Miyerkoles Nak Gab-i

Ni Germogenes Faigmani

Miyerkoles nak gab-i imaw it namo paglarga
Paagto ruto sa usang banwa
Tuna’t alas-siyete kami’y nagtratrabiseya
Hanggang alas-otso kita ka parula

Nio arang suwerte ka ako kapalaran
Ka akukinabuhe ay inde masaduran
Ruha nganing bayor imaw it nagparugyang
Porto kargada indi maiwasan

Maado ka hangin at naiiwasan
Inde yang sa tubi indi masanggalang
Kami ay rahali kami ay kapankapan
Sa tunga it kaong karagatan

Kamakaluluoy ka amo pamilya
Nak indi magkita kung kami’y madidisgrasya
Kami’y rahaling nagtratrabisiya
Kami’y kapan-kapan hanggang nag-aaga

Huwebes nak aga ingwa it naparayan
Rakong pagka-bapor halin sa subatan
Merdonio ka ngayan amo ing paypayan
Sinra’y nagpalargo kami’y ging lipasan

Uya narugay ingga ray it naparayan
Rakong pagka-bapor halin sa subatan
Ako nganing yawas ako’y nagpaypayan
Kami ay nakita kami’y rinayanan

Sa inra pagrayan kami’y tinapyakan
Bakong pagkapisi sinambat nak raan
Bisaya’t kapitan saka kamong tanan
Ging una kah anak sinambat nak raan

Sa amo pagsakay kami’y pinakaon
Unang planganitang kan-on tatlo pang salmon
Nagpasalamat sa Mahal nak Patron
Kami’y nakalibre nahagip gihapon

Sa amo pagsakay kami’y ing pangutana
Bisaya’t arais asing nadisgrasya
Siguro’y kargado sa pangarga
Kada kmo’y nadisgrasya

Waya narugay sa pagparayagan
Kaling bapor nak amo nasasakdan
Abo’t it Maynila kami’y nagsaltahan
Durong pagka-awto nak nagrarayagan

Sa amo pag-abot kami’y ing imbestiga
Ruhang Coast Guard ka nak pangutana
Asing nagrugyang siguro’y maramong karga
Sabat it arais batlaw ra tan-a

Waya narugay umabot kag awto
Amo ging sakyan hanggang munisipyo
Sa amo pag-abot durong pagkatawo
Durong eskribente usang tresorero

Sa amo pag-abot kami’y ing imbestiga
Usang kabade ka nagpangutana
Kinang usang baawa ging tuk-an sa mapa
Banwa nak Sibale ay rugay makita

admin

Posted by under Literary and Poems. Posted on December 1, 1999. Modified on December 1, 1999 .

Share on Facebook

2 Responses to “Miyerkoles Nak Gab-i”

  1. si lolo pagkaayo ig homan it tula pay klaro matoor pagkaramo nak bagung picture picknic sa maisuting baybay ”’ ay taga maisotin baybay manra ako anak it wilee senorin apo ni clemmeng ang ni antonio nakita ko toloy sa conputer young crush ko nunu heheheh sa nag lagay ng piture ase rabaga rugangi pa niniro pls. adong mas maramo masmasadya syempre dba? hali ako ngasing sa maynila mag tatrabaho.. ahh naguubras pala,, kahirap piro oky lang kaya naman ehhhhhhhhhh;;;;;;gulping cute ag maganda rileeeee””””’

  2. weeeee haleeer ? salahat nanakabasa nitooooo.,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.