Volunteers sa pag-human it diksyunaryong Asi

Volunteers sa pag-human it diksyunaryong Asi 

Nag-hahanap kita it mga volunteers nak makakabulig rili sa pag-human it dikyunaryong Asi.  Kag mga ma-volunteer ay ataw-an it rakong role riling website para makabulig rili sa ato patigayun nak diksyunaryo. Ka mga kinahangyang volunteer ay mapapa-iba rili sa limang (5) nak grupo: 

Group A (Contributors) :  Sida it taga isip, taga-patar ag taga-butang it mga bisayang Asi rili.  

Group B (Researchers) :  Ka ida buhat ay mag-tau yang it mga meaning, kina man ay “Tagayog” o “English” rili sa mga terminolohiyong “Asi”, gamit nida kaleng mga diksyunaryong naka-link rili (click here).  Ka ida i-reseach yang ay kung ni-ong Asi words nak ging tata-u it kag Group A.

Group C (Typesetters) :  Ka ida buhat yang ay mag “copy, paste, edit & format” it kaling “HTML Scripts” nak ging papakita sa ubos.   Ida a-islan it kag nararapat nak bisaya tuyar it kag sample nak ging papakita riling page (click here) ayon sa mga bisayang “Asi” nak ging tata-u it Group B.   Sida guihapon it ma-transfer roto sa “Electronic Paper” (by copying & pasting) ag pati pag-format.  Imaw yang kali it ida a-humanon. 

Group D (Editors) :  Ka ida buhat ay mag-edit ag mag-review it mga terminolohiyo nak ging bubutang riling “electronic paper” (click here).  Kung ingwa’t word nak sida ay ging islan, indi nida gi-paya-on kag word nak ging islan.  Ida kato a-kulayan yang it “puya” ag naka-strike, e.g.. strike.  Kag-word nak ida ging ilis ay naka “blue” ag naka bold font, e.g. bold.  Ka ida a-review-hun yang ay katong mga natapos it Group C.   Paalala: matapos nak ma-edit/ma-review kag usang word, aya nilimti nak isuyat kag ida initial ag date kung kag-uno na review/edit.

Group E (Photographers/Graphic Artists) :  Sida it taga-ba-oy ag taga-drawing it mga letrato nak ato ibutang rili sa online dictionary ag encyclopedia.

Ak naiisip nak mas magiging marali ag ma-alwan ka ato pag-hikwat kung siling ka ato parayan.  Kada kung gusto ninrong mag-participar, siling yang kamo. 

Note:  Pag-kita ay nakatunga-iy rili sa ato proyekto, abutangan nato kali it “password”, ag ka mga makaka-access yang ay kung sa sio kag mga asa-listahan nak mga nag-volunteer, para ma-proteksyunan kaleng ato proyekto, hanggang kali ay ma-i-launch thru publishing house.  Imaw kali ka plano!  Kag mga ngayan it mga nag-volunteer ay i-butang sa “Acknowledgment” page it kaling libro. 

Open kali ni-o mang inro gustong i-suggest pa. 

Paki-review yang kali.    

Maramong salamat po.

MERWIN F. MOSQUERA

Posted by under Asi Dictionary & Encyclopedia. Posted on March 19, 2008. Modified on March 21, 2008 .

Share on Facebook

7 Responses to “Volunteers sa pag-human it diksyunaryong Asi”

 1. masquemx says:

  Partial List of Volunteers

  GROUP “A” – CONTRIBUTOR
  – Joel Mosquera
  – Werner Fetestio
  – Bensoy
  – Chris Ferrera
  – Manong Flose Famarin
  – Eugene Fajilago

  ***** For your worksheet/place, please click here ******

  GROUP “B” – RESEARCHERS
  – Amor Amorroso
  – Joel Mosquera
  – Limuel Ferriol

  ***** For your worksheet/place, please click here ******

  GROUP “C” – TYPESETTERS
  – Amor Amorroso

  ***** For your worksheet/place, please click here ******

  GROUP “D” – EDITORS
  – Limuel Ferriol
  – Manong Flose Famarin

  ***** For your worksheet/place, please click here ******

  GROUP “E” – PHOTOGRAPHERS/GRAPHIC ARTISTS


  Note: The success of this project depends on our commitment. Please follow your specific function as mentioned above. Always remember, “TOGETHER WE CAN MAKE IT”.

