Tips sa pag-translate it bisayang “Asi”

Tips para sa pag-translate it mga Asi nak bisaya. 
 • Kinanghayan ka pag research.
 • Kung indi sida ma-i-translate sa English, isipon sa pinakamayungot nak bisaya sa Tagayog basi sa pag-kaintindi it bisayang “Asi”.
 • Kung indi sida ma-i-translate sa Tagayog, isipon sa pinakamayungot nak bisaya sa English basi sa pagka-intindi it bisayang “Asi”.
 • Pag natugkar-riy kag pinakamayungot nak bisaya, kina man ay English or Tagayog, gumamit iba’t ibang Dictionary (English o Tagalog) ag pati “Thesaurus”.  Gumamit gihapon it diksyunaryong “Ilonggo”, “Bicol” o “Hiligaynon”, dahil kag ibang Asi words raha ay magkapareho sa Asi.
 • Pagkatapos ay i-search ka word nak Tagayog o English riling mga dictionary nak gustong i-translate sa bisayang Asi.
 • Ayamon gihapon kung ni-ong “part of speech” (Noun, Pronoun, Verb, Adverb, Adjective, Conjunction, Preposition or Interjection)
 • Para masiguro nak tama ka pag-translate, maghimo it malip-ut nak sentence.  Ka mining ay nag-iiba depende sa sa pag-gamit ag iba’t ibang sitwasyon.

Suggested Online Dictionary References: 

          http://open-dictionary.com/
–     http://dictionary.reference.com/
–     http://www.foreignword.com/dictionary/Tagalog/
–     http://www.merriam-webster.com/
–     http://www.dictionarylink.com/
–     http://www.foreignword.com/dictionary/Tagalog/
          http://encarta.msn.com/encnet/features/dictionary/dictionaryhome.aspx
          http://www.bansa.org/dictionaries/tgl/
–     http://www.bansa.org/dictionaries/
          and more (please search from the internet) 

Note: Kung inggwa talaga it mga terminolohiyong Asi nak mahirap i-translate, lagpasi yang anay.  Mahagar yang kita it taban sa iba.  Maramong salamat po.

MERWIN F. MOSQUERA

Posted by under Asi Dictionary & Encyclopedia. Posted on March 19, 2008. Modified on March 24, 2008 .

Share on Facebook

43 Responses to “Tips sa pag-translate it bisayang “Asi””

 1. masquemx says:

  L
  laba
  laban
  labanan
  labanos
  labing-an-um
  labing-ap-at
  labing-lima
  labing-pito
  labing-ruha
  labing-sidam
  labing-tatlo
  labing-usa
  labing-wayo
  labintador
  labis
  labo
  labuyo
  lahar
  lakatan
  lako
  lamang
  lambanog
  lambayug
  lambing
  lambirong
  lambitin
  lambiyong
  lampara
  lampas
  lampasan
  lampaso
  lampaso
  lampin
  lana
  langgas
  langkapi
  lansi
  lansita
  lansones
  lantar
  lapis
  lapu-lapu
  larga
  lasa
  laslas
  lason
  lastar
  lastiko
  lata
  latigo
  lawa-an
  lawanit
  law-it
  law-law
  layas
  letra
  libang
  libangan
  libon
  lib-ong
  libre
  libreta
  libro
  libtong
  libu-o
  libwak
  ligar
  likaw
  likor
  lilik
  lilip
  lima
  limas
  limaw
  limtan
  limti
  linabog
  linabon
  linas
  lingat
  lingaton
  lingkis
  linog
  linti
  lintik
  lista
  listahan
  listo
  litson
  liwas
  lobo
  loka-loka
  loko-loko
  lola
  lolo
  lugar
  lugi
  lugra
  lugrador
  lus-los
  lutos

 2. masquemx says:

