08, 10:35 AM
mg:
7 Mar 08, 10:34 AM
mg: napadaan lang.
7 Mar 08, 10:31 AM
mg: hello! is anybody there?
7 Mar 08, 10:05 AM
rene penuliar:

------------------ MARCH 06, 2008 ---------------------

6 Mar 08, 11:49 PM
boyfetesio: message uya talagat maabutang suhot siguroy na titiawan it iba kali, sabagay masmaadoy ka uya suhot kisa abuton it lahar.
6 Mar 08, 11:45 PM
boyfetesio:
6 Mar 08, 09:01 PM
iam: gandang gabi sa lahat
6 Mar 08, 08:46 PM
yhen feudo: helllllllllloooooooo!!!maadong gab-e!!!
6 Mar 08, 06:42 PM
jfmosquera: maado ka suhot raha.ragko yating nagbubuswang. kamusta manong boy
6 Mar 08, 06:08 PM
boyfetesio: uya abuta kag suhot naka buswang
6 Mar 08, 05:55 PM
nonoy senorin: isag yangey sa gab-i seguro pay kasuhot kaling bubo pag hinagobey....
6 Mar 08, 05:53 PM
nonoy senorin: naparayan yang ray asing pagkahipos pulos pa seguro tuyog ka mga tawo.
6 Mar 08, 05:45 PM
Nicon Fameronag: malargoy
6 Mar 08, 05:32 PM
karlfedelin:
6 Mar 08, 05:27 PM
boyfetesio:
6 Mar 08, 03:35 PM
karlfedelin: musta ralph?
6 Mar 08, 03:25 PM
Ralph Fetesio: pay uya tawo , hala nak naparayan yang
6 Mar 08, 03:25 PM
Ralph Fetesio: kamustay ka mga chater
6 Mar 08, 12:44 PM
Cris Ferrera: ay hala isag sa gab-i yangey para maka chat nimo gihapon ka ing inaanak.
6 Mar 08, 12:37 PM
karlfedelin: cris, nagmumuyat akoy american idol.isag ugang!d pilipinang contestant.(malubay)
6 Mar 08, 12:08 PM
Cris Ferrera: inggwa kat CAM?
6 Mar 08, 12:08 PM
Cris Ferrera: nagtitibaw pirme c tony
6 Mar 08, 12:01 PM
karlfedelin: nioy ka balita kang tony/
6 Mar 08, 11:55 AM
karlfedelin: hali pa rabuno
6 Mar 08, 11:43 AM
Cris Ferrera: hina ka pa karl?
6 Mar 08, 11:30 AM
Cris Ferrera: niong orasey raha?
6 Mar 08, 11:30 AM
Cris Ferrera: kamusta gihapon?
6 Mar 08, 11:24 AM
karlfedelin: cris,musta toto?lol!
6 Mar 08, 11:18 AM
jfmosquera: ay hala. mahanran pa it baruto para sa panayap
6 Mar 08, 11:17 AM
Cris Ferrera: ah ok. ay hala maphuway anay. karamo busang tumatawag cel ko.
6 Mar 08, 11:02 AM
jfmosquera: ah ok. 4 years ahead ata sa ako.. 1986 batch ata kamo, ako ay 1990 sa cnhs..doha qatar ako
6 Mar 08, 10:56 AM
Cris Ferrera: dalajican ako. kilaya nako c cheryl ag kilaya nida guhapon ako. batch ko sina karl fedelin, tony fallarme, ralph fetesio. Rahiin ka ngasing?
6 Mar 08, 10:51 AM
jfmosquera: kaw
6 Mar 08, 10:51 AM
jfmosquera: taga bakhawan ako, anak ni deomes mosquera ag melba faderanga, ka ako mga hali ay si cheryl mosquera senorin o remuel (jojo) mosquera.
6 Mar 08, 10:47 AM
Cris Ferrera: hian pa kamo?
6 Mar 08, 10:46 AM
Cris Ferrera: sio c jfmosquera?
6 Mar 08, 10:46 AM
Cris Ferrera: nona fabreag ka ak kilaya.ikaw kato?
6 Mar 08, 10:40 AM
jfmosquera: sio kaling mga online? si gretchen kilaya, the res buko
6 Mar 08, 10:31 AM
nona delosreyes: hi chris kilala u b me
6 Mar 08, 10:25 AM
Cris Ferrera: hello din!
6 Mar 08, 10:16 AM
nona delosreyes: hi can i join
6 Mar 08, 09:19 AM
gretchen.fradejas: hello po sa lahat!
6 Mar 08, 12:04 AM
boyfetesio: ok agay ngani ra raha eh
6 Mar 08, 12:03 AM
yhen feudo: insulip ray...hehehehe
6 Mar 08, 12:03 AM
yhen feudo: byeeeeeeeee!!!
6 Mar 08, 12:03 AM
yhen feudo: ah ok po..geh po makatuyogiy ako.. 12 mid n po reli..
6 Mar 08, 12:03 AM
boyfetesio: ado ugaling hali ako nak taga suhot hehehe
6 Mar 08, 12:02 AM
boyfetesio: asing perming gabiy kinang imo lili it bubo?
6 Mar 08, 12:00 AM
boyfetesio: 6:57 pm pa yang

