Share on Facebook

One Response to “Sibale Election 2010”

  1. nice fabellore mosquera says:

    .pagtungtong it disi-otso ay kailangan nak magparehistro adong makakaboto pag abot it eleksiyon.Tama! Kag ato boto it numero uno nak pampalasa pag oras it eleksiyon.Kung uya it maboto, uya it maingkor sa pwesto. Pero pag eleksiyon gihapon indi maiwasan nak isahog kag mga ingsisiling nak “away-pulitiko” siyempre normal kato kada ngani miske magkag-anak o buko ay nagkakainggat samaa’t loob. Matungor sa pagboto, dapat at isaalang alang ka maramong bagay.Una aya ni paraya sa sulsol it ibang tawo kung sio kag iboboto. Raha nato maipapakita ka pagiging responsableng botante pag oras it eleksiyon. Pangruha muyati kag mga magandang nahimo it kag mga nagkakandidato buko sa ato kundi sa banwa.Dahil kung nio man nak ingga kag banwa ay kato’y para sa ato ra. Ag pangatlo, aya di baligya it boto sa nio mang parayan.Pagkaramo pa nak dapat isaalang-alang pero kag klarong tagumpay it banwa nato ay waya sa mga pulitiko kundi asa nagboboto. Uya ako it ing iindorso dahil ako ay napati nak tanan kita ay di karapatan sa malaya nak pagpili it nararapat nak mag-ingkor sa pwesto. Basi pang kita ay magkausa!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.