Panahong Hapon

Ni Hermogenes Faigmani

Buyan it Disyembre petsa bent-singko
Nataong umabot Hapon nak sundalo
Kita’y ging rekisa kitang mga tawo
Inra ging hanap arming Pilipino

Sa inra pag-abot kita’y ging rekisa
Kitang tanang tawo’y ging raya sa banwa
Sa amo pag-abot raha sa plasa
Tungor pa ni Gosing habig it karsada

Sa amo pag-abot kami’y ing imbestiga
Sala ka ak sabat ako ay nataranta
Ako’y inabakoy ag inasipa pa
Bumira’t rayagan abrido ka puerta

Sa ako pagrayagan ako’y pinayupukan
Pag yupok it usa adyos sa inrong tanan
Pati mga hali ag ak maguyang
Ay indi makita kung ako’y naminsan

Dominggo nak hapon ako’y marhelido
Ka ak ing rayanan mga gupa nak mabato
Simoy pa ka hangin uyan pa’t maado
Ka ak nasamputan sitio Bagatawo

Sa ako pag-abot raha sa kayhasan
Ako ing bisita kinang katamaam
Ako’y nabangon nahigra nak raan
Kinang mga rugo sa yuba di rarayan

Lunes nak aga ako’y nagtiko-tiko
Ako’y nagpauli largo sa Pitogo
Ka ak nasamputan kinang si Dionisio
Sida ay nagtago sa buho it bato

Lunes nak hapon waya ako kaibhanan
Nagtukar si Victor ag ako’y ging ibhan
Ingga’t rayang manok ida narayanan
Ag ida ging ihaw ging sumsuman

Martes nak aga ako’y nagkauyo
Sa tumbo it maisuting bato
Ako ging muyatan ing tuk-an it maado
Kali yaki’y rugo nak baga kama-oo

Miyerkoles nak adlaw ako’y binadawan
Ako’y ging buhat ing butang sa rudan
Kinang mga tawo ay nahihirapan
Abot it banilar ako ay binutang

Katong mga adlaw nak nagrayan
Nagtukar kag pari ako’y ako’y ging uylohan
Pagkatapos it uylo sida ay guminan
Kaling ako yawas tumigson nak raan

Ako ging isip sa adlaw ag gab-i
Ako ay narasay kang Senor San Vicente
Nag-ihaw it baka para makalibre
Tawo nak taga-Masudsud sinra’y pumaali

admin

Posted by under Literary and Poems. Posted on December 1, 1999. Modified on September 16, 2007 .

Share on Facebook

9 Responses to “Panahong Hapon”

 1. Walter F. Fabellore says:

  Pagkaado manra ig basa it mga himong tula it ato mga lolo. Dapat maghimo gihapon kita ngasing nak mga bata, adong mababasa gihapon it mga masunor sa ato. Thanks for putting up this site on the web. Dahil reli nagkakakumustahan ka mga manggihali ag mga dating magkakaklase. May I suggest to the webmaster that a portion be created in this site that will show roots or origins of each clan in Sibale. With that we will know where we came from and recognize and even rekindle old family relationships. Great work! Congatulations.

 2. pag kaganda manra ig sauyohon ling tula ugang ay pagkahirap ig mitlanggun no? sa nag kaklasi nako i kag highs chool. asi mga clasmate mustay nak gador ka buhay buhay nato? hariin niy ara kinag mga kina? cguro ay gulping ana kiy no? hahahahah PAGKA_ANAK NAK PAY uning”” kada tuig cguro ay nag aapas no? nakapilay nakgador? pag nabasa ninro kali ay ADD baga kamo it coment ha adon ak mababasa gihapon. ok baga?

 3. hehehehehehe MABUHAY KAG mga Budos sa tangkuyan gulpi manra ugang pag nakakakita it tawo ay nung kakasayanaw hahahah pang babatas AYYYYYY”’ A brouuuuuuuus brouuuuuuddddddddddddd”””” ay aya bugit di bitbit nak pamana @@@[SI tyo’ PATOY ]@@@ KAHUHABA PAABI……. DOBLE SABIT… PAGKAKUSOG PA ABI IT LASTIKO…….. NAKA ipit ka TUBLE’ sa hawak ka oisug manra”””””””””///////////////
  HAHAAHAHAHAHAHAHAHAH”’ AD DIN KAYOU PLSSSSSSSS”””””””””NG COMMENT ……

 4. WEEEEEEH JAYSCUTE NGA PALA TO WE HEHEHEHEH

 5. zaira abainza says:

  ka klase ka baga naku ?kasi pay kilaya kita taga san vicente ka baga

 6. zaira abainza, kapitbahay nako sa sampong kumustay k

 7. oy wag kakalimotan ang sibalenhon web forum oky babab ate zaira??

 8. werner says:

  pag kaado ig basa talaga it mga bibisarong tuyar it kaling tula.

 9. cute…..si jayson pay kag kwan……hahah miskan neoy ka nabibisaya

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.