  M – the 10th letter of Asi alphabet
  ma- (prefix) – by adding this prefix before a noun of Asi word forms adjective word; e.g., ma + hangin (n.) = mahangin (adj.); hangin means air or wind; mahangin means windy. Example: A windy day.
  ma-agiw (adj.) –
  ma-alwan (adj.) –
  ma-amo (adj.) –
  ma-anggo (adj.) –
  ma-antor (adj.) –
  ma-atag (adj.) –
  ma-ayat (adj.) –
  ma-ayo (adj.) –
  ma-bahô (adj.) –
  mabolo (n.) –
  ma-buling (adj.) –
  ma-bungâ (adj.) –
  ma-buot (adj.) –
  madabas (n.) –
  madalas (adv.) –
  ma-daldal (adj.) –
  ma-daok (adj.) –
  ma-dupit (adj.) –
  ma-duta (adj.) –
  maestra (n.) –
  maestro (n.) –
  ma-gulo (adj.) –
  ma-guslit (adj.) –
  maguyang (n.) –
  ma-guyang (adj.) –
  ma-hamog (adj.) –
  ma-hangin (adj.) –
  ma-hapros (adj.) –
  ma-init (adj.) –
  ma-intik (adj.) –
  ma-itum (adj.) –
  ma-katoy (adj.) –
  makina (n.) –
  malas (adj.) –
  malay (adv.) –
  ma-liksi (adj.) –
  ma-lip-ot (adj.) –
  ma-mantika (adj.) –
  manatar (n.) –
  manga (n.) –
  mangyan (n.) –
  mansanas (n.) –
  mantika (n.) –
  mantinir (n.) –
  mantiniri (v.) –
  maong (n.) –
  ma-rakô (adj.) –
  ma-ramô (adj.) –
  margarin (n.) –
  marguso (n.) –
  marhuda (n.) –
  marka (n.) –
  ma-sadya (adj.) –
  ma-samlang (adj.) –
  ma-samot (adj.) –
  ma-sangsang (adj.) –
  ma-sarap (adj.) –
  ma-sikap (adj.) –
  ma-sinop (adj.) –
  ma-sipag (adj.) –
  masran (v.) –
  ma-subo (adj.) –
  mata (n.) –
  ma-taas (adj.) –
  ma-taba (adj.) –
  ma-tabil (adj.) –
  ma-tadam (adj.) –
  ma-tadum (adj.) –
  ma-tahum (adj.) –
  ma-tambok (adj.) –
  mata-pobre () –
  ma-tipid (adj.) –
  ma-tugas (adj.) –
  ma-tungka (adj.) –
  ma-tun-og (adj.) –
  ma-uswag (adj.) –
  ma-yabo (adj.) –
  ma-yadô (adj.) –
  ma-yain (adj.) –
  ma-yama (adj.) –
  ma-yamig (adj.) –
  ma-yangkag (adj.) –
  ma-yansa (adj.) –
  ma-yas-ay (adj.) –
  ma-yat-ay (adj.) –
  Maynila (n.) –
  Mayo (n.) –
  ma-yungot (adj.) –
  mi (n.) –
  milyon (n.) –
  milyonaryo (n.) –
  mintras (conj.) –
  Mirkules (n.) –
  misis (n.) –
  miskan (conj.) –
  mismo (pron.) –
  mister (n.) –
  mistisa (n.) –
  mistiso (n.) –
  mitsa (n.) –
  mohon (n.) –
  moryon (n.) –
  mota (n.) –
  motor (n.) –
  mu-al (adj.) –
  muang (n.) –
  mukyat (n.) –
  mumog (v.) –
  mundo (n.) –
  mu-ot (v.) –
  mura (adv.) –
  murado (n.) –
  murmur (v.) –
  murto (n.) –
  musang (n.) –
  musmos (adj.) –
  mustasa (n.) –
  mustra (n.) –
  mustrahan (v.) –
  mutang (n.) –
  muta-on (adj.) –
  muyat (n.) –
  muyati (v.) –
  mutlag (n.) –

 3. bobby says:

  Pagka ado kinang tuyar nak proyekto. hala mabulig ako. karamo iy ra kag ako naisuyat sa papel ak i paraya yang sa osang adlaw. kamusta yang sa tanan.

 4. masquemx says:

  N
  na- (prefix)
  nag- (prefix)
  nakawan
  nanay
  nasyon
  nasyonal
  nato
  naylon
  nayo
  nene
  neneng
  nga-nga (bibig)
  nga-nga (bunga)
  nga-ni
  nga-sing
  ngat-ngat
  nga-wa
  ngi-si
  ngis-ngis
  ngi-wi
  ngu-ngo
  ngus-ngus
  ngu-so
  ngu-tab
  ngutab-ngutab
  ngu-ya
  nida
  nidog
  nidog-nidog
  nigo
  ninra
  ni-o
  nono
  novena
  nueve
  nunta
  nunton
  nupay

 5. masquemx says:

  oho
  okey
  oo
  operasyon
  opo
  oras
  orasyon
  oregano
  organisasyon
  organista
  organo
  orosan
  uban
  ubanon
  uga
  ugaga
  ugang
  ug-hoy
  ugoy
  ugtas
  uka
  ukaw
  ukit
  uk-uk
  ulok
  ulokan
  umang
  una
  undas
  unga
  ungas
  unggoy
  unsyami
  urang-gutan
  uso
  usog
  usyusero
  usyuso
  utan
  utang
  utas
  utog
  utong
  uya
  uyo
  uyor
  uyunan