 2. Floserfino Fabroa Famarin says:

  kali ay napakahusay nak proyekto natong mga sibalenhon. usang pamana ag hanrumanan it mga rilang asi. hala. ako ay nagboboluntaryo nak membro it Group A ag Group D. magbuo kita it usang grupo o inibhanan o samahan adong pag nasil-ip it iba ka ato puno it imaw inggwat sarang para makipag bayduhan it mensahi, mga paliwanag, mga ideya, ag iba pa. mabuhay ka rilang asi.

  sa bug-os it romblon, ka mga banwa nak rilang asi ay odiongan calatrava, banton, simara, at sibale.

  puede baga natong paki-alman ka pag human it usang RESOLUTION para ka ngayon it ato isla ay humanong SIBALE, ka capital town ay CONCEPCION. O gusto yangiy natong hayaan nak MAESTRE DE CAMPO ka ato isla sa mapa it Filipinas?

 3. Floserfino Fabroa Famarin says:

  ako ing mumungkahi nak mag human pa it usang grupo para sa pag tipon it mga litrato it tanang bagay o nio man nak dapat maiiba o maiibutang sa diksyonaryo halimbawa:

  1. mga hadop e.g. baka, baktin, kabayo, kambing, manok, hayo, singgayong, sawa, ag iba pa . . . .
  2. mga yanggam e.g. kulyaw, sal-ing, sulipan, tankali, manatar, uwak, kuwago, ag iba pa. . . .
  3. mga isra e.g. ipingan, budos, hangungan, ibis, pusit, palata, pugot, mabyar, ag iba pa. . . . .
  4. mga tangkon e.g. kamote, balenghoy, ubi, biga, uyabi, batag, ag iba pa. . . . .
  5. mga prutas e.g. yangka, mangga, atis, ag iba pa. . . . .
  6. mga samda e.g. yasuna, bawang, pamyenta, arangha, ag iba pa. . . .
  7. mga kahoy e.g. balete, amoyawon, apitong, ag iba pa. . . .
  8. mga insekto e.g. hamtik, paya, gudom, ag iba pa. . . .
  9. mga sehi e.g. sikar-sikar, sil-ot, salinrab, sigay, liswe, manglot, buyan-buyan ag iba pa. . .
  10. mga utanon e.g. yangka, tawan, rema, kamansi, margoso, tayong, kayabasa, ag iba pa . . . . . . . . .
  11. mga kalikasan e.g. sapa, lim-aw, patag, yungib, kayhasan, gupa, ag iba pa. . . .
  12. mga gamit sa bayay e.g. tadyaw, gining, hungot, balde, pingga, kalawit, kuyagi, sayor, ag iba pa. . . . . .

 4. werner says:

  Pay pagkaado ka asamputan it kaling ato patigayon nak kali. Basi pang diridiritso hanggang sa matapos. laloiy ngani kung mga di ritrato pa it mga bagaybagay. Hala abanti kita, gumaor it todo para rumuntoy kitang raan.

 5. Joel F. Mosquera says:

  Indi nato ig publish kali? Ako asupurtahan ka pagpublish it ato project. Pagkatapos natong maibutang ka tanang ato ayam, palagay nako maadong maipakita kali sa mga maguyang ag retired teacher sa sibale adong magiging mas maado ling ato project.

 6. lim Ferriol says:

  Merwin,

  Raha yang anay ako sa group B dahil masyadong maramoey ka ako magiging trabaho ag sa group A pwede ako guihapon mag-tao it mga asi words tuyar it tong ako ing share reli sa chat room. Masyadong busy yang ako ngasing kada medyo uya pa’t nahihiwat reli sa marako and very laborious “Asi” Dictionary. Kamusta and God bless this project to all Sibalenhons!

 7. Jaypee says:

  magandang balita kina para sa atung mga taga sibale.pwede ra siguro ako sa group B ag C

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.