------------------ MARCH 05, 2008 ---------------------

5 Mar 08, 11:57 PM
yhen feudo: aheheheh,,,niong orasiy rha??
5 Mar 08, 11:57 PM
yhen feudo: kaabi nko ay uyay it marepz hehehe
5 Mar 08, 11:57 PM
yhen feudo: hehehehe...
5 Mar 08, 11:49 PM
boyfetesio: hali ray kag ak ka chat nak pay hapon hehehe
5 Mar 08, 11:46 PM
boyfetesio: rili ay buko pa tungang gabi
5 Mar 08, 11:42 PM
yhen feudo: asi puro tuyogiy??
5 Mar 08, 11:38 PM
yhen feudo: maadong tungang gab-e!!!hehehe tma bga??
5 Mar 08, 11:29 PM
boyfetesio:
5 Mar 08, 08:12 PM
Merwin M: Sa Manong Flos, sa Hofuf, approx mahiigit ruhang oras ka biyahe @ 100Km/Hour... Roto kami nasinadyahan ngasing nak paabutong March 14... mahigop it mainit mal sabaw...
5 Mar 08, 08:09 PM
Merwin M: Mayungot pa gihapon kag istaran na Boy sa amo, puedeng baktason...
5 Mar 08, 08:05 PM
Merwin M: Joel, rili kami sa Al-Khobar... magkayungot yang kag amo istaran na Teacher Celine Pearl Fabregas, dati kami na Boy Fetesio it magkayungot, pero pareho kaming Khobar...
5 Mar 08, 07:43 PM
tsgt romy: s air base poh!!
5 Mar 08, 07:09 PM
boyfetesio:
5 Mar 08, 07:08 PM
boyfetesio: taga lipa kamo tsgt romy ano?
5 Mar 08, 07:05 PM
boyfetesio: magkayungot kami ni merwin, sa alkhobar
5 Mar 08, 07:04 PM
jfmosquera: riin ka rapit sa saudi?
5 Mar 08, 07:04 PM
jfmosquera: manong boy
5 Mar 08, 07:04 PM
tsgt romy: bc c papa., nanunuod ng tv!!
5 Mar 08, 07:03 PM
tsgt romy: anak poh ito!!
5 Mar 08, 06:59 PM
boyfetesio: tsgt romy, kilaya ako nimo?
5 Mar 08, 06:51 PM
jfmosquera: buko ka nako kilaya..taga masudsud tong ako tatay pero sa bakhawan ako di rako
5 Mar 08, 06:49 PM
tsgt romy: masudsod
5 Mar 08, 06:47 PM
jfmosquera: tagariin ka romy?
5 Mar 08, 06:46 PM
romy: gandang hapon!!!!
5 Mar 08, 06:43 PM
jfmosquera: maadong gab-i sa inro! Manong merwin, riin sa saudi?
5 Mar 08, 06:27 PM
lim ferriol: Kamusta mga kahimanwa? sa sio ka online ngasing? Nioy ka latest development sa sibale sa pamumuno it ako tukayong Mayor Lemuel Cipriano?
5 Mar 08, 06:23 PM
lim ferriol: pweding makilaya kaling si Ma. Christine bruit? Hali baga nimo si modesta bruit nak taga Klabasahan?
5 Mar 08, 04:58 PM
bruit,maria christine: BYE!!!!!!!
5 Mar 08, 04:58 PM
bruit,maria christine: MABUHAY MGA TAGA SIBALENGHON MORE POWER AG GOD BLESS ALL
5 Mar 08, 04:57 PM
bruit,maria christine: aya d kalimuti kag ato lugar.!!!l Larry Paz,,.....asi uya nimo di cha2*t rili bic ka baga????? sa naghuman it kaling site nak kali salamat???
5 Mar 08, 04:51 PM
bruit,maria christine: sa tanang tga sibale!!!!!
5 Mar 08, 04:03 PM
nona delosreyes: hi kababayan
5 Mar 08, 11:20 AM
marlo famarin: perlo boy, nawagit ray. nakalimay manrat wagit. asi mahagar bagat number ninro. pagkaismot ra ka
5 Mar 08, 09:57 AM
boyfetesio: hi, merwin karugay ka ig abot it gab'i kada nabadaan ka ay. kilangan talaga ay rungan kita sa 14 dahil karamong adar'on, pati si pearl ay kaibhanan. si redolf uya pa nako na ko kontak.
5 Mar 08, 01:26 AM
Merwin: Sa March 14 kita, sa Hofuf, kana Manong Flos, rungan kita it pag-agto, ha?
5 Mar 08, 01:26 AM
Merwin: Asing pa tuyugiy ka raha sa imo sa atubanga it imo computer?
5 Mar 08, 01:24 AM
Merwin: Boy, rahina ka pa?
5 Mar 08, 12:09 AM
boyfetesio: taga imus din pala kayo na tulad namin, sa landtrust homes kami, kaya lang nasa saudi ako ngayon.
5 Mar 08, 12:09 AM
yhen feudo: byyyyyyyyeeeeeeeee po!!!
5 Mar 08, 12:07 AM
yhen feudo: hahaha tnx for the tym po...
5 Mar 08, 12:07 AM
yhen feudo: mw yki gni ya k anak...hehehe
5 Mar 08, 12:06 AM
yhen feudo: d2 imus po... byyyyeeeeeeeeee!!!hehehe
5 Mar 08, 12:05 AM
boyfetesio: asing pay tuyugiy ra kaling ako ka chat, kamusta mo nalang ako sa parents mo ha? kilalang kilala ako nila.
5 Mar 08, 12:02 AM
boyfetesio: siguro ngani ay apila ka imo kilaya nak anak it imo lolo rading ano?

