HTML Scripts for Asi Dictionary

Note: Kung gusto ninrong mag-bulig sa pag-format it ato “Asi Dictionary”, kali kag “HTML Scripts”. Bale “Copy & Paste” yang, tapos inro a-islan yang kag ( xxxx ) it kinahangyan nak bisaya. Sunra yang kaling sample nak asa ubos.

Maganda tan-a kung bulig bulig kita pramas marali nato kali matapos. Baleng waya pa it usang tuig ay tapos kali nato.

Tungkol sa pag-review, mahimo kita it maramong kopya ag ato ipa-review sa ato mga edukador sa Sibale pag-kita ay mag-pauli. Pagkatapos kita’y mapa-imprinta it maramong libro…. Ni-o ka inro masisiling?

—— HTML Scripts ( Copy & Paste Only ) ——-

<a name=”xxxx” title=”xxxx” rel=”nofollow”><strong>xxxx</strong> (n)</a> – <a href=”http://dictionary.reference.com/browse/xxxx“>xxxx</a>; <a href=”http://dictionary.reference.com/browse/xxxx“>xxxx</a>; (for MSN encarta dictionary, please <a href=”http://encarta.msn.com/dictionary_/xxxx.html”>click here</a>)

*** Asi: (xxxx) *** Tagalog: (<a href = “http://www.bansa.org/dictionaries/tgl/?dict_lang=tgl&type=search&data=xxxx” rel=”nofollow”>xxxx</a>)

o <u>Asi</u>: “<em>xxxx</em>”
o <u>English</u>: “<em>xxxx</em>”
o <u>Tagalog</u>: “<em>xxxx</em>”

 

Editor’s Initial: _____  Date Reviewed/Edited: _____

 

————- SAMPLE —————-

<a name=”abaga” title=”abaga” rel=”nofollow”><strong>Abaga</strong> (n)</a> – <a href=”http://dictionary.reference.com/browse/shoulder”>shoulder</a>; (for MSN encarta dictionary, please <a href=”http://encarta.msn.com/dictionary_/Shoulder.html”>click here</a>)

*** Asi: (abaga) *** Tagalog: (<a href=”http://www.bansa.org/dictionaries/tgl/?dict_lang=tgl&type=search&data=balikat” mce_href=”http://www.bansa.org/dictionaries/tgl/?dict_lang=tgl&type=search&data=balikat” rel=”nofollow”>balikat</a>)

o <u>Asi</u>: “<em>Mahapros ka ak abaga.</em>”
o <u>English</u>: “<em>I feel pain at my shoulder.</em>”
o <u>Tagalog</u>: “<em>Masakit ang aking balikat.</em>”

 

Editor’s Initial: MFM  Date Reviewed/Edited: 3/19/07

————- OUTPUT —————

Abaga (n) – shoulder – (for MSN encarta dictionary, please click here)

*** Asi: (abaga) *** Tagalog: (balikat)

o Asi: “Mahapros ka ak abaga.
o English: “I feel pain at my shoulder.
o Tagalog: “Masakit ang aking balikat.

 

Editor’s Initial: MFM  Date Reviewed/Edited: 3/19/07

—————- END —————–

BACK TO THE WORK OF GROUP “B” – RESEARCHERS, CLICK HERE.

 

 

 

MERWIN F. MOSQUERA

Posted by under Asi Dictionary & Encyclopedia. Posted on March 19, 2008. Modified on March 23, 2008 .

Share on Facebook

11 Responses to “HTML Scripts for Asi Dictionary”

 1. masquemx says:

  Abaga (n) – shoulder; (for MSN encarta dictionary, please click here.

  *** Asi: (abaga) *** Tagalog: (balikat)

  o Asi: “Mahapros ka ak abaga.
  o English: “I feel pain at my shoulder.
  o Tagalog: “Masakit ang aking balikat.

  Editor’s Initial: _____ Date Reviewed/Edited: ____

 2. Amor says:

  testing html scripts….(copy, paste and edit)

  Amag (n) – mold – (for MSN encarta dictionary, please click here)
  *** Asi: (Amag) *** Tagalog: (Amag)
  o Asi: “Ingga it amag kag tinapay
  o English: “The bread has mold
  o Tagalog: “May amag ang tinapay

  Editor’s Initial: _____ Date Reviewed/Edited: _____

 3. masquemx says:

  =========================================

  Abaga (n)shoulder; (for MSN encarta dictionary, please click here.

