Magandang Sibale

Katha ni: Atty. Eufronio M. Fallarme

Sa bandang iste, hampig sa Marinduque;
Mayungot sa Mindoro bandang Punta Dumali;
Inggwa it osang isla, napaka bale;
Kung tawagon ay isla it Sibale.

Osang municipio sakop anay it Maghali;
Bantoon, Simara ikatlo ka Sibale;
Ka tawo roto ay halos mang gui hali;
Dahil tubod sinra sa isla it Maghali.

Magandang pag masran sa adlaw ag gabi;
Sa pagsubat it adlaw sa bandang iste;
Ag sa pag yubog it buyan sa bandang weste;
Banwa ay tahimik, waya it patubali.

Kung makusog ka habagat ag nordeste;
Mga barkong inaabot sa bandang Sibale;
Na aribada para mag pakoble;
Sa suyor it banwa ag roto mag pagabi.

Oh! Banwang napaka swerte;
Palibut it isla ay inggua it kuryente;
Nag sipag mag aray ka mga estudyante;
Kung kada sinra ay mga maswerte.

Sa kasadyahan ay indi mahuli;
Sa pista it banwa, utso de desyembre;
Kabataan ay masadyang na binayle;
Bag-ong uso ag magandang eskarte.

Si Lolo ag si Lola ay indi mag palugi;
Ina hilas ka damut ag nakatoy ka siki;
Indi maka tiis nak indi mag bayle;
Ipakita ka kuratsa, lulay ag pasadoble.

Kung naabot ka buyan it Mayo;
Perming masadya sa mga baryo;
Dahil inggua it Flores de Mayo;
Binata ag rayaga ay nadayo.

admin

Posted by under Literary and Poems. Posted on December 27, 1999. Modified on November 9, 2008 .

Share on Facebook

One Response to “Magandang Sibale”

  1. julius says:

    talagang nakakahanga kaling tula nak ak nabasa… ak natun-an ray kaling mararayom nak bisaya,…

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.