------------------ MARCH 04, 2008 ---------------------

4 Mar 08, 11:57 PM
boyfetesio: uya ra ako anak! kag ako asawa ingga. asa cavite sinra gi iistar kada buko kilaya sa sibale.ikaw riin ngasing? wag mong sabihing nasa punta hehehe
4 Mar 08, 11:53 PM
yhen feudo: hehehe..buko k nko klaya.. sisio k imo mga anak??
4 Mar 08, 11:46 PM
boyfetesio: taga punta ngani ako
4 Mar 08, 11:46 PM
boyfetesio: asing aya baga ni paka paguyanga it ayaba hehehe, masyadong lolo na baga?
4 Mar 08, 11:45 PM
yhen feudo: ahehehe..tga riin po ikw??
4 Mar 08, 11:44 PM
boyfetesio: ah ganon ba? teacher nako kag imo nanay sa h'school it kato.
4 Mar 08, 11:42 PM
yhen feudo: si lolo rading fetesio ag lola rita..hehehe
4 Mar 08, 11:41 PM
yhen feudo: si nanay baby at tatay ray feudo..
4 Mar 08, 11:36 PM
boyfetesio: sio ka imo kilayang taga punta nak kaapilyido nako?,sio ka ngayan it imo parents?
4 Mar 08, 11:34 PM
yhen feudo: buko..hehehe.
4 Mar 08, 11:34 PM
yhen feudo: tito nko..hehehe
4 Mar 08, 11:33 PM
boyfetesio: kilaya ako nimo?
4 Mar 08, 11:32 PM
boyfetesio:
4 Mar 08, 11:32 PM
yhen feudo: tito nko..hehehe
4 Mar 08, 11:29 PM
boyfetesio: ka ano ano nimo si harold?
4 Mar 08, 11:28 PM
boyfetesio: kasi ngani ra ay yen diba sa japan kato? taga punta ra ako
4 Mar 08, 11:26 PM
yhen feudo: taga punta...hehehepanloko ra nak..
4 Mar 08, 11:24 PM
boyfetesio: tagariin baga kaling yhen, asing pay hapon?
4 Mar 08, 11:22 PM
yhen feudo: maadong gab-e s tanan!!!
4 Mar 08, 11:12 PM
boyfetesio: perming uya suhot kaling ako pandaw......
4 Mar 08, 06:01 PM
perlo fabella: karl muzta na lang maado ra ay nag rarali ako nak mapinaw pa it copras
4 Mar 08, 05:21 PM
barbie fabreag: maadong hapon sa tanan!
4 Mar 08, 03:51 PM
karlfedelin: libre ka pagkaon
4 Mar 08, 03:49 PM
readolf: buko lebre
4 Mar 08, 03:49 PM
karlfedelin: ikaw?kung pila ka imo agastosn
4 Mar 08, 03:47 PM
readolf: abayonun
4 Mar 08, 03:47 PM
readolf: rien ka raha
4 Mar 08, 03:47 PM
karlfedelin: nio ka adar on
4 Mar 08, 03:46 PM
readolf: pila ka ako adar on
4 Mar 08, 03:44 PM
karlfedelin: pwede
4 Mar 08, 03:39 PM
readolf: pwede bagang may rayan raha
4 Mar 08, 03:38 PM
karlfedelin: kaado gihapon
4 Mar 08, 03:27 PM
readolf: kaado ra, ikaw raha
4 Mar 08, 03:20 PM
karlfedelin: kumusta manong?
4 Mar 08, 03:20 PM
karlfedelin: kumusta manong perlo?
4 Mar 08, 03:19 PM
readolf: sio ka online
4 Mar 08, 02:30 PM
perlo fabella: classsmate maloy, asi wagit ray imo contact # kunin mo na rin ang email add ko http://www.boy_maldi_2@yahoo.com
4 Mar 08, 12:00 PM
marlo famarin: kumusta. asi mahagar bagat contact number ninro ag tanang ato kabatch. nawagit (ray)busa kag ako celphone. niong kamalasan talaga. e-mail mo na lang sa tagabuyo@yahoo.com or marlo@goldenwill.com
4 Mar 08, 11:57 AM
marlo famarin: nonoy,
4 Mar 08, 11:07 AM
nonoy senorin: TO MY COUSIN DOLORES PAZ, I MANAGED TO TAKE A GLIMPSE AT YOUR MESSAGE AND WAS SO THANKFUL YOU MANAGED TO PASS BY AT THE SITE. MY EMAIL WPSJ1965@YAHOO.COM OR WPSJ65@HOTMAIL.COM GET IN TOUCH PLEASE.
4 Mar 08, 11:03 AM
nonoy senorin: WAYA KATAWO TAWO MALARGO ANAY REGARDS SA TANANG TAGA SIBALE HARIIN MAN NAK BUHO..........
4 Mar 08, 11:01 AM
nonoy senorin: Brod Merwin musta na kayo jan? Am hopin' just the same you're all fine as usual. It's been a long time since we last had our communication and been missing a lot those old days. My sincerest regards!
4 Mar 08, 10:56 AM
nonoy senorin: naparayan yang asing pay wayara tawo

