Tips sa pag-translate it bisayang “Asi”

Tips para sa pag-translate it mga Asi nak bisaya. 
 • Kinanghayan ka pag research.
 • Kung indi sida ma-i-translate sa English, isipon sa pinakamayungot nak bisaya sa Tagayog basi sa pag-kaintindi it bisayang “Asi”.
 • Kung indi sida ma-i-translate sa Tagayog, isipon sa pinakamayungot nak bisaya sa English basi sa pagka-intindi it bisayang “Asi”.
 • Pag natugkar-riy kag pinakamayungot nak bisaya, kina man ay English or Tagayog, gumamit iba’t ibang Dictionary (English o Tagalog) ag pati “Thesaurus”.  Gumamit gihapon it diksyunaryong “Ilonggo”, “Bicol” o “Hiligaynon”, dahil kag ibang Asi words raha ay magkapareho sa Asi.
 • Pagkatapos ay i-search ka word nak Tagayog o English riling mga dictionary nak gustong i-translate sa bisayang Asi.
 • Ayamon gihapon kung ni-ong “part of speech” (Noun, Pronoun, Verb, Adverb, Adjective, Conjunction, Preposition or Interjection)
 • Para masiguro nak tama ka pag-translate, maghimo it malip-ut nak sentence.  Ka mining ay nag-iiba depende sa sa pag-gamit ag iba’t ibang sitwasyon.

Suggested Online Dictionary References: 

          http://open-dictionary.com/
–     http://dictionary.reference.com/
–     http://www.foreignword.com/dictionary/Tagalog/
–     http://www.merriam-webster.com/
–     http://www.dictionarylink.com/
–     http://www.foreignword.com/dictionary/Tagalog/
          http://encarta.msn.com/encnet/features/dictionary/dictionaryhome.aspx
          http://www.bansa.org/dictionaries/tgl/
–     http://www.bansa.org/dictionaries/
          and more (please search from the internet) 

Note: Kung inggwa talaga it mga terminolohiyong Asi nak mahirap i-translate, lagpasi yang anay.  Mahagar yang kita it taban sa iba.  Maramong salamat po.

MERWIN F. MOSQUERA

Posted by under Asi Dictionary & Encyclopedia. Posted on March 19, 2008. Modified on March 24, 2008 .

Share on Facebook

43 Responses to “Tips sa pag-translate it bisayang “Asi””

 1. jun says:

  xempre basta sibalenhon…uyat maraug…ehehehehehehhe…jeejejejejej…ay…asi?????????

 2. jun says:

  maramong salamat sa mga taga sibale nak nagpupursige nak mabuo kag,asi dictionary????….ag basi pang sa suyor it usang tuig o mahigit pa matapos kali….

 3. Adrian Mataverde says:

  Interesado akong maging volunteer sa paghuman it kaling asi dictionary. Rakong bulig kali, lalo iy sa pagpreserba it ato kultura.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.