  *** Asi: (abaga) *** Tagalog: (balikat)

  o Asi: “Mahapros ka ak abaga.
  o English: “I feel pain at my shoulder.
  o Tagalog: “Masakit ang aking balikat.

  Editor’s Initial: MFM Date Reviewed/Edited: 3/22/08

  =========================================

  Abaniko (n)folding fan; (for MSN encarta dictionary, please click here.

  *** Asi: (abaniko, pamaypay, paypay, pampahangin) *** Tagalog: (abaniko, pamaypay, paypay, pampahangin)

  o Asi: “Kung gusto nimong mag-payamig, gamita kaling abaniko.
  o English: “Please use this folding fan to feel cool fresh air.
  o Tagalog: “Kung gusto mong magpalamig, gamitin mo itong abaniko.

  Editor’s Initial: MFM Date Reviewed/Edited: 3/22/08

  ======================================

  Abanse (n)caveat; (for MSN encarta dictionary, please click here.)

  *** Asi: (abanse, pasadur, patawag) *** Tagalog: (paunawà, páuna; patawag)

  o Asi: “Insulip ay ingwa’t mitin de abanse.
  o English: “Tomorrow will have an advance (caveat) meeting.
  o Tagalog: “Bukas ay may mitin de abanse.

  Editor’s Initial: MFM Date Reviewed/Edited: 3/22/08

  =======================================

  Abante (v)to move forward; to move something forward; (for MSN encarta dictionary, please click here.)

  *** Asi: (abante, isrug, umisrug) *** Tagalog: (abante, umabante; iabante)

  o Asi: “I-abante it maisutin kinang imo sasakyan.”
  o English: “Please move forward your car a little.
  o Tagalog: “I-abante mo ng kaunti yaong sasakyan mo.

  Editor’s Initial: MFM Date Reviewed/Edited: 3/22/08

  ======================================

  Abat (conj.)lest; (for MSN encarta dictionary, please click here.)

  *** Asi: (abat) *** Tagalog: (baka)

  o Asi: “Bantayi kina ninro it maado abat kita’y mayusutan.
  o English: “Please watch that carefully lest it might escape.
  o Tagalog: “Bantayan ninyo iyan ng mabuti baka makawala.

  Editor’s Initial: MFM Date Reviewed/Edited: 3/22/08

  ======================================

  Abatan (v)get ready; (for MSN encarta dictionary, please click here.)

  *** Asi: (abatan, bantayi, hanra-i, paghanraan, mantiniran) *** Tagalog: (antabayanan, bantayan, handaan; paghandaan)

  o Asi: “Abatan nimo ka masunor nidang a-himuhon.
  o English: “Please be ready for his/her next action.
  o Tagalog: “Paghandaan mo ang kanyang susunod na gagawin.

  Editor’s Initial: MFM Date Reviewed/Edited: 3/22/08

  ======================================

  Abi (v)to hand over; surrender; tender; (for MSN encarta dictionary, please click here.)

  *** Asi: (abi, ibalik, isauli, isuko) *** Tagalog: (ibalik, ibigay, isauli, isuko)

  o Asi: “Abi kinang raya nimo.
  o English: “Please give that handcarry to me.
  o Tagalog: “Ibigay mo sa akin yang dala mo.

  Editor’s Initial: MFM Date Reviewed/Edited: 3/22/08

  ======================================

  Abo (n)ash; remains of fire, fireplace ashes; (for MSN encarta dictionary, please click here.)

  *** Asi: (abo, buling, taybo) *** Tagalog: (abo)

  o Asi: “Maramong abo sa kusina.
  o English: “Plenty of ashes in the fireplace.
  o Tagalog: “Maraming abo sa kusina.

  Editor’s Initial: MFM Date Reviewed/Edited: 3/22/08

  ======================================

  Abot (v)hand over; to surrender something; (for MSN encarta dictionary, please click here.)