------------------ MARCH 03, 2008 ---------------------

3 Mar 08, 11:50 PM
boyfetesio:
3 Mar 08, 08:20 PM
limuel ferriol: Asi, uyaey kamo sa timaan? nagbatakey kamo it punro? ay hala ako guihapon ay mabatakey, mapanghuyom pa't rukay insulip! kamusta sa tanan ag sa mga nagbibisita reli sa sibale online!
3 Mar 08, 08:14 PM
limuel ferriol: pweding makilaya kaling si perlo fabella? riin ka imo panuba dodong? patangwaya baga ako miskan usang baso yang.he, he, he.
3 Mar 08, 08:06 PM
lim ferriol: karl, asi magpost ikaw ag imo pamilya sa Yahoo ggroup ni Merwin. Sa batch 86 ay kami yang ni Delbert fetesio it inggua ruto.
3 Mar 08, 08:04 PM
lim ferriol: kamusta hali ray ako. taposey ka guhor. uya ra nayungat tong sanggotan. Kamatuoran talagay ako'y inabuyongey it preskong tuba it sibale.
3 Mar 08, 06:48 PM
karlfedelin: ay hala gihapon, aoy maguhor pa!
3 Mar 08, 06:25 PM
Ralph Fetesio: ay hala nak akoy mapang yungat pa hehehehehhehe
3 Mar 08, 06:24 PM
limuel ferriol: ay hala ako'y maguhor pa, subang nayungatey kato!
3 Mar 08, 06:23 PM
Ralph Fetesio: okey
3 Mar 08, 06:21 PM
limuel ferriol: Ralp, mag-post ka including your family it pictures sa SAHA yahoo groups created by Merwin para sa mga alumni it Sibale Academy. kami yang ni Delbert sa batch 86 inggua it litrato ruto.
3 Mar 08, 06:21 PM
Ralph Fetesio: gulping ligar uya di papahawan kasi si Cris
3 Mar 08, 06:21 PM
Ralph Fetesio: masyadong kalat kasi ka ato batch pakkahirap tipunon
3 Mar 08, 06:20 PM
Ralph Fetesio: magkaibhanan kami rili ni Karl it kato eh sumaydo ra sa Amirica sida..Oh sige Lim ak ma kapisok kiy 11:00 na dito
3 Mar 08, 06:18 PM
limuel ferriol: imaw, we are also communicating w/ Cris. Pagkarugayey, mahigit nak 20 yrs nak uya reunion ka ato batch 86, asi ara?
3 Mar 08, 06:15 PM
limuel ferriol: Puro yaki kabadi, indi yaki magkalat ka apelyedo it fetesio raha? Ako ay reli sa Camarines Sur mayungot sa Naga City. 12 yrs akoy reli stablished na rin ako reli. maestra ka ako asawa ag ruha ka isiw.
3 Mar 08, 06:14 PM
Ralph Fetesio: kababakasyon yang nako last june nagkita kami ni Eldenyo
3 Mar 08, 06:13 PM
