Sibalenhon Web Forum

web-forum-animination.gif

Welcome to our Sibalenhon Web Forum and feel free to share your views/outlooks for the development of our beloved island Sibale!

Maliy kamo, kita'y mag-kamustahan ag mag suyat it ato mga pananaw at kuro-koro, subaleng usa kina sa parayan adong lalung mapaganda pa nato ka ato pinalanggang banwa!

Click to view Sibalenhon Web Forum Archives

NOTE: Should you require assistance in signing up to this site, please send an email to Merwin F. Mosquera: masquemx@yahoo.com. He can help you to create your personal account. In your email, please do not forget to mention your desired username and password.

To update your personal profile and change your username and password, please double click HERE.

— Forum Scope —
— Match —

— Forum Options —

Min search length: 3 characters / Max search length: 84 characters

Lost password?
sp_TopicIcon
SA Homecoming 2009 - 2nd Net Meeting, 23-Feb-08
RSS
Avatar
masquemx
94 Posts
(Offline)
1
February 23, 2008 - 3:38 pm

Sa Tanang Saha Listers:Maadong adlaw sa inrong tanan. Pasensya kung uya ako naka-iba sa inro net meeting dahil busy gihapon sa trabaho. Pero ako ay nag sil-ip ag kali kag mga dialogues/discussions nak ak naabutan. - Merwin, Batch '80:

