Kaming Magog Bunit

Ni Napoleon Fadri

Mahirap ag masadya ka buhay it magogbunit
Imo ka tanang tun-og ag pati init
Pag minalas ag naylon ay sumangit
Pang hapros ka kidamot sa kayayanit

Maski Kontra sa suyog pilit nak mabugsay ka
Para makaabot yang ruto sa linya
Lalo kung nakikitang nagpapakubitey kag iba
Todo ka pagbugsay mapoypoy man sa abaga

Pag durong nababa-oy yawas ay masigla
Deretso sa piliw para makabenta
Ka imo baroto’y badaw it barkada
Nak ka hinghing ay mapahilas baga

Ugaling pag inabot ka it malas
Sa pag paul’y mayuda ka yawas
Wayat na sapoy nak magog pahilas
Hastang baroto nimo’y inabot it hunas

Ka magug bunit aya ra ni apiha
Nak aso inra ka ato pagasa
Kung ka isra ninra’y indi sa ato ibenta
Kita gihapon it maagwanta

admin

Posted by under Literary and Poems. Posted on December 1, 1999. Modified on July 1, 2007 .

Share on Facebook

20 Responses to “Kaming Magog Bunit”

 1. irenefajilago says:

  pag ka ayo ra ka,pwdey kng maging author it libro raha s sibale,ang ganda p ka mga baoy it mga kodak it tong fiesta,nakita nakong tanan,rahali ako s liwas it ato bansa,nsa bansang taiwan ako ngasing

 2. pagkaganda kag picture it taga sibale mga pagkaitom ugang pay mga ayouton sa abohan sayang nga e uyaako nakakapauli karogayyiy manra sa nag lagay nitoung pick rugangipa ninro adon mas maganda;;; jayson swnorin ng manila????

 3. NAK OUYA NAKO NARANASI NAK MAG BONIT HAPROS ARA KAKIDAMOT IT KA YAYABNI PAGNAG SANGIT KA NAYLON SA GUSO.. PAG PINIRSA TANKAS KA PAMATO MANRA PANBUBUGTO KA PANGISE… MATOURAN MAN IT PANTI OSAYANGIY PANTAY PA…. HAHAHAH AY IKAW RA BAGA IT SUMANGIT SA PROUWA IT MACTAN….KUNG INDI KAG BAWOG AYYY????

 4. Walter F. Fabellore says:

  Ka nagsuyat it ling tula ay Lolo nako. Si Lolo Napol hali ni Lola Feling. Halin sa Pedro-Alejandra Clan. Proud to be Atillano. Pagkaayo ig himo it kanta, tula, ag drama. Pagkaayo pa ig drawing. Ag higit sa tanan, pagkamasadyahong mga tawo. PA talaga. It runs in the genes. Mabuhay ang Atillano Clan! Sa uno ka ato reunion uli?

 5. hi heheheheheh”” pag pauli ngane ay mapang yahing ako ahhhhh”gulpi sa mactan ugang ay pay in bombay kato naglayas cguro kag mga yahing roto .
  basipang uyara” hahaHAHA AK PINONO IY IT MASSAGE LING TOULA NAK KALI sa halip nak koment ay KUNG NIONIO ka ibinutang nako piro oky yang ra cguro no?

 6. zaira abainza says:

  sa pagbunit kami ay pinarako it amo tatay narurumruman pa nako nak sa pagbunit sa gab-i pag pauli kami ay inapukaw para humigop it mainit nak sabaw.kaya ngasing pag oras it bakasyon pag pauli namo atalagang nasiling ako sa tatay nako nak asi bunit ray. kada mapalad ka.

 7. WOW”” SIBALE ILAND ANG GANDA MO????

 8. zaira abainza says:

  jason happy puso sayo.

 9. H’i zaira asan ka nga youn? happy heart sa you ha?? ehhhh” sa kin namann jokejoke lang ehh dito me nga yun sa maynila kaw san ka nga youn???at tagasan ka sa sibale??

 10. zaira ……. pag gusto mo ng ka chat kilc mo lang ang ((sibalenhon web forum))
  tapos hanap ka dun ng ka usap oky. at tagasan ka sa sibale ?? at ilang taon kana??i’m 21 yeas old kaw rfly ka ha?????

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.