Ako ay Magog Bunit

By: Limuel F. Ferriol

Ako’y Sibalenhon sa Calabasahan nadayon
Mga maguyang nako’y maboot ag mapagrumrom
Hinubog kaming maging masipag ag masunoron
Buhay sa Sibale dapat nak ipaguirumdom

Katong panahon ako hina sa Sibale
Nakatuon magbunit sa tatay nak de kalibre
Mapanuyo it umang pag-abot it gab-i
Lambiyong ag tulingan, mga pamaon nak pwerte

Pas-an kaling bugsay, basket ag naylon
Sakay it baruto, bugsay paagto sa yawor
Hanap ka timaan mayungot sa Bapor
Makusog kaling suyog uya pa it nagudor

Asing tuyar kaling buhay sa yawor?
Minsan makubit, minsan gulping sangit
Pag-uya it nabaoy kaling sinambit
Pauli mabudlay, mahapri pa ka singit

Sa mga Magog Bunit grabing hirap ag pasakit
Pero pag maramong kubit baoy ka hinagpis
Pamilya ay masadya nakakahilas pa talaga
Pag-abot sa bayay pagkasarap ka tinuya

Bagyo ag Habagat pahirap sa magog Bunit
Makusog ka bayor hangin ay nag-wiwitiwit
Hadlok magpayawor kaling iba indi mapilit
Baroto’y mag-rugyang ianor sa Tablas Strait

Magog Bunit kung uya sa yawor hina sa baguntor
Hudot ay suyot, naghihilamon hanap ay gakor
Balenghoy ag kamote pagkaragko kaling unor
Puno kaling bangkat, ingga pa it masunor

Mag-alaga it baka, karabaw, manok ag baktin
Maadong pang-andam kung tag-kuli pabitinbitin
Tuyar talaga kaling buhay sa yawor ag sa piliw
Miskan mahirap nairaraos man din giliw

Magog Bunit man kita indi dapat ikahuda
Kita it nag-tatao pangsuya sa madla
Pamilya ay nabubuhi sa sipag ag tiyaga
Magpasalamat kita sa Poong may likha

limgie

Posted by under Literary and Poems. Posted on February 24, 2008. Modified on February 24, 2008 .

Share on Facebook

7 Responses to “Ako ay Magog Bunit”

 1. Limuel F. Ferriol says:

  To you Jayson,

  You are wrong to say that my poem Akoy Magog Bunit “oya ka unoronor” because it will not be an award winning piece in our old sibale web site. For your information, the contest was sponsored by our kahimanwa from the USA intended for any Sibalenhons to compose a songs or poems made of “Asi” dialect and the winners will receive a trophy (beautiful trophy was hand-made from Sibale, replica of a Galleon ship). My poem that I personally composed have personal attachment to me because I was once a Magog Bunit and I know the life, hardships and the ordeals being suffered by our small fisher folks in Sibale. The judges selected my piece as the first prize winner of the contest and my trophy is now in the custody of our Mayor Lemuel Cipriano.

  Anyway, you are entitled to your own opinion and I don’t have any bad feelings about you. God bless you!

 2. kua I like your poem about “magog bonit”….habng binabasa q..nagrreflect sa ak huna huna kag h!rap it buhay raha sa cvale pero abir tyar ka buhay raha,abir papauno ay nakakraos gihapon dahil sa cpag ag tyaga it ato mga kasimanwa….wat a n!ce poem!!! CONGRATZ

 3. after n mabasa q ung poem m,,,,,! apprec!ated the sacriFices of our kababayan’s that led them to be successful in their careers,khit na ganun kahirap ang buhay.

 4. Limuel Ferriol says:

  Sa imo lizeth,

  I appreciate your positive and good comments about my poems “Ako’y Magogbunit” as you have said you were able to reflect the hardships being suffered by our kahimanwa in Sibale just to survive everyday challenges. But, that hardships that I have encountered fiften (15) years ago did not hinder me to pursue my college education and thereby became successful in my field of interests. In this way I want to say and encourage our kahimanwa that poverty is not a hindrance to succeed. It is in your determination and dedication to a particular endeavor that will determine your success and development.

 5. Eugene Fajilago says:

  nakaka sadya talaga basahon ka mga poem nak tuyar kasi ak narurumruman kag mga buhay it kag kitay asa sibale pa, kag kapanahunan nak napaaga it os os sa ragat para mag bunit, thanks and god bless for the author of this poem,
  more power

 6. Firmalan jeffrey (qatar) says:

  Yup tama lahat ng mga nabasa nyo hindi handlang ang kahirapan sa tguumpay ng isang tao kundi ang determinasyun nya at mga mithiin nya sa buhay!!!! Dont worry of our problems just live it up all to our beloved God!! Just face your Fears and live Your Dreams!!kinakamusta koH Kyo lahat dYan sa sibaLe Hope sna onE oF this Days makapunTa akoh Dyan!!!!!!! God Bless!!!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.