23 Feb 08, 01:23 PMkarlfedelin: taga chicago calabasahan
23 Feb 08, 01:23 PMkarlfedelin: manong danny fadera
23 Feb 08, 01:22 PMboyfetesio: sio baga kaling danny
23 Feb 08, 01:21 PMkarlfedelin: HAHHAHA!rili pagkaado ka panahon ngasing.
23 Feb 08, 01:21 PMboyfetesio: asi abi?
23 Feb 08, 01:21 PMboyfetesio: pinsan ni tatay kato
23 Feb 08, 01:20 PMboyfetesio: karl pagkayamig ngasing rile sa khobar
23 Feb 08, 01:20 PMdanny: Boy Fetesio,nio ka imo relasyon kag Eloy Fetesio sa backhawan?
23 Feb 08, 01:19 PMkarlfedelin: d cp # ka ni mike/
23 Feb 08, 01:18 PMkarlfedelin: sa barko gihapon
23 Feb 08, 01:18 PMboyfetesio: a balhinon ray ngani
23 Feb 08, 01:18 PMkarlfedelin: c ralph nak fetesio hali ni boy permi ruto
23 Feb 08, 01:18 PMkarlfedelin: imaw baga
23 Feb 08, 01:17 PMkarlfedelin: cling matrabaho?asing hina ka pa
23 Feb 08, 01:17 PMchou senorin: asa barko sida karl nakabase sa florida,nag attend kami it bday ni a. adoring
23 Feb 08, 01:16 PMboyfetesio: it kuman pa manra
23 Feb 08, 01:16 PMkarlfedelin: boy, nag agsamey ka?
23 Feb 08, 01:16 PMchou senorin: When we die we will be judged individually,let's wait for that. You are not my judge.
23 Feb 08, 01:15 PMkarlfedelin: nagbalik ako boy
23 Feb 08, 01:15 PMkarlfedelin: gwen,kumustahan ako sa ida.
23 Feb 08, 01:15 PMboyfetesio: hali pa yaki si karl?
23 Feb 08, 01:14 PMkarlfedelin: gwen,kumustay c michael?
23 Feb 08, 01:13 PMboy f. fabregas: paning ugto anay kita, signing off
23 Feb 08, 01:13 PMneyra f. cuevas: badyangiy nkinang mga tawo nak tuyar, makakarma ra kina,bye...
23 Feb 08, 01:13 PMchou senorin: Sorry for my love ones reactions,whoever you are lajar God bless you.
23 Feb 08, 01:11 PMchou senorin: I know this web was made for noble purposes. Let us be professional.
23 Feb 08, 01:10 PMpj fabregas: Tayawan ka waya ni papakilaya. To hell with you lajar.
23 Feb 08, 01:07 PMhannah tan: can you state your real name? we are ready to face you anytime.
23 Feb 08, 01:05 PMhannah tan: whatever you are saying before and now may it happen to your loved ones.
23 Feb 08, 01:04 PMhannah tan: our mommy chou is a good model for the whole family,you have no right to do this lajar.
23 Feb 08, 01:00 PMboyfetesio: bastos talaga ang lajar na yan!
23 Feb 08, 12:59 PMlajar: Cigurado ka? Tanong mo sa kanya.Bye...
23 Feb 08, 12:59 PMgwen tan: papansin kasi walang manners,alam ko di sya papatulan ng ate ko pero kami papatulan namin sya
23 Feb 08, 12:58 PMneyra f. cuevas: buko nimo kilaya si chou, bastos ka, buko kato mahilig sa kayaki,palakaibigan yang. kilay a anay bag o maghusga.
23 Feb 08, 12:57 PMboyfetesio: bye sa tanan,miskan ka demon
23 Feb 08, 12:56 PMdeyingtugade: . bye.....
23 Feb 08, 12:54 PMgwen tan: sino ka lajar taga sibale kaba? bakit naangbabastos ka,ikaw rin ba si sun valley?
23 Feb 08, 12:54 PMrold: signing off
23 Feb 08, 12:54 PMboyfetesio: rold a usa bago akong 77 it kuman?
23 Feb 08, 12:54 PMrold: ok salamat sa tanan, till next meeting
23 Feb 08, 12:53 PMsanny: ok bye sa lahat....bili mona ako gamot at ang taas ng lagnak ng anak ko....regards sa lahat...
23 Feb 08, 12:53 PMdeyingtugade: kumusta yang sa tanan.
23 Feb 08, 12:53 PMrold: take good care of your heart
23 Feb 08, 12:53 PMrold: hi Gwen! Waya kag palista it kuman
23 Feb 08, 12:52 PMsanny: hayaan mona...yan....
23 Feb 08, 12:52 PMgwen tan: sino ka lajar taga sibale kaba? bakit naangbabastos ka,ikaw rin ba si sun valley?
23 Feb 08, 12:51 PMgwen tan: sino ka lajar taga sibale kaba? bakit naangbabastos ka,ikaw rin ba si sun valley?
23 Feb 08, 12:51 PMgwen tan: sino ka lajar taga sibale kaba? bakit naangbabastos ka,ikaw rin ba si sun valley?