Ralph Fetesio: kilaya pa nako tanan paunong permi kaming nagtatawagan ni Cris nag kaka mustahan it ato mga ka klasi
3 Mar 08, 06:11 PM
limuel ferriol: Ralp, kilaya guihapon nimo si Samuel, my cousin? he is a certified electrical engineer ag rahina sinra sa binangonan Rizal. Buko yang nako ayam kung ingga sida it e-mail address.
3 Mar 08, 06:10 PM
Ralph Fetesio: hali ako sa New Zealand ngasing ap atiy ka ako isiw nasing puro kabadi
3 Mar 08, 06:08 PM
limuel ferriol: Ralp, kamustay ikaw? hariin ka ngasing ag pilay ka imo isiw? uya ako e-mail ni fedick, medyo rugayey kming uya nakita. pero hina sida sa Lipa, Batangas.
3 Mar 08, 06:04 PM
Ralph Fetesio: Tama ka Limuel hali nako si Delbert kamo it mag ka section it kato ka section nako sa Amador ag Anthony asi nalimtaney? ingga ka baga it email ni Frideric Colico taw e ako baga...sige kamusta yangiy.
3 Mar 08, 03:10 PM
Job Atillano: Manong Nicon, ngasing yang nako nabasa kag imo message, ak ingsusubaybayan ka imo mga ingsusuyat sa bunsuran, maramo akong naayaman sa imo, tuna it kag kita ay nagkaibahan sa unang balik Masudsud...
3 Mar 08, 02:28 PM
lim ferriol: Uncle Danny, ngasing bagang Mayo ka inro pauli or sa masunor nak tuig? Ok kami ni misis. Sa ante Mel tan-a ay paali sa Bicol, uya yang nadayon perming makusog ka ragat.
3 Mar 08, 07:59 AM
boyfetesio:
3 Mar 08, 07:56 AM
danny: Lim, Ka planong pauli ay Mayo 09. Kamustahan kami kang Vanjie.
3 Mar 08, 03:16 AM
Merwin: i see... yes, nabasa ko, then nag-reply ako sa email mo cc to Manong Nonoy...
3 Mar 08, 02:17 AM
Amor: yung sagot ko sa email mo it kag usang adlaw pa, about sa domain.
3 Mar 08, 01:29 AM
Merwin: Hi Amor, email nimo ngasing na adlaw? Waya pa...
3 Mar 08, 12:56 AM
boyfetesio:

------------------ MARCH 02, 2008 ---------------------

2 Mar 08, 11:07 PM
Amor: hi Manong Merwin, nabasay nimo tung ako sabat sa email?

2 Mar 08, 08:18 PM
limuel ferriol: Asing pay uya ra tawo? hala ay ako'y maqbunit pa. Makubit kuno ngasing!

2 Mar 08, 08:11 PM
limuel ferriol: Merwin, nabaton nako tong imo invitatgion to join yahoo messenger and I've confirmed it.