  *** Asi: (abot, ta-u, taw-an) *** Tagalog: (i-abot, paki-abot, ibigay, pakibigay)

  o Asi: “Salamat rili sa imo ging abot sa ako.
  o English: “Thank you for this that you gave me.
  o Tagalog: “Maraming salamat dito sa ibinigay mo sa akin.

  Editor’s Initial: MFM Date Reviewed/Edited: 3/22/08

  ======================================

  Aboy (adv)perhaps; something true or possibly happen; (for MSN encarta dictionary, please click here.)

  *** Asi: (aboy, baleng, subaleng) *** Tagalog: (baka, bakasakali)

  o Asi: “Aboy ara isag ka ida abot!
  o English: “Perhaps he/she may arrive here later!
  o Tagalog: “Baka mamaya ang dating niya rito.

  Editor’s Initial: MFM Date Reviewed/Edited: 3/22/08

  ======================================

  Abuhan (n)fireplace; (for MSN encarta dictionary, please click here.)

  *** Asi: (abuhan, yutuan it pagka-on) *** Tagalog: (abuhan, lutuan ng pagkain)

  o Asi: “Nag-ununo ka raha sa kusina?
  o English: “What are you doing there in the fireplace?
  o Tagalog: “Anong ginagawa mo diyan sa abuhan?

  Editor’s Initial: MFM Date Reviewed/Edited: 3/22/08

  ======================================

  Abuno (n)fertilizer; manure; (for MSN encarta dictionary, please click here.)

  *** Asi: (abuno, pampataba; pataba) *** Tagalog: (pataba)

  o Asi: “Mataba kag mga tanum dahil sa abuno.
  o English: “The plants are healthy because of fertilizer.
  o Tagalog: “Mataba ang mga pananim dahil sa pataba.

  Editor’s Initial: MFM Date Reviewed/Edited: 3/22/08

  ======================================

  Abunuhan (n)pay off; (for MSN encarta dictionary, please click here.)

  *** Asi: (abunuhan, badaran) *** Tagalog: (isaulì, bayaran, sagutin)

  o Asi: “Abunuhan mo muna ito.
  o English: “Please pay this off for a while.
  o Tagalog: “Bayaran mo muna ito.

  Editor’s Initial: MFM Date Reviewed/Edited: 3/22/08

  ======================================

  Abunado (v)debit; loss; deficit; (for MSN encarta dictionary, please click here.)

  *** Asi: (abunado, lugi, pirdi) *** Tagalog: (lugi)

  o Asi: “Abunado sida sa negosyo.
  o English: “He lost his money from the business.
  o Tagalog: “Nalugi siya sa negosyo.

  Editor’s Initial: MFM Date Reviewed/Edited: 3/22/08

  ======================================

  Abur (v)circle; (for MSN encarta dictionary, please click here.)

  *** Asi: (abur, sali-abur) *** Tagalog: (ikutan, umikot, lumigid)

  o Asi: “Sige ka abur it kag mga isra.
  o English: “Fish keep on circling us.
  o Tagalog: “Lumiligid sa amin ang maraming isda.

  Editor’s Initial: MFM Date Reviewed/Edited: 3/22/08

  ======================================

  Abuso (n)abuse; maltreatment; (for MSN encarta dictionary, please click here.)

  *** Asi: (abuso) *** Tagalog: (abuso)

  o Asi: “Ka abuso ay yaing binuhatan.
  o English: “Abuse is not good attitude.
  o Tagalog: “Hindi magandang ugali ang abuso.

  Editor’s Initial: MFM Date Reviewed/Edited: 3/22/08

  ======================================

  Abut (v)arrive; (for MSN encarta dictionary, please click here.)

  *** Asi: (abut) *** Tagalog: (dumating)

  o Asi: “Ni-ong oras ka ni abut?
  o English: “What time did you arrive?
  o Tagalog: “Anung oras ka dumating.

  Editor’s Initial: MFM Date Reviewed/Edited: 3/22/08

  ======================================

  Abyadan (v)enclose; escort; (for MSN encarta dictionary, please click here.)

  *** Asi: (abyadan, ihatur, nuntun) *** Tagalog: (akbayan, samahan, ihatid)

  o Asi: “Sida ay ak ging abyadan paliwas.
  o English: “I escorted her outside
  o Tagalog: “Inakbayan ko siya palabas.

