Asi Dictionary (Asi-English-Tagalog)

—— “ASI” DICTIONARY ELECTRONIC PAPER (DRAFT ONLY ) ——–

Paunang Bisaya:

Maadong ideya nak kitang mga Sibalenhon ay ingwa baga it sariling “Diksyunaryo ag Ensayklopedya” adong ka ato sariling rila ay indi nato malimtan sa pagrayan it mga panahon… kali ay magpaparumrum sa ato mga namukyatang mga sinaunang kultura ag mga kanunu-ang tradisyon it mga Sibalenhon… mga kayamanan nak dapat inding gadur nato ig limtan miskan sa pagsulpot it modernong panahon… kali ay rana nak magpapasadur nak ka Sibalenhon ay mayaman sa kultura!

Pauno Kali Nato Atuna-an

 1. Kung sarang ka tanang gustong mag-tau it ida parte ay mag-rehistro rili sa website.
 2. Isuyat yang nato sa irayum it kali kung niong “bisaya” o “terminolohiyo” it Asi nak gusto natong i-iba rili. Aya nato gilimti nak mag-tau gihapon it malip-ut nak pamimisaya tuyar it kag halimbawa rili sa ubos.
 3. Malaya sio-man nak mag-tao it ida komento para lalung ma-refine it maado ka bawat “bisaya” o “word” sa pinakamayungot nak bisaya.
 4. Kung inggwa kamo it mga litrato nak maita-tau, i-scan ninro ay padar-an yang sa ako para maibutan nato rili sa internet. Aya gi limti nak mag-butang it malip-ot nak “description”.
 5. Tanang inro ging bubutang rili ay ato a pagpisan-pisanun “in aphabetical order”.
 6. Isaala-alang nato kag iba’t ibang parte it bisaya (or part of speech) ag pati “etymolgy“.

Pang-Huling Bisaya

Sa ngasing, aya anay kita gikabayaka kung pauno kali nato matatapos! Kali ay indi nato mahuhuman sa usang ramyagan! Pero kung kali ay ato atuna-an ngasing, makikita nato kabunga sa pag-rayan it mga tuig. Nio-man proyekto nak gusto natong mahuman ag matapos ay kahinangyan ka pagrasay ag katiyagaan.

Tuna-iy baga nato kali’t rukay!

Basi pang kita’y kaluy-an it kaayaman, kaayuhan ag kasipagan rili sa ato maadong adhikaon!

Note: Tungkol sa “Asi” language, paki-pindut yang rili!

 

=================== Alphabetical Order ====================

“ASI” DICTIONARY

~ oOo ~

( A )

 • Ayaba(n) – calling – (for MSN encarta dictionary, please click here)
  • *** Asi: (ayaba; pangayaba; ukaw ) *** Tagalog: (tawag; panawagan; sigaw)
   • Asi:Asing uya nimo narunggi kag ako ayaba (o ukaw)?”
   • English: “Why you did not hear my calling (or shout)?”
   • Tagalog: “Bakit hindi mo narinig ang aking tawag (o sigaw)?”
 • Ayabaha (v) – to call – (for MSN encarta dictionary, please click here)
  • *** Asi: (ayabaha; ukawa) *** Tagalog: (tawagin)
   • Asi: “Ayabaha baga nimo si Pedro.”
   • English: Please call Peter.”
   • Tagalog: Tawagin mo nga si Pedro.”

( B )

 • Buhin (n) – deduction; reduction – (for MSN encarta dictionary, please click here)
  • ** Asi: (buhin; bawas) *** Tagalog: (bawas)
   • Asi: “Asing waya kali it bawas (o buhin)?”
   • English: “Why it has no deduction?
   • Tagalog: “Bakit wala itong bawas?
 • Buhini (v) – to reduce – (for MSN encarta dictionary, please click here)
  • *** Asi: (buhini; bawasi) *** Tagalog: (bawasan)
   • Asi: “Buhini baga it timbang kaling ak raya!”
   • English: “Please reduce the weight of my handcarry!”
   • Tagalog: “Bawasan mo ng timbang itong aking dala!”

( K )

( D )

( E )

( G )

——-

MERWIN F. MOSQUERA

Posted by under Asi Dictionary & Encyclopedia. Posted on March 13, 2008. Modified on March 16, 2008 .

Share on Facebook

6 Responses to “Asi Dictionary (Asi-English-Tagalog)”

 1. masquemx says:

  Sa tanan gustong mag-contribute, kali ka format nak ato asunron… maramong salamat po ag God bless sa inrong tanan… malipay kitang mga Sibalenhon!

  ————————– HALIMBAWA ————————–

  Ayaba (n) – call, calling, shout, summon

  *** Asi: (ayaba; pangayaba; ukaw ) *** Tagalog: (tawag; panawagan; sigaw)

  o Asi: “Asing uya nimo narunggi kag ako ayaba (o ukaw)?”
  o English: “Why you did not hear my calling (or shout)?”
  o Tagalog: “Bakit hindi mo narinig ang aking tawag (o sigaw)?”

  Ayabaha (v) – to call

  *** Asi: (ayabaha; ukawa) *** Tagalog: (tawagin)

  o Asi: “Ayabaha baga nimo si Pedro.
  o English: “Please call Peter.
  o Tagalog: “Tawagin mo si Pedro.”

 2. werner says:

  kaling ako ipatar ay imaw kali, Buhin. ( bawas), Buhini, ( bawasan).

 3. masquemx says:

  Buhin (n) – deduction; reduction – (for MSN encarta dictionary, please click here)

  *** Asi: (buhin; bawas) *** Tagalog: (bawas)

  o Asi: “Asing waya kali bawas (o buhin)?”
  o English: “Why it has no deduction?”
  o Tagalog: “Bakit wala itong bawas?”

  Buhini (v) – to reduce – (for MSN encarta dictionary, please click here)

  *** Asi: (buhini; bawasi) *** Tagalog: (bawasan)

  o Asi: “Buhini baga it timbang kaling ak raya!”
  o English: “Please reduce the weight of my handcarry!”
  o Asi: “Bawasan mo ng timbang itong aking dala!”

 4. masquemx says:

  Paalala:

  Mungkahi nakong kung gusto ninrong magpatar rili sa ato ging huhuman nak “Asi Dictionary”, kung sarang ay mag-rehistro kamo para magamit ninro kag “editing tools“, pramas magiging marali ka ato pag-grupo it mga bisaya nak ato ging papatar rili.

  Sunra yang nato kaleng porma nak ging papakita sa ubos…. maramong salamat!

 5. masquemx says:

  ————- FORMAT —————–
  xxxx (n) – xxxx; xxxx – (for MSN encarta dictionary, please click here)

  *** Asi: (xxxx ) *** Tagalog: (xxxx)

  o Asi: “xxxx
  o English: “xxxx
  o Tagalog: “xxxxx
  ————- FORMAT —————–

  Abaga (n) – shoulder – (for MSN encarta dictionary, please click here)

  *** Asi: (abaga) *** Tagalog: (balikat)

  o Asi: “Mahapros ka ak abaga.
  o English: “I feel pain at my shoulder.
  o Tagalog: “Masakit ang aking balikat.

  ———————————-

 6. werner says:

  Merwin. indi ak ma tuonan kung pauno mag kamada, uya rang gador ako kaayaman sa trabahong tuyar it kina, ado kung bayay kina marali yang sa ako miskan pa niot rako hehehe.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.