23 Feb 08, 12:51 PMdeyingtugade: toto, minsan chat kita sa messenger. minsan nagtawag ka di ba? sorry ka asa computer ay tong ak anak. oya yang ako naka log off
23 Feb 08, 12:50 PMrold: yaan mo na pj
23 Feb 08, 12:50 PMboyfetesio: ayaw kuna may dimonyo pala!
23 Feb 08, 12:49 PMrold: nio yaki ka hanra?
23 Feb 08, 12:49 PMpj fabregas: akala ko ba para sa mga matitino lang ang isip ito bakit may nakasingit na namang demonyo.
23 Feb 08, 12:48 PMrold: aok, pakandu-a
23 Feb 08, 12:48 PMsanny: Manong kausap nako si Majal ngasing using skypes...nagiistoryahan kami....hehehehe...inatungka ey ngani....
23 Feb 08, 12:48 PMrold: Basa anay yaki kamo it Hayakhakan Blues bag-o pumauli
23 Feb 08, 12:47 PMhya: Good luck to all the dedicated alumni of Sibale Academy. Good night from Canada with love...
23 Feb 08, 12:47 PMrold: Salamat sa tanan
23 Feb 08, 12:47 PMboyfetesio: hayy nako sanny lumayas ka nalang
23 Feb 08, 12:46 PMchou senorin: ay sige sa masunor uli,naghalin si nonoy nagpaagto kang m.topher. kamusta sa tanan.
23 Feb 08, 12:46 PMrold: Parting words na
23 Feb 08, 12:46 PMhya: hahaha....
23 Feb 08, 12:46 PMsanny: Ok sige try ko sa March 2 kong makakaatend....pauno kali masyadong sigpon ngani...
23 Feb 08, 12:46 PMhya: Hala, ha kamusta sa inrong tanan
23 Feb 08, 12:46 PMrold: Hariiniy si Mr. Chairman?
23 Feb 08, 12:45 PMlajar: *deleted*
23 Feb 08, 12:45 PMrold: wayag pa swit drims si Ago
23 Feb 08, 12:44 PMchou senorin: pagka auditor yata it amo department para sa inra student council
23 Feb 08, 12:44 PMboyfetesio: chou nag siling ra sa ako si jun, sabi ko dapat binati mo
23 Feb 08, 12:44 PMhya: Ay hala nak hanagobey gihapon reli, ma alas onsey sa gab-i, makatuyogey ako..
23 Feb 08, 12:44 PMrold: Tama ka Mahal, kitay ma Birthday
23 Feb 08, 12:43 PMchou senorin: ok ,bye sa lahat. manong boy nakita nako sa la salle kag imo anak nagkakampanya sa
23 Feb 08, 12:43 PMrold: pangbaga ka kaserola..
23 Feb 08, 12:43 PMhya: I agree with Harold, kahirap talaga tipunon ka mga myembro. Kada nasasadyahan ako nak miskan papauno ay nakakameeting parayan sa internet. Tanan kasi ngasing ay busy.
23 Feb 08, 12:42 PMAmy: i will try to be there in march 2, asi ganing sa lipa, kayado yado ra
23 Feb 08, 12:42 PMboyfetesio: ay hala ma trabaho ray
23 Feb 08, 12:42 PMboyfetesio: kuyang sa ayuton kina rold
23 Feb 08, 12:42 PMrold: Final message
23 Feb 08, 12:42 PMrold: Pano, Boy..
23 Feb 08, 12:41 PMrold: ay, aruyko, nasunog tong ak' yina-ga
23 Feb 08, 12:41 PMboyfetesio:
23 Feb 08, 12:41 PMboyfetesio: diy sigi...............
23 Feb 08, 12:41 PMrold: Correct Amy, pero by batch, sinra it malikom
23 Feb 08, 12:40 PMAmy: hala malargo anay ako nak inagutomiy kaling mga apas. makaydo pa ag ma utan pa.
23 Feb 08, 12:40 PMrold: bantayi yang, subaling madale it magmamanok
23 Feb 08, 12:40 PMAmy: well, for me the contributions will be the responsibility of the Finance and Sponsorship sub-committe under the ways and means committee.
23 Feb 08, 12:40 PMrold: waya pa ra, pero raginotiy it butang sa usunan
23 Feb 08, 12:39 PMrold: yati ling at' meeting, online dahil mahirap tipunon ka mga miembros
23 Feb 08, 12:39 PMboyfetesio: sabagay.........piro uya pa talaga deadline?
23 Feb 08, 12:38 PMrold: Siguro mamaterialize ra ka texting, emailing o miskan niong means of communication
23 Feb 08, 12:37 PMboyfetesio: pay buko iy tanar ka treasurer namo
23 Feb 08, 12:37 PMdeyingtugade: ka problema ngani sa amo batch, ma set it meeting tapos apila ra ka na attend. medyo malabo talaga
23 Feb 08, 12:37 PMboyfetesio: mano nganing nagpabilin