  Editor’s Initial: MFM Date Reviewed/Edited: 3/22/08

  ======================================

  Abyay (n)

  encirclement; (for MSN encarta dictionary, please click here.)

  *** Asi: (abyay) *** Tagalog: (akbay)

  o Asi: “xxx.
  o English: “xxx
  o Tagalog: “xxx.

  Editor’s Initial: MFM Date Reviewed/Edited: 3/23/08

  ======================================

  Adag (v)strain; filter; sieve; or sift; (for MSN encarta dictionary, please click here.)

  *** Asi: (adag, saya, saya-a) *** Tagalog: (sala, saláin, magsala)

  o Asi: “Adag anay it baybay para i-halo sa semento.
  o English: “Please strain sands to mix in the concrete cement.
  o Tagalog: “Mag-sala muna kayo ng buhangin para ipang-halo sa semento.

  Editor’s Initial: MFM Date Reviewed/Edited: 3/23/08

  ======================================

  Adagan (n)strainer; filter; sieve; sifter; (for MSN encarta dictionary, please click here.)

  *** Asi: (adagan, sayaan) *** Tagalog: (salaán)

  o Asi: “Ni-ong klase it adagan kag imo nabakay?
  o English: “What kind of strainer did you buy?
  o Tagalog: “Anong klase ng salaan ang iyong binili?

  Editor’s Initial: MFM Date Reviewed/Edited: 3/23/08

  ======================================

  Adlaw (n)sun; day; daytime; (for MSN encarta dictionary, please click here.)

  *** Asi: (adlaw) *** Tagalog: (araw; umaraw)

  o Asi: “Pagka-init ka adlaw.
  o English: “The sun is very hot
  o Tagalog: “Napaka-init ng araw.

  Editor’s Initial: MFM Date Reviewed/Edited: 3/23/08

  ======================================

  Adlaw-adlaw (adv)everyday; daily; (for MSN encarta dictionary, please click here.)

  *** Asi: (adlaw-adlaw) *** Tagalog: (araw-araw)

  o Asi: “Nagpapa-ali sida adlaw-adlaw.
  o English: “He/she used to come here everyday
  o Tagalog: “Pumupunta siya rito araw-araw.

  Editor’s Initial: MFM Date Reviewed/Edited: 3/23/08

  ======================================

  Adlawunan (adj)late; tardy; delayed; (for MSN encarta dictionary, please click here.)

  *** Asi: (adlawunan, nahuli, narugayan) *** Tagalog: (tanghalì, matagal, malaon, malwat)

  o Asi: “Sida ay na-aldlawunan it bati.
  o English: “He/she woke up late today
  o Tagalog: “Siya ay tinanghali ng gising.

  Editor’s Initial: WSF Date Reviewed/Edited: 3/24/08

  ======================================

  Adobo (n)curry; Or, a mixture of spices used to prepare curry. It may be a sauce, paste, powder, or other form; (for MSN encarta dictionary, please click here.)

  *** Asi: (adobo, ginata, ginata-an) *** Tagalog: (adobo)

  o Asi: “Adobong manok kag inra suya ngasing.
  o English: “Chicken curry their viand today.
  o Tagalog: “Adobong manok ang kanilang ulam ngayon.

  Editor’s Initial: MFM Date Reviewed/Edited: 3/23/08

  ======================================

  Adukar (v)look for; search for; explore; to search or examine minutely; to search every corner of a place thoroughly;(for MSN encarta dictionary, please click here.)

  *** Asi: (adukar, hayughog, panghakar) *** Tagalog: (halughog, maghalughog, halughugin, hinahanap)

  o Asi: “Ni-o kinang imo ging a-adukar raha sa kusina?
  o English: “What are you searching there in the kitchen?
  o Tagalog: “Ano ba ang iyong hinahaluglug diyan sa kusina?

  Editor’s Initial: MFM Date Reviewed/Edited: 3/23/08

  ======================================

  Adungkar (v)cultivate; excavate; dig; (for MSN encarta dictionary, please click here.)