 6. masquemx says:

  pa- (prefix)
  pa-badaw
  pabangyo
  pabisong
  padong
  pagi
  pahina
  pahir
  pahoy
  pa-hupot
  pahuway
  paka
  pakando
  pakasam
  pakoy
  palata
  palda
  palikpik
  palingan
  palingping
  palir
  palito
  pamakoy
  pamalayi
  pamana
  pamana
  pama-on
  pamasahi
  pamatu
  pamatu-or
  pamaya
  pamaypay
  pambunit
  pambuno
  paminta
  pamisaya
  pamituon
  pamugkos
  pana
  panahon
  panangga
  pang- (prefix) meaning “for”
  panga
  pangabadi
  pangabay
  pangamuyo
  pangandi
  pang-himagas
  pang-hugas
  pang-kaligos
  pang-suga
  pang-tulos
  pang-udo
  pangutana
  pang-yangas
  pang-yus-og
  pang-yuto
  panimati
  paning-hapon
  paning-ugto
  panrayaga
  panrong
  pantasa
  panti
  pantog
  panukli
  pa-on
  papa
  parada
  pare
  par-par
  parti
  partida
  parugo
  paru-paro
  pasensya
  pasi
  paso (apoy)
  paso (flower)
  pasok
  pasok (igiban)
  pasubo
  pasyal
  patag
  patag
  patama
  patama
  patar
  patas
  patawar
  patawara
  patay
  pati-anod
  patibong
  pating
  patong
  patukar
  paya
  payado
  payay
  paypay
  pa-yuta
  paywa
  petsa
  petsay
  pidal
  pili
  pilit
  pilita
  pinggan
  pingkaw
  pinirito
  pinsan
  pintor
  pintura
  pirma
  pirmado
  pisan
  pisan-pisan
  pisara
  pitas
  pito (7)
  pito (silbato)
  pitugo
  pituhi
  pogi
  premyo
  prisyo
  programa
  prosisyon
  pruweba
  pugon
  pugong
  pugong
  puka
  pukot
  pukoy
  puku-on
  pulbo
  pulido
  puling
  pulis
  punas
  pundido
  pungas
  punra
  punro
  punruhan
  purba
  purga
  purgada
  purgaturyo
  puros
  puso
  pusod
  puspuro
  pustura
  puya
  piko
  pikot
  paryentes
  pirdi
  pirdigones
  pugong
  pitsel
  pitser
  pirmi
  pirnamente
  pilikula
  palabas
  palaban
  pangil
  pangilan
  pa-ragat
  pa-tupi
  pang-tupi
  pa-sarap
  pa-saway
  pustiso
  putak
  pugak

 7. masquemx says:

  ra- (prefix)
  rabu-an
  rabuno
  rada
  rada
  radaan
  radas
  radawan
  radok
  raganuton
  ragas-rason
  ragat
  ragat
  ragbo
  rag-hat
  raginot
  ragko
  ragsa
  ragu-ok
  raha
  rahagto
  rahina
  rako
  rakop
  rambutan
  rampog
  rampoy
  ramuok
  ramyag
  ramyog
  rana
  ransa
  ransaan
  ranut-not
  ra-og
  rapit
  rapit
  rasay
  rasyon
  ratsada
  rawa
  rawa-rawa
  rawat
  rayaga
  rayagan
  rayahak
  ray-hat
  rebulto
  regla
  relihiyon
  resiko
  restauran
  retaso
  retirado
  ri
  rila
  rile
  rina-buan
  ri-ri
  ri-rian
  rita
  robot
  roleta
  rompi
  rosaryo
  roto
  ro-um
  ro-ut
  rudan
  rudong
  rugang
  rugay
  rugay
  rughan
  rughat
  rugo (blood)
  rugo (corner)
  rugos
  rugos
  rug-sak
  rugso
  rugyang
  ruha
  rukay
  rukot
  ruk-ruk
  rumbo
  runggan
  runggo
  rung-guan
  rungog
  ruskas
  rus-og
  ruyak
  ruy-hot
  ruy-og
  ruyot
  ruyot

 8. werner fetesio says:

  tana ay matapos kaling project nak kali…….

 9. ylevol says:

  pagkaayo-ayo tlaga ka mga sibalenhon.

 10. jays says:

  suyot
  umay
  pangrabok
  ayuton
  budus
  ipnegan
  jeje wahaha
  pamana
  pang bunit
  hilamun

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.