23 Feb 08, 12:37 PMrold: class traeasurer is responsible sa inra batch, then remit to Saha
23 Feb 08, 12:36 PMboyfetesio: naka pani ugtoy baga kamo?
23 Feb 08, 12:36 PMrold: usa gihapon nak parayan kinang inot-inot para buko masyadong mabug-at sa bulsa
23 Feb 08, 12:36 PMsanny: syempre ay sio pa ka mapanukot...hehehehe....
23 Feb 08, 12:35 PMboyfetesio: yang baga?
23 Feb 08, 12:35 PMrold: waya pa ra deadline Deying, basta initial anay nak 3,000 para meski papauno ay makamobilize ka grupo
23 Feb 08, 12:34 PMboy f. fabregas: tnx rold, i suggest that minutes taken during batch mtgs be deliberated also, para makakuha ng consensus on final contribution
23 Feb 08, 12:34 PMsanny: 10K lang yong ha
23 Feb 08, 12:34 PMsanny: Siguro buko yang 10000K ka usang batch... siguro kong pweding magtao it miski isang bultong bugas para ipanau sa sibale pwedi gihapon diba?
23 Feb 08, 12:34 PMdeyingtugade: ado ngani kung ingkukutkut yang kag 10k
23 Feb 08, 12:33 PMdeyingtugade: marali ag implement it amount of contribution pero sana i take for consideration nato gihapon ka hirap it buhay ngasing. ka ak gustong bisayahon ay aya anay ni set taa it deadline it ora orada.
23 Feb 08, 12:32 PMrold: subaling magastos pa
23 Feb 08, 12:32 PMboyfetesio: asi sanny pay bombay ka yaki ngasing?
23 Feb 08, 12:32 PMrold: pag nakakuluktay sa bawat batch, taw-aniy sa mgt.
23 Feb 08, 12:32 PMhya: nasabat manra, kayamig ngani reli....
23 Feb 08, 12:32 PMboyfetesio: yong mga nagamit naba?
23 Feb 08, 12:31 PMrold: good idea boy.
23 Feb 08, 12:31 PMhya: I agree with that plan Manong Boy
23 Feb 08, 12:31 PMsanny: Wait back yo my question...sauno baga talaga kag deadline....para makapanukot nak raan....mahirap ara magabuno
23 Feb 08, 12:30 PMboyfetesio: sabat baga majal?
23 Feb 08, 12:30 PMboy f. fabregas: we want do as memprable as possible fro the people of sibale, pls start keepng your sapre clothings, books, toys anything of value we can share as we will have some civic tour and tyannge there.
23 Feb 08, 12:30 PMrold: musta kag bday toto?
23 Feb 08, 12:29 PMboyfetesio: pataas taa adong sulo ka bayli
23 Feb 08, 12:29 PMsanny: hahahaha.....kong makayusot yang baga....bwahaha
23 Feb 08, 12:29 PMboyfetesio: perming si majal yang it naiisip nimo homesick yang ara, hehehe
23 Feb 08, 12:29 PMrold: lugar masolohaniy tan-a hah?
23 Feb 08, 12:29 PMsanny: Boy asi inasay.....nio ka imo tawar pataas o pababa?
23 Feb 08, 12:28 PMsanny: ingawa pa yaki it tawo uskaraw ay kami yang ni Majal t tawo yangey...hehehhe
23 Feb 08, 12:28 PMboyfetesio: uya iy baga tawar kag 10k
23 Feb 08, 12:28 PMrold: As per planning Guide..upon approval kailangan may initial contribution na tig 3,000/batch
23 Feb 08, 12:27 PMboy f. fabregas: aya any gi bingo ate, ag mag dyeta sa jollibee
23 Feb 08, 12:27 PMboyfetesio: yaki ngani sa uno ka deadline, subaling bulis ra kami
23 Feb 08, 12:26 PMhya: when is the deadline of contribution?
23 Feb 08, 12:26 PMsanny: Ask ko lang kailan dead line it contribution?23 Feb 08, 12:25 PMhya: Yes, nag kabisayay kami ni Sheila ag ni Rene

Forum Timezone: UTC 8
All RSS Show Stats

Administrators:
Amor

Moderators:
Webmaster
Amor
masquemx

Top Posters:

backspace_18: 41

roldf: 19

Lim: 10

ghengf: 9

ghengf: 3

jenille abao: 3

Newest Members:

ABENIR

jaygladishcajes

pinoypiper

cmercado09

@winardf

hanrom1205

Forum Stats:

Groups: 6

Forums: 19

Topics: 116

Posts: 176

 

Member Stats:

Guest Posters: 6

Members: 757

Moderators: 3

Admins: 1

Most Users Ever Online: 85

Currently Online:
1 Guest(s)

Currently Browsing this Page:
1 Guest(s)