Sigulanon it Mactan

By: Lowe Fetilo Fabunan

Anyo 1973, Mactan ay yumugrang
Buyan it Hulyo, sigulanon it mga maguyang
Sa banwa it Concepcion kung tuk-an sa mapa
Parte it Romblon, Maestre de Campo kung ayabahon ninra.

Eskribente ay nag istar sa isla
Agor bantayan kag bapor nak ing sasakdan nida
Sa mga namomoloyo, Jerry Cedeno kung ayabahon sida
Ag rutoy sida nakapangasawa kang Meredith Fabroa.

Naglipas ka oras ag mga adlaw
Buyan ag tuig ay nagligar ra.
Trenta y kwatro kung sumahon ninra
Sa irayom it ragat kag Mactan ay masisil-ip pa.

Usang adlaw sa buyan it Agosto, tawo’y naalarma
Sa bapor nak nakapunro mayungot sa isla,
Kag mga magogpangisra ay nagkabayaka
Naghagar it sakuro sa mga taga banwa.

Uya nayagat-yagat, yupok ay narunggan
Yupok nak nombray indi ra malimtan
Sa usang Sibalenhong nagpapalangga sa Mactan
Ag sa mag isra nak inra istaran.

Ingpangutana it arais kung kanio ka bapor
Ka sabat it marinero, pag aari ni Calixto
Halin sa mayadong lugar, nagpaali sa inro
Apayupkan ka Mactan, adar-on sa amo.

Mga namomoloyo sa bukir ay indi magsugot
Sa inra desisyon nak nupay balihawog
Kada sinra ay naghanra, nagpabisong ag nagtipon
Nagpisan sa embarkadero para kontrahon ka inra desisyon.

Mabuyong ni isipon nak kag Mactan ay rahagtoy
Ka usang nagpaparagat ay napapapanaghoy,
Dahil sinra ay nag-aasa yang sa israng mababaoy
Nak pag-abot it hapon ay ituwang sa balinghoy.

Pagkaado ig masiran ka ato honasan
Makakapanihi ka it salinrab,kasoy-on ag mga buk-an,
Ugaling sa ngasing ay nakakabuyong kung imo matutuk-an
Mga lana halin sa barko, sa pampang ay nagrarapyasan.

Congressman it Romblon ay nagpaagto sa isla
Naghuman it parayan kung nio ka mahuhuman nida
Kada ako nasisiguro nak abuligan kita
Sa pagsulbar it kaling ato problema.

Nupay paralihadoy ag nalilikiy kag Mactan
Nak nakaguwan sa irayom it ato karagatan,
Sa usang yupok it dinamita, nahabas ka tanan
Yaman nak ingtatago ay sa sigulanon yangiy matatanraan.

Sibalenhon ay nagbulig-bulig, karamong nahuman
Nagpangamuyo sa ato Dios nak Makagamhanan
Magkambitan, magbuligan ag magkausa pa kita
Para sa ikauswag it ato ing hihigugmang banwa.

amor

Posted by under Literary and Poems. Posted on February 25, 2008. Modified on February 25, 2008 .

Share on Facebook

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.