2 Mar 08, 08:05 PM
limuel ferriol: Uncle Danny Fadera & Family, kamusta kamo? sauno ray ka inro pauli sa sibale? Basi pang rungan ray kita adong makita ray kita sa Sibale.

2 Mar 08, 07:55 PM
limuel ferriol: Nicon, nagsusuyat ka pa it imo mga articles sa Panorama it Manila Bulletin? I've got to read your articles years ago about "Asi People and Dialect".

2 Mar 08, 07:50 PM
limuel ferriol: Nicon, nabaton nako tong imo invitation to join WAYN. I've already joined and confirmed by WAYN. Buko ka nako masyadong kilaya pero nkakabasa ako it imo mga articles in newspapers.

2 Mar 08, 07:30 PM
boyfetesio: yes, it kuman ngani ay nag kausap kami dahil ingga it kasablagan sa 14 sa inra . roto ray kami na merwin nakita ag sa redulf ag pearl nak fabregas

2 Mar 08, 07:28 PM
Nicon Fameronag: Boy, nagkikita kamo raha ni Uncle Flos?

2 Mar 08, 07:27 PM
boyfetesio: iba si boy at si bong, si ong ay nasa newzealand at oby ay dito sa alkhobar hali namo si delbert nasa hofuf sya

2 Mar 08, 07:27 PM
Nicon Fameronag: tagbalay sa tanan. asing pay mga muok pa.

2 Mar 08, 07:24 PM
limuel ferriol: Ralp, hali baga nimo si delbert fetesio? Tanraey ka nako batchmates giuhapon kita.

2 Mar 08, 07:19 PM
Nicon Fameronag: Hi, Job. Ka imo Manong Nicon kali. Kumusta Toto?

2 Mar 08, 07:16 PM
jfmosquera: maadong gab i sa inro

2 Mar 08, 07:16 PM
jfmosquera: hello

2 Mar 08, 06:04 PM
boyfetesio: maadong gabi sa tanan raha sa sibale

2 Mar 08, 03:44 PM
Job Atillano: hi sa mga taga sibale...

2 Mar 08, 01:01 PM
Ralph Fetesio: Joel kamusta raha

2 Mar 08, 11:17 AM
jfmosquera: akoy kaado ra..kayado yang pero mabakasyon ako it mayo

2 Mar 08, 11:16 AM
jfmosquera: kamustay?

2 Mar 08, 11:16 AM
jfmosquera: si ate rizza nimo

2 Mar 08, 11:16 AM
jfmosquera: ayama baga..tapusey kat imo college ed? kamustay ka imo ate, riin di tatrabaho

2 Mar 08, 11:09 AM
barbie fabreag: okei naman po cla nanay at tatay..d2 ako ngaun sa cavite.

2 Mar 08, 11:07 AM
barbie fabreag: opo.kilayay ikaw nako..cenxa buko nako ayam kung sio ka over-all head...mztay ikaw?

2 Mar 08, 11:06 AM
jfmosquera: katupar namo kag inro bayay ruto dati

2 Mar 08, 11:06 AM
jfmosquera: teacher nako it biology si manang bebeth sa bakhawan

2 Mar 08, 11:05 AM
jfmosquera: nene, sio ka overall head it alumni it cnhs ngasing

2 Mar 08, 11:04 AM
jfmosquera: kang mely mosquera sa bakhawan

2 Mar 08, 11:03 AM
jfmosquera: kilaya ako nimo nene? o imo natatatanraan..kaisot ka pang anak it tong nagistar kamo it bakhawan..Kamusta sa imo ate ag sa imo tatay ag nanay

2 Mar 08, 11:03 AM
barbie fabreag: kilala nyo po ako?kanino kau anak?

2 Mar 08, 11:02 AM
barbie fabreag: opo...musta na po!

2 Mar 08, 11:02 AM
jfmosquera: condolence sa family ni manong ato

2 Mar 08, 11:02 AM
barbie fabreag: hello po sa lahat!...musta po kay tita del,,hope ur fine...sana po makabalik ulit kau ng sibale....yngatz!!!

2 Mar 08, 11:00 AM
jfmosquera: barbie? nene ikaw ay anak ni U. Rick ag ni Manang Bebeth?

2 Mar 08, 10:58 AM
jfmosquera: maadong aga sa inrong tanan!

2 Mar 08, 10:58 AM
barbie fabreag: condolence po sa family ni tito ato....tito atz,may you rest in peace..wala ng tagagising sa amin ni aizel...wala na kaming kapitbahay na magpapatawa...