  *** Asi: (adungkar, bungkay, kali, kutkot) *** Tagalog: (bungkal, magbungkal, bungkalin,
  bungkal; luminang; bumukid)

  o Asi: “Mag-adungkar it raga para magtanum ka it utanon.
  o English: “Cultivate the soild for vegetables.
  o Tagalog: “Magbungkal ka ng lupa para sa mga gulay.

  Editor’s Initial: MFM Date Reviewed/Edited: 3/23/08

  ======================================

  Adutong (n)nipple; breast; pacifier; (for MSN encarta dictionary, please click here.)

  *** Asi: (adutong, dodo, suso) *** Tagalog: (utóng, suso, dodo)

  o Asi: “Mahapros kag ida adutong.
  o English: “Her nipple is painful.
  o Tagalog: “Masakit ang kanyang utóng.

  Editor’s Initial: MFM Date Reviewed/Edited: 3/23/08

  ======================================

  Aga (n)morning; dawn; (for MSN encarta dictionary, please click here.)

  *** Asi: (aga) *** Tagalog: (umaga)

  o Asi: “Maadong aga.
  o English: “Good morning.
  o Tagalog: “Magandang umaga.

  Editor’s Initial: MFM Date Reviewed/Edited: 3/23/08

  ======================================

  Aga (adv)early; (for MSN encarta dictionary, please click here.)

  *** Asi: (aga, agap) *** Tagalog: (maaga)

  o Asi: “Ka aga ka magbati.
  o English: “You woke up early.
  o Tagalog: “Maaga kang gumising.

  Editor’s Initial: MFM Date Reviewed/Edited: 3/23/08

  ======================================

  Agahan (n)breakfast; (for MSN encarta dictionary, please click here.)

  *** Asi: (agahan) *** Tagalog: (almusal)

  o Asi: “Tapusiy ka it agahan?
  o English: “Are you done with your breakfast?
  o Tagalog: “Tapos ka na bang mag-almusal?

  Editor’s Initial: MFM Date Reviewed/Edited: 3/23/08

  ======================================

  Agaw (v)snatch; grab; (for MSN encarta dictionary, please click here.)

  *** Asi: (agaw, bina-uy, yabnit) *** Tagalog: (agaw, mang-agaw, agawan)

  o Asi: “Ging agaw kag ak raya.
  o English: “He/she snatched my bag
  o Tagalog: “Inagaw ang aking dala?

  Editor’s Initial: MFM Date Reviewed/Edited: 3/23/08

  ======================================

  Agbayadun (n)forest; jungle; (for MSN encarta dictionary, please click here.)

  *** Asi: (agbayadun, malikut, makahoy) *** Tagalog: (masukal, sukal)

  o Asi: “Agbayadun-niy kag inra dating lugar.
  o English: “Their old house looks like jungle.
  o Tagalog: “Masukal na yung kanilang dating tirahan.

  Editor’s Initial: MFM Date Reviewed/Edited: 3/23/08

  ======================================

  Agha-un (v)assault; attack; invade; (for MSN encarta dictionary, please click here.)

  *** Asi: (agha-un, anha-un, saka-un, su-uran, yusubon) *** Tagalog: (puntahan, lapitan, lusubin, salakayin, lusubin)

  o Asi: “Ako ka a-agha-un.
  o English: “I will attack you.
  o Tagalog: “Sasalakayin kita.

  Editor’s Initial: MFM Date Reviewed/Edited: 3/23/08

  ======================================

  Agiw (n)soot; dirt; stain; (for MSN encarta dictionary, please click here.)

  *** Asi: (agiw, buling) *** Tagalog: (agiw, kulili)

  o Asi: “Karamong agiw kag inra bayay.
  o English: “Plenty of soots their house.
  o Tagalog: “Maraming agiw ang kanilang bahay.

  Editor’s Initial: MFM Date Reviewed/Edited: 3/23/08

  ======================================

  Aglipay (n) – The Philippine Idependent Church, founded by Gregorio Aglipay.

  Editor’s Initial: MFM Date Reviewed/Edited: 3/23/08

  ======================================

  Aglipayon (n) – Calling to the member of the Philippine Idependent Church or Aglipay church in the Philippines.

