Indi Ka Ak Matun-an (ASI)

Gaudencio S. Fallarme from Habyong Asi 1900
(Published in Sanrokan, May 6, 2006)

Man-ong kung inatarukan ka ay ikaw it nahahangit,
Ag kung ikaw ray ra’t tumarok ay imong raan inapihit,
Ka ing matang inggwa’t rayang sariling nak mapilit,
Ag roto nimo namuyatan, inggon ra, sa ibang habig.

Ka indi maisip-isip ag indi ak mahuhantupan
Ay kung katupar ako nimo’y ka ing uda’y nakulisaw,
Ag kung ako ra’y mayado nak indi nimo mamuyatan,
Waya ka’t gingpapasokyabi kung buko’y mga pagtibaw.

Sa at mga pagpanaw ma’y kung katupar ako nimo
Ay nruyom sanakraan ka ing udang napay liryo,
Kung bumuyag ray ra ako’y ka ing hiwas nababag-o,
Ag nasungon ka it padayon nak waya tiko-tiko.

Kung ikaw kabayle nako’y nababalhin ka ing hiwas
Nagtutupiton ka ing sikeng pay kina-ong ‘di mabuhat,
Kung indi ka ray ra ak gihapayay maragmit magpamuyagsak,
Ag sa nalingkora’y agar yang ka imo muyat.

admin

Posted by under Literary and Poems. Posted on October 3, 2006. Modified on October 25, 2011 .

Share on Facebook

One Response to “Indi Ka Ak Matun-an (ASI)”

  1. lupit ng gumawa nag kanta nato pagkaaya ig human panalo wowo gawapa ka yu oky pho ba?

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.