Rana It Nakarayan

RANA IT NAKARAYAN
ni: rod f. feudo

I
Kung ako ingrurumrum, mga panahon nak nagligar,
Nupay usang karagatan, marayom indi matugkar;
Pero sa tawong pursigidong tanan ay marumruman,
Ka nakalipas pag inunos pay ausang tunga yang;
II
It katong mga panahon nak kita ay maintik pa,
Pag mahadag ka buyan nag iidamo sa karsada;
Tuna sa Suyor, sa Tinago, sa Tunga ag sa Punta,
Mga apas ay inukawan dahil sa sobrang sadya;
III
Sari-saring pangidamo ka nagpasadya sa ato,
Inggwa’t tagu-taguan, baril-barilan, holen, syato,
Truth or consequence, jackstone, ruydak, ranguyan ag biko,
Ka ako paborito bayay-bayayan ag kukaydo;
IV
Kung sa pagbugit indi mapansin ka likor ay basa,
Pamuyos it gaos uyo, likor, liog ag abaga;
Miskaniy ngani mga maragko ay nag pangrada pa,
Diretso ka yagro basta kita tanan ay masadya;
V
Yabut ray nak istorya pag na nunot sa pang madabas,
Sugod ka mga yapinig pag bayay ninra’y napaspas,
Bugit ling mga hudiyo diretso todo karipas,
Mga tuhor ag siki pagpauli ay puro gasgas;
VI
Waya puat kinang hingab pagsampot namo sa bayay,
puur ka hing-iton nak subaling marunggan ni Nanay;
Waya guihapon nalibre nasaduran it maguyang ,
Rinaya sa Health Center ka nguy-nguy rungog sa Amantaw;
VII
Tatlong adlaw nak pereso sa sakop yang it pamayay,
Indi makaliwas gwardiyadong mahigpit it Nanay;
Pauno kuno’y yadawan waya’g titener sa bayay,
Mabuyong talaga buko pa kanunot sa pangkuray;

VIII
Pag-ado it ugar ag gayor bumawi sa nak raan,
Naglampaso,nagkaydo ag nagsag-ob puno ka tadyaw;
Pagkakaon it paninghapon tumikang it marahan,
Diretso sa kanto mahadag ray kag bilog nak buyan;
IX
Pagbagting it sampuyo natungon ka mga idamo,
Naragipon ka tanan ag umingkor ruto sa kanto;
Napauga’t gaos habang istorya’y aswang ag murto,
Kasadyahan ay nawagit nabayduhan it pagkalito;
X
Indiiy masaduran ka ahumanon pagpauli,
Kahadlok ka nag-iray sa ka-idamo ag sarili;
Nasambit tanang santo para mayado ag malibre,
Sa mga aswang, murto, whitelady, tikbalang ag kapre;
XI
Mahirap ra kung minsan iwasan nak ato isipon,
Tuyar nak bagay produkto it ato imahinasyon;
Yugto it kabataan ka mag istorya ra guihapon,
Mga alamat, nakakahadlok, mga segulanon;

XII
Wayaiy it maraog pa sa tuyar nak karanasan,
Buko kayang badaran it kwarta t’yar nak kasadyashan;
Nak minsan sa ato buhay kali’y ato narayanan,
Ako’y napapahidum pag kali ay narurumruman;

amor

Posted by under Literary and Poems. Posted on April 14, 2009. Modified on April 14, 2009 .

Share on Facebook

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.