  Editor’s Initial: MFM Date Reviewed/Edited: 3/23/08

  ======================================

  Agnas (adj)decayed; decomposed; rotten; (for MSN encarta dictionary, please click here.)

  *** Asi: (agnas, bulok, yunot) *** Tagalog: (agnas, mabulok, masira)

  o Asi: “Karamong agnas nak guyay sinra.
  o English: “They have plenty of decayed vegetables.
  o Tagalog: “Maraming sirang gulay sila.

  Editor’s Initial: MFM Date Reviewed/Edited: 3/23/08

  ======================================

  Agung-ong (n) – a kind of fruit found in Sibale.

  Editor’s Initial: MFM Date Reviewed/Edited: 3/24/08

  ======================================

  Agrangay (n) – ???

  Editor’s Initial: MFM Date Reviewed/Edited: 3/24/08

  ======================================

  Agsam (v)tend animals; herd; guide; take of others; (for MSN encarta dictionary, please click here.)

  *** Asi: (agsam, paka-on, alaga, kumpay) *** Tagalog: (pastol, magpastol, ipastol, pastulin)

  o Asi: “Mag-agsam ka it mga baka sa bukir.
  o English: “You herd the cows in the field.
  o Tagalog: “Magpastol ka ng mga baka sa bukid.

  Editor’s Initial: MFM Date Reviewed/Edited: 3/24/08

  ======================================

  Agtu-a (v)get to; go to; get closer; (for MSN encarta dictionary, please click here.)

  *** Asi: (agtu-a, agtu-on, su-uran, payungutan, suguron) *** Tagalog: (puntahán, pinuntahan, pinupuntahan, pupuntahan)

  o Asi: “Ag-tua baga sida.
  o English: “Please go to him/her.
  o Tagalog: “Puntahan mo siya.

  Editor’s Initial: MFM Date Reviewed/Edited: 3/24/08

  ======================================

  Aguada (n)stream; spring; turf; (for MSN encarta dictionary, please click here.)

  *** Asi: (aguada, bukal, ilada, sapa) *** Tagalog: (bátis, limpak, balón)

  o Asi: “Sa aguada sida gi sag-ub it tubi nak inumon.
  o English: “He fetched drinking water from spring.
  o Tagalog: “Sa bukal siya umigib ng tubig na inumin.

  Editor’s Initial: MFM Date Reviewed/Edited: 3/24/08

  ======================================

  Agur (conj)in order to; so that; to; (for MSN encarta dictionary, please click here.)

  *** Asi: (agur, adong) *** Tagalog: (upáng, sa)

  o Asi: “Uminon it gatas agur kumusog ka yawas.
  o English: “Please drink milk in order to have a health body.
  o Tagalog: “Uminom ng gatas upang lumakas ang katawan.

  Editor’s Initial: MFM Date Reviewed/Edited: 3/24/08

  ======================================

  Agwat (n)gap; hole; opening; space; opening; distance; (for MSN encarta dictionary, please click here.)

  *** Asi: (agwat, awang, buho, libho, guha) *** Tagalog: (butas, pwang, layu)

  o Asi: “Yado ka it agwat sa amo.
  o English: “His distance is far from us.
  o Tagalog: “Malayo ang pwang niya sa amin.

  Editor’s Initial: MFM Date Reviewed/Edited: 3/24/08

  ======================================

  Agwati (v)put gap; make space; make distance;(for MSN encarta dictionary, please click here.)

  *** Asi: (agwati, awangi, buho-i, libhu-an, guha-i) *** Tagalog: (butas, pwang, layu)

  o Asi: “Agwati sinra para indi mag-away.
  o English: “Please make a distance that they may not fight.
  o Tagalog: “Paglayuin mo sila para hind mag-away.

  Editor’s Initial: MFM Date Reviewed/Edited: 3/24/08

  ======================================

  Ak (pron)I; me; myself; (for MSN encarta dictionary, please click here.)

  *** Asi: (ak, ako) *** Tagalog: (ako, ko, akin)

  o Asi: “Ka ak ngayan ay Pedro.
  o English: “My name is Peter.
  o Tagalog: “Ang pangalan ko ay Pedro.

  Editor’s Initial: MFM Date Reviewed/Edited: 3/24/08

  ======================================

  Akar (n)mark; vestige; remnant; (for MSN encarta dictionary, please click here.)