2 Mar 08, 09:35 AM
zero cool: uya baga mga taga sampong rili?

2 Mar 08, 03:10 AM
boyfetesio: kamusta ray sa mga taga sibale.

------------------ MARCH 01, 2008 ---------------------
1 Mar 08, 11:53 PM
rold: signing off
1 Mar 08, 11:51 PM
rold: malargoy ra guihapon nak mabagtingey, subaling magrali-ralit pauli ag mabilin ling 1 sapatos.
1 Mar 08, 11:50 PM
cris ferrera: ay hala. gudnite. Ak makatuyugey.
1 Mar 08, 11:48 PM
rold: imaw ngani, pagnabasa ako't email ay narayan nak gador.
1 Mar 08, 11:44 PM
cris ferrera: maado ra. naparayan yang. katungkaiy manra.
1 Mar 08, 11:39 PM
rold: ya, ako ngani. musta na?
1 Mar 08, 11:31 PM
cris ferrera: ay sori. harold feudo baga baga kali?
1 Mar 08, 11:29 PM
cris ferrera: kamusta? rein ka baga ngasing?
1 Mar 08, 11:13 PM
rold: maadong gab-i, chris
1 Mar 08, 11:09 PM
cris ferrera: maadong gab-i sa naka online. Manong Redolf ag manong merwin.
1 Mar 08, 07:14 PM
Ralph Fetesio: asing uya kag idamo
1 Mar 08, 07:13 PM
Ralph Fetesio: karl makatuyugiy ako perdi ray sa Poker
1 Mar 08, 07:09 PM
karlfedelin: eugene asing buko ka nako kilaya?
1 Mar 08, 06:56 PM
eugene fajilago: a mapauliey oyat rak makabisaya reli
1 Mar 08, 06:56 PM
karlfedelin: sauno ray ka napauli hubert?nagkikita kamo ni don senorin?
1 Mar 08, 06:54 PM
karlfedelin: kaado ra rili.musta raha sa UK?
1 Mar 08, 06:54 PM
eugene fajilago: asi ka ragkot tompok sa sibale ka bayor asing nag kakayom odan ka mga tawo ruto
1 Mar 08, 06:52 PM
eugene fajilago: musta kamo
1 Mar 08, 06:47 PM
Ralph Fetesio: Karl hali pa ako
1 Mar 08, 06:15 PM
Nicon Fameronag: Sisio ka tawo ngasing reli? Malargoy.
1 Mar 08, 06:14 PM
Nicon Fameronag: Mga hali, mabuyong nakong ging babalita sa inro nak si Ato Fetalvero ay namatay yiy itahapon. Ka siling ni Auntie Cora Fabreag-Cobrado ay nayum-udan. Rasay kita tanan para sa ida kalag.
1 Mar 08, 06:13 PM
Nicon Fameronag: Imaw kina kag address namo.
1 Mar 08, 06:12 PM
Nicon Fameronag: Manong Dan, No. 1 Cor. Ruby & Emerald Streets, Bluegrass Estate, Sta. Maria, Sto. Tomas, Batangas 4234
1 Mar 08, 06:01 PM
hubert: kaado manong karl musta raha
1 Mar 08, 06:00 PM
karlfedelin: ralph hina ka?
1 Mar 08, 06:00 PM
karlfedelin: musta hubert
1 Mar 08, 05:28 PM
hubert: musta sa tanan
1 Mar 08, 12:02 PM
jfmosquera: ay hala, maagsam anay..adlawey
1 Mar 08, 11:52 AM
jfmosquera: bong
1 Mar 08,

Forum Timezone: UTC 8
All RSS Show Stats

Administrators:
Amor

Moderators:
Webmaster
Amor
masquemx

Top Posters:

backspace_18: 41

roldf: 19

Lim: 10

ghengf: 9

ghengf: 3

jenille abao: 3

Newest Members:

ABENIR

jaygladishcajes

pinoypiper

cmercado09

@winardf

hanrom1205

Forum Stats:

Groups: 6

Forums: 19

Topics: 116

Posts: 176

 

Member Stats:

Guest Posters: 6

Members: 757

Moderators: 3

Admins: 1

Most Users Ever Online: 85

Currently Online:
1 Guest(s)

Currently Browsing this Page:
1 Guest(s)