Banwang Tinubuan

BANWANG TINUBUAN
by: Atty. Eufronio M. Fallarme

SIBALE sa imo ing pangayan;
It KASTILA nak osang dayuhan;
Humanga sa imo kadanhan;
Kung sa mayado ikaw ay pag masran;

Pinangutana it osang namamayan;
“KABALE ano? (beautiful isn’t?) ni muyatan?”
“SI, BALE” (Yes, its beautiful!) sabat it kag dayuhan;
Kung kada ngayang SIBALE kag ing kaugalian.

Osang ENGLISHMAN nak naparayan;
“VALLEY near the SEA” kag ida na mitlang;
Hinuman nidang “SEA VALLEY” ka ingayan;
Ag imaw it ibinalita sa bug-os nak bayan.

Osa y nak namamayan;
Ging sugo it osang dayuhan;
Dahil indi sinra magka intindihan;
“SI, BALE ka” (No Way) kag sabat sa dayuhan.

Maisut man, kung ikaw ay pagmasran;
Subali’t bugana ka it likas nak kayamanan;
Mga baybaying dagat ubog it kalinasan;
Makaka-akit it turismong mga dayuhan.

Likhang kaugalian it mga namamayan;
Pag galang sa inra mga maguyang;
Miski riin man magtagpoan;
Ka maguyang ay lubos nak ina galang.

Sa hangar nak maka agam it kaginhawahan;
Nak mag ado ka inra kina insilipan;
Nag sumikap ka mga kabataan;
Magka inggwua it mataas nak inarayan,

Sa pag tiaga ag inra kasipagan;
Naka tapus it mataas nak inarayan;
Imaw nasing it inra ing aasahan;
Nak maka kita it maado nak a trabahoan.

Kada sa palibut it sang libutan;
Sibalinhon ay imo matatagpoan;
Maado ra ka inra kahimtangan;
Dahil sa masipag ag na aasahan.

Naka guhit sa inra gintong isipan;
Bumalik ag mag bisita pa misan misan;
Nak ka tawo nak natalikor sa guing halinan;
Ay indi maka abut sa ida apaagtoan.

Sa kayudo it inra kabuganaan;
Indi ninra mahimong limutan;
Magparaya it patabo nak napapakinabangan;
Sa mga nabilin nak mga kamaganakan.

Sa mga buyan nak inggwa is kasadyahan;
Pyista, kasayan, o bunyagan;
Napauli bilang osang BALIKBAYAN;
Sa SIBALE BANWANG TINUBUAN.

amor

Posted by under Literary and Poems. Posted on December 31, 2008. Modified on December 31, 2008 .

Share on Facebook

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.