  *** Asi: (akar, hulma, tanra) *** Tagalog: (bakas, bumakas)

  o Asi: “Maramong akar it kuray riling libho.
  o English: “There are plenty of crab’s trail in this hole.
  o Tagalog: “Maraming bakas ng alimango dito sa butas.

  Editor’s Initial: MFM Date Reviewed/Edited: 3/24/08

  ======================================

  Akas (v)spend; expend; (for MSN encarta dictionary, please click here.)

  *** Asi: (akas, maakas, magastus) *** Tagalog: (gasta, gumasta, maggasta, gastahin)

  o Asi: “Aya gi-akasa tong mga kwarta nak natipon it imo mga maguyang.
  o English: “Don’t expend all the money saved by your parents.
  o Tagalog: “Huwag mong gastahin lahat ang naipong pera ng mga magulang mo.

  Editor’s Initial: MFM Date Reviewed/Edited: 3/24/08

  ======================================

  Akasan (n)overspending; extravagance; wasteful; (for MSN encarta dictionary, please click here.)

  *** Asi: (akasan, gastadur, magastus) *** Tagalog: (gastadór, magastus)

  o Asi: “Sida ay akasan.
  o English: “He/she is an extravagance.
  o Tagalog: “Siya ay gastadur.

  Editor’s Initial: MFM Date Reviewed/Edited: 3/24/08

  ======================================

 4. werner says:

  werner fetesiowerner fetesio

 5. werner says:

  hi, merwin, di kaya yong ADLAWADAN ay ( ADLAWUNAN)?

 6. werner says:

  a name=”bato” title=”bato” rel=”nofollow”>bato (n) – stone; stone; (for MSN encarta dictionary, please click here)

  *** Asi: (bato) *** Tagalog: (bato)

  o Asi: “mahagar it bato
  o English: “pahingi ng bato
  o Tagalog: “gave me a stone

  Editor’s Initial: __wsf___ Date Reviewed/Edited: 03-24-08_____

 7. masquemx says:

  Tama ka Boy…. thank you!
  ———————————-
  Adlawunan (adj)late; tardy; delay; (for MSN encarta dictionary, please click here.)

  *** Asi: (adlawunan, nahuli, narugayan) *** Tagalog: (tanghalì, matagal, malaon, malwat)

  o Asi: “Na-adlawunan ig bati sida.
  o English: “He/she woke up late today
  o Tagalog: “Tinanghali siya ng gising.

  Editor’s Initial: WSF Date Reviewed/Edited: 3/24/08

 8. xxxx (n)xxxx; xxxx; (for MSN encarta dictionary, please click here)

  *** Asi: (muslag) *** Tagalog: (xxxx)

  o Asi: “apas
  o English: “xxxx
  o Tagalog: “xxxx

 9. roldf says:

  Ak is a term used to shorten the word ako.
  The original word is ako.

 10. masquemx says:

  Bahot (v)silence; still; quiet; calm; relax; (for MSN encarta dictionary, please click here.)

  *** Asi: (bahot, him-ong, hipos, aya ni-gulo) *** Tagalog: (tahimik, tigil, walang imik, huwag maingay, panatag)

  o Asi: “Bahot ka raha.
  o English: “Be quiet.
  o Tagalog: “Tumahimik ka diyan.

  Edited by: MFM, 03/27/08

  =========================================
  Bahugan (v)feed; nurture; nourish; give to eat; care for; (for MSN encarta dictionary, please click here.)

  *** Asi: (bahugan, pakaunon, pasabsabon, alagaan) *** Tagalog: (subuan, pakainin, magpasabsab, magpakain, alagaan)

  o Asi: “Bahugi ka baktin.
  o English: “Feed the pig.
  o Tagalog: “Pakainin mo ang baboy.

  Edited by: MFM, 03/27/08

  =========================================
  Bahura (n)reef; undewater ridge; (for MSN encarta dictionary, please click here.)

  *** Asi: (bahura, tangkuyan, pasil) *** Tagalog: (bahura)

  o Asi: “Karamong bahura rili.
  o English: “Plenty of reef in this place.
  o Tagalog: “Maraming bahura sa lugar na ito.

  Edited by: MFM, 03/27/08

  =========================================
  Bail (n)callus; hard skin; corn; bump; lump; (for MSN encarta dictionary, please click here.)

  *** Asi: (bail) *** Tagalog: (kalyo, lipak, kalipakan)

  o Asi: “Karamong bail sida sa siki.
  o English: “He has many corns at the sole of his feet.
  o Tagalog: “Marami siyang kalyo sa paa.

  Edited by: MFM, 03/27/08

  =========================================
  Bair (v)sharpen; hone; whet; grind; polish; (for MSN encarta dictionary, please click here.)

  *** Asi: (bair, patalason, tashan, tasahan) *** Tagalog: (hasa, hasain, patalasin, patulisin)

  o Asi: “Bair-ra anay kag mga kutsilyo.
  o English: “Please sharpen those knives.
  o Tagalog: “Patalasin mo nga muna yung mga kutsilyo.

  Edited by: MFM, 03/27/08

  =========================================
  Bairan (n)whetstone; hone; sharpener; (for MSN encarta dictionary, please click here.)

  *** Asi: (bairan, bailan, kiskisan) *** Tagalog: (hasaan)

  o Asi: “Maramo sinrang bairan sa inra bayay.
  o English: “They many sharpener in their house.
  o Tagalog: “Marami silang hasaan sa kanilang bahay.

  Edited by: MFM, 03/27/08

  =========================================
  Bakadan (n)buoy; floater; raft; life jacket; (for MSN encarta dictionary, please click here.)

  *** Asi: (bakadan, boya, salbabida) *** Tagalog: (boya, palutáng)

  o Asi: “Kinahangyan ka bakadan pramas marali makatoon it pag-rangoy.
  o English: “You need floater to learn how to swim faster.
  o Tagalog: “Kailangan mo ng palutang para madali kang matuto sa paglangoy.

  Edited by: MFM, 03/27/08

  =========================================
  Bakak (n)lie; false; untruth; phony; fake; (for MSN encarta dictionary, please click here.)

  *** Asi: (bakak, bakakon, himu-himo, peke, XXX) *** Tagalog: (sinungaling, kasinungalingan, gawa-gawa, peke)

  o Asi: “Bakak kag ida isturya.
  o English: “His story is fake.
  o Tagalog: “Ang kuwento niya ay hindi totoo.

  Edited by: MFM, 03/27/08

  =========================================
  Bakal (n)steel; iron; metal; (for MSN encarta dictionary, please click here.)

  *** Asi: (bakal, saysayun) *** Tagalog: (bakal)

  o Asi: “Karamo sinrang bakal sa inra bayay.
  o English: “They have many steels in their house.
  o Tagalog: “Maraming silang bakal sa kanilang bahay.

  Edited by: MFM, 03/27/08

  =========================================
  Bakante (adj)empty; free; available; unoccupied; unfilled; (for MSN encarta dictionary, please click here.)

  *** Asi: (bakante, libre, pweyde) *** Tagalog: (bakante, libre, puwede)

  o Asi: “Ingwa’t bakante kwarto sa in bayay.
  o English: “There is a vacant room in their house.
  o Tagalog: “May bakante pang kwarte sa kanila.

  Edited by: MFM, 03/27/08

  =========================================
  Bakarat (0)
  XXX;
  XXX;
  XXX;
  XXX;
  XXX;
  (for MSN encarta dictionary, please click here.)

  *** Asi: (XXX, XXX, XXX, XXX, XXX) *** Tagalog: (
  XXX,
  XXX,
  XXX,
  XXX,
  XXX)

  o Asi: “0
  o English: “0
  o Tagalog: “0

  Edited by: MFM, 03/27/08

  =========================================
  Bakas (n)footprint; mark; spot; scratch; smudge; (for MSN encarta dictionary, please click here.)

  *** Asi: (bakas, rana, tanra) *** Tagalog: (bakas, marka, tanda, palatandaan)

  o Asi: “Maramong bakas it siki rili.
  o English: “There are footprints here.
  o Tagalog: “May mga bakas ng paa dito.

  Edited by: MFM, 03/27/08

  =========================================

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.