Sibalenhon Web Forum

web-forum-animination.gif

Welcome to our Sibalenhon Web Forum and feel free to share your views/outlooks for the development of our beloved island Sibale!

Maliy kamo, kita'y mag-kamustahan ag mag suyat it ato mga pananaw at kuro-koro, subaleng usa kina sa parayan adong lalung mapaganda pa nato ka ato pinalanggang banwa!

Click to view Sibalenhon Web Forum Archives

NOTE: Should you require assistance in signing up to this site, please send an email to Merwin F. Mosquera: masquemx@yahoo.com. He can help you to create your personal account. In your email, please do not forget to mention your desired username and password.

To update your personal profile and change your username and password, please double click HERE.

— Forum Scope —
— Match —

— Forum Options —

Min search length: 3 characters / Max search length: 84 characters

Lost password?
sp_TopicIcon
i love my parents...
RSS
Avatar
jenille abao
PUP
3 Posts
(Offline)
1
June 19, 2008 - 12:08 pm

Sa Ako Pinalanggang Maguyang

“Aray it maado ag pumakando baga,
Kinang binata'y aya anay ig isipa,
Ka taw-e't atens'yon ay nang pag-eskwela,
Ayag unaha kinang yadaw ag lakwatsa.”

“Kataas ka pangarap namu para sa inro,
Kada manra tanan ay amu inghihimo,
Ing-papagsikapang mapa-eskwela kamo,
Mga anak, aya baga kami'g bigua ninro.”

Sa halos doseng tuig nako't pag-eskwela,
Ak perming narurunggan kaling mga bisaya,
Mga pangaray sa amo ni Mama ag ni Papa,
Sa among limang maghali'y ingsisiling ninra.

Mga pangaray ninra'y inde ak malimtan,
Halos gab-e gab-e'y ako narurumruman,
Nagtatao't kusog adong makakayanan,
Ka buhay nak mayado sa ako maguyang.

Tanang sakripisyo'y inghuhuman ninra,
Kaming maghali yang ay mapa-eskwela,
Aber nahihirapa'y uyag papansina,
Basta't kami yang ay inra mapasadya.

Ka salamat yang, ayam nakong kuyang pa,
Para ak masuklian ka sakripisyo ninra,
Kada ingpapakando yangey ka ak pag-eskwela,
Adong ka karangala'y ak maitatao sa inra.

Mama, Papa, kali ay para sa inro,
Sa inrong ruha ay sobrang proud ako,
Para sa ako ay the best parents kamo,
Mama, Papa, salamat, I love you!

Forum Timezone: UTC 8
All RSS Show Stats

Administrators:
Amor

Moderators:
Webmaster
Amor
masquemx

Top Posters:

backspace_18: 41

roldf: 19

Lim: 10

ghengf: 9

ghengf: 3

jenille abao: 3

Newest Members:

ABENIR

jaygladishcajes

pinoypiper

cmercado09

@winardf

hanrom1205

Forum Stats:

Groups: 6

Forums: 19

Topics: 116

Posts: 176

 

Member Stats:

Guest Posters: 6

Members: 757

Moderators: 3

Admins: 1

Most Users Ever Online: 85

Currently Online:
1 Guest(s)

Currently Browsing this Page:
1 Guest(s)