Literary and Poems

MGA RILANG SIBALENHON
Mga Tula ag Kanta

Indi Ka Ak Matun-an (ASI)

Indi Ka Ak Matun-an (ASI)

Gaudencio S. Fallarme from Habyong Asi 1900 (Published in Sanrokan, May 6, 2006) Man-ong kung inatarukan ka ay ikaw it nahahangit, Ag kung ikaw ray ra’t tumarok ay imong raan inapihit, Ka ing matang inggwa’t rayang sariling nak mapilit, Ag roto nimo namuyatan, inggon ra, sa ibang habig. Ka indi maisip-isip ag indi ak mahuhantupan Ay kung katupar ako nimo’y

read more

Posted by Jose Rafols Jr. on October 3, 2006

The World Needs Men

The World Needs Men

By Diosing Atillano …who cannot be bought; …whose word is their bond; …who put character above wealth; …who possess opinions and a will: …who are larger than their vocations; …who do not hesitate to take chances; …who will not lose their individuality in a crowd; …who will be as honest in small things as in great things; …who will not

read more

Posted by Jose Rafols Jr. on February 20, 2001

Magandang Sibale

Magandang Sibale

Katha ni: Atty. Eufronio M. Fallarme Sa bandang iste, hampig sa Marinduque; Mayungot sa Mindoro bandang Punta Dumali; Inggwa it osang isla, napaka bale; Kung tawagon ay isla it Sibale. Osang municipio sakop anay it Maghali; Bantoon, Simara ikatlo ka Sibale; Ka tawo roto ay halos mang gui hali; Dahil tubod sinra sa isla it Maghali. Magandang pag masran sa

read more

Posted by Jose Rafols Jr. on December 27, 1999

Ballad of the Hills

Ballad of the Hills

By Vicente F. David As a tribute to the wonderful people of Sibale, this poem is heartily dedicated. “Her people is my people” From early morn till dusk of day, Life slowly grind winding way Seeking for bare existence from the sun baked weary That God bequeath to His sons forlorn Life in the hills is hard and dreary, Leaving

read more

Posted by Jose Rafols Jr. on December 1, 1999

Sibale the Beautiful

Sibale the Beautiful

By Vicente F. David Awarded “One of the Best Poets of 2004” by the International Library of Poetry (based in Maryland, USA) for the poem, “Sibale the Beautiful”. The poetry was also cited as an “Editor’s Pick” for the same year. In a series of anthologies the organization has published, the poem is noted as describing the author’s foster homeland

read more

Posted by Jose Rafols Jr. on December 1, 1999

Miyerkoles Nak Gab-i

Miyerkoles Nak Gab-i

Ni Germogenes Faigmani Miyerkoles nak gab-i imaw it namo paglarga Paagto ruto sa usang banwa Tuna’t alas-siyete kami’y nagtratrabiseya Hanggang alas-otso kita ka parula Nio arang suwerte ka ako kapalaran Ka akukinabuhe ay inde masaduran Ruha nganing bayor imaw it nagparugyang Porto kargada indi maiwasan Maado ka hangin at naiiwasan Inde yang sa tubi indi masanggalang Kami ay rahali kami

read more

Posted by Jose Rafols Jr. on December 1, 1999

Kaming Magog Bunit

Kaming Magog Bunit

Ni Napoleon Fadri Mahirap ag masadya ka buhay it magogbunit Imo ka tanang tun-og ag pati init Pag minalas ag naylon ay sumangit Pang hapros ka kidamot sa kayayanit Maski Kontra sa suyog pilit nak mabugsay ka Para makaabot yang ruto sa linya Lalo kung nakikitang nagpapakubitey kag iba Todo ka pagbugsay mapoypoy man sa abaga Pag durong nababa-oy yawas

read more

Posted by Jose Rafols Jr. on December 1, 1999

Panahong Hapon

Panahong Hapon

Ni Hermogenes Faigmani Buyan it Disyembre petsa bent-singko Nataong umabot Hapon nak sundalo Kita’y ging rekisa kitang mga tawo Inra ging hanap arming Pilipino Sa inra pag-abot kita’y ging rekisa Kitang tanang tawo’y ging raya sa banwa Sa amo pag-abot raha sa plasa Tungor pa ni Gosing habig it karsada Sa amo pag-abot kami’y ing imbestiga Sala ka ak sabat

read more

Posted by Jose Rafols Jr. on December 1, 1999

Sibale

Sibale

Ni Napoleon Fadri Ka sentro it Pilipinas kung muyatan sa mapa Sa parteng subatan ay imo makikita Pitong mga maintek nak banwa Probinsya it Romblon ka nakakasakop sa ida Sa mga banwang kali Ingwa it ingsisiling isla it maghale Purong “asi” ka inra linguahe Tutar sa Bantoon, Simara, ag Sibale Sa maghali nak isla Sibale ka pinakamisot sa inra Imaw

read more

Posted by Jose Rafols Jr. on December 1, 1999