Sibalenhon Web Forum

web-forum-animination.gif

Welcome to our Sibalenhon Web Forum and feel free to share your views/outlooks for the development of our beloved island Sibale!

Maliy kamo, kita'y mag-kamustahan ag mag suyat it ato mga pananaw at kuro-koro, subaleng usa kina sa parayan adong lalung mapaganda pa nato ka ato pinalanggang banwa!

Click to view Sibalenhon Web Forum Archives

NOTE: Should you require assistance in signing up to this site, please send an email to Merwin F. Mosquera: masquemx@yahoo.com. He can help you to create your personal account. In your email, please do not forget to mention your desired username and password.

To update your personal profile and change your username and password, please double click HERE.

— Forum Scope —
— Match —

— Forum Options —

Min search length: 3 characters / Max search length: 84 characters

Lost password?
sp_TopicIcon
Kung Sador Yang Nimo
RSS
Avatar
roldf
19 Posts
(Offline)
1
March 24, 2008 - 9:53 am

Halin Sa isla si Huwan mapagto sa Maynila. Paaga it bati pramas indi mabada-an it motor.
Pag-abot sa pantalan nagsasakayaniy ka mga pasahero, medyo batlaw kainaman. Si Huwan ay medyo napasikmat pero indi makakalit nak subaling mabadaan.
Diretso sakay ag ing puor-puor yangiy kag nararamdaman.
Pagrunggo sa Pinamalayan ay pagkasahoy kag nagpapangayaba nak masakay sa van paagto sa Calapan.
Sakayan ka mga pasahero nak yagor ka byaheng alas 10:00 nak barko.
Nasampot sa Calapan ay pahalinoniy kag barko kada rali-rali it sakay kag mga pasahero it van. Sa pagrali-rali ay medyo na stress si Huwan. Nalimtan kag pagsikmat.
Sa Batangas agawan sa biyaheng Lawton. Nakasakay gihapon si Huwan. Bandang Lipa ay napasikmat ray. Medyo matindi ngasing. Talagang nupay hagtoy sa pwerta. Indi ra ka utot nak subaling numunot. Pasimyat-simyat si Huwan sa ingrarayanan pero halos punoiy it establisyemento kada wayat mapwestuhan kung abi.
Natiis pa it maisoting oras pero pag-abot sa Canlubang ay talagang indiiy matiis. Pumara ag kumalit sa inggwa it cogonan. Tumiwar si Huwan ag nakaraos gihapon. Nagpapangiwangiy it kag ida narunggan kag silbato. Usang pulis nakita si Huwan:
Pulis: Manong, asing waya ra ikaw gi pupayado.
Huwan: Kabo, kung sador yang nimo, halin pa ako sa isla, ngasing imo asilinggon magpupayado pa ako? Ay talagang!!

Forum Timezone: UTC 8
All RSS Show Stats

Administrators:
Amor

Moderators:
Webmaster
Amor
masquemx

Top Posters:

backspace_18: 41

roldf: 19

Lim: 10

ghengf: 9

ghengf: 3

jenille abao: 3

Newest Members:

ABENIR

jaygladishcajes

pinoypiper

cmercado09

@winardf

hanrom1205

Forum Stats:

Groups: 6

Forums: 19

Topics: 116

Posts: 176

 

Member Stats:

Guest Posters: 6

Members: 757

Moderators: 3

Admins: 1

Most Users Ever Online: 85

Currently Online:
2 Guest(s)

Currently Browsing this Page